Oferte locuri de munca top

Preţurile suspect de mici duc la grave deficienţe ale construcţiilor

articol 01

ing. Mircea Popa are peste 17 ani de activitate în domeniul consultanţei şi asistenþei tehnice de specialitate în construcţii şi instalaşii şi aproape 29 de ani de experienţă profesionalã

În diferitele etape de realizare a unei investiţii pot apărea simultan sau succesiv mai multe cauze şi conjuncturi negative ce afectează negativ calitatea unei construcţii.

Printre cele mai frecvent întâlnite cauze ce au ca efect apariţia de neconformităţi preponderent majore ale nivelului de calitate cerut, atât în etapele de concepere şi elaborare a proiectelor, cât şi în etapele de execuţie şi realizare a investiţiilor, remarcăm câteva pe care le prezentăm în cele ce urmează.

Proiectare în condiţiile unor date insuficiente

Destul de des, temele de proiectare nu sunt definite corespunzător sau sunt formulate incomplet, sintetic, fără prezentarea detaliată de către investitori a cerinţelor implicite şi explicite, precum şi a condiţiilor de realizare, utilizare şi exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor.

Ca urmare, proiectarea şi ulterior execuţia se confruntă cu o serie de probleme a căror rezolvare implică aproape întotdeauna costuri şi resurse materiale şi umane suplimentare, deloc neglijabile.

Nu de puţine ori, studiile de fezabilitate, de impact, planurile urbanistice zonale sau de detaliu, proiectele pentru obţinerea avizelor şi acordurilor şi proiectele pe specialităţi sunt elaborate într-o formă eronată, incompletă sau neaplicabilă.

Apar erori începând cu faza de proiectare pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi până la faza de detalii tehnice de execuţie.

De multe ori se întâmplă acest lucru şi din cauza unui nivel discutabil de competenţă şi profesionalism a unora dintre proiectanţi sau din cauza unei coordonări superficiale, defectuoase.

În ultimii ani se constată o scădere considerabilă a calităţii multor proiecte, în sensul în care acestea, deşi verificate de către verificatori de proiecte atestaţi, prezintă numeroase deficienţe, atât de concepţie, de întocmire, cât şi de prezentare.

Sunt destul de frecvente cazurile când, pentru aceeaşi investiţie, avem proiecte cu neconcordanţe între specialitatea de arhitectură şi cea de rezistenţă, între specialitatea de rezistenţă sau de arhitectură şi specialităţile de instalaţii (sanitare, termice, ventilaţii, electrice, gaze) şi chiar şi între specialităţile de instalaţii.

Toate aceste inadvertenţe duc la apariţia de dificultăţi majore în timpul execuţiei investiţiei, care de cele mai multe ori se transformă în aberaţii tehnice, inaplicabile, aflate în afara domeniului reglementat.

În acest sens, se creează impresia că se merge după principiul: „lasă că ştiu executanţii ce şi cum să facă”.

De asemenea, se întâlnesc des situaţii cu proiecte din care detaliile tehnice de execuţie lipsesc sau sunt incomplete, planşe şi planuri care nu sunt cotate complet şi corespunzător.

Nu sunt chiar izolate cazurile în care avem proiecte ilizibile, cu planuri şi planşe redactate pe formate mici, improprii, cu fonturi de scriere minuscule, neclare chiar şi cu lupa, cu diferite culori estompate sau înrudite (galben cu portocaliu, vernil cu bleu, mov cu indigo sau maron,etc.), fără detalii sau cu detalii incomplete, cu cote lipsă, cu trasee de reţele, conducte, cabluri sau repere suprapuse, cu neconcordanţe între vederile şi secţiunile aceluiaşi obiect.

Sunt multe cazuri în care în partea economică a proiectelor avem liste de cantităţi incomplete, din care lipsesc parţial sau total cantităţi şi articole de deviz care să descrie şi să cuantizeze cât mai fidel toate operaţiile şi etapele tehnologice necesare executării fiecărei categorii de lucrări, cu încadrări eronate în articolele de deviz sau cu articole asimilate improprii, cu cantităţi insuficiente sau supraevaluate.

De aici rezultă o serie întreagă de probleme la întocmirea de către executanţi a devizelor ofertă şi la decontarea situaţiilor de lucrări, precum şi în execuţia lucrărilor. Trebuie menţionat şi faptul că uneori în partea economică a unor proiecte sunt specificate anumite resurse materiale iar în partea scrisă sau desenată a acestora apar altele, cu alte proprietăţi, caracteristici sau performanţe tehnice.

Metoda ”copy – paste” în proiectare

Tot mai frecvent se constată, din păcate, aplicarea de către unii proiectanţi a metodei ”copy – paste” de la un proiect la altul, atât la elaborarea memoriilor tehnice pe specialităţi, cât şi a caietelor de sarcini pe categorii de lucrări.

În unele proiecte s-au conceput caiete de sarcini pentru diferite categorii de lucrări improprii, fără nicio legătură cu investiţia în cauză.

Tot la fel de neconform este şi faptul că memoriile tehnice ale proiectelor pe specialităţi şi/sau caietele de sarcini sunt întocmite după documentaţie tehnică de referinţă cu valabilitatea încetată, conţinând prevederi din reglementări şi normative tehnice neactualizate şi care au fost înlocuite sau abrogate de mai mulţi ani.

Numai un procent nesatisfăcător de proiectanţi inserează în proiectele lor cerinţele tehnice prevăzute în normativele şi codurile sau eurocodurile de proiectare în vigoare, conferind şi completând astfel şi caracteristicile de competenţă tehnică şi de unicitate ale fiecărui proiect conceput într-un domeniu strict reglementat.

Nu în ultimul rând, din cauza unor lacune din contractele de proiectare încheiate cu investitorii, după elaborarea, redactarea şi predarea proiectelor către investitori, unii proiectanţi, în mod eronat sau premeditat, consideră obligaţiile asumate duse în totalitate la îndeplinire, nemaimplicându-se şi nemaiparticipând, în niciun mod, la realizarea investiţiei, după începerea execuţiei.

Destul de puţini investitori cunosc faptul că semnarea unui contract de proiectare implică pe bază legală şi participarea proiectanţilor pe şantier la verificările de calitate cerute de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, precum şi la soluţionarea eventualelor neconformităţi şi neconcordanţe semnalate şi la urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, în conformitate cu cerinţele legii.

Preţurile suspect de scăzute duc la grave probleme de calitate

Un număr deloc neglijabil dintre executanţi nu studiază cu suficientă atenţie sau profesionalism proiectele pe specialităţi sau proiectele în ansamblul lor, nici înainte de semnarea contractelor de execuţie şi nici chiar înainte de începerea lucrărilor.

Sunt rare cazurile în care executanţii fac observaţii sau sesizări către investitori privind neconcordanţele sau neconformităţile constatate în proiecte, atât în partea tehnică scrisă şi desenată, cât şi în partea economică a acestora. Această situaţie conduce ulterior, pe parcursul realizării investiţiei, aproape inevitabil, la costuri suplimentare rareori recunoscute şi acceptate de către investitori şi la depăşirea termenelor contractuale de execuţie, cu efecte considerabile şi destul de greu de cuantificat.

De asemenea, sunt situaţii în care executanţii recurg la înlocuirea şi/sau utilizarea de produse pentru construcţii şi instalaţii neconforme, cu caracteristici, performanţe şi specificaţii tehnice inferioare celor prevăzute prin proiecte şi/sau reglementări tehnice.

Acestea reprezintă încercări ale executanţilor, de multe ori reuşite, de a „recupera” toate cheltuielile şi costurile suplimentare pe care nu le-au prevăzut iniţial din cauza însuşirii incomplete, superficiale şi necorespunzătoare a proiectelor, a memoriilor şi a caietelor de sarcini încă din fazele de ofertare şi cele premergătoare semnării contractelor de execuţie, precum şi nepregătirii corespunzătoare a execuţiei lucrărilor.

La fel de grav, la unele firme de execuţie se constată lipsa din unul sau mai multe compartimente a personalului tehnic de specialitate în construcţii şi instalaţii cu diferite niveluri de pregătire, ingineri, tehnicieni, devizieri, maiştri, muncitori specializaţi şi calificaţi. Fenomenul reverberează în modul cel mai negativ cu putinţă asupra calităţii.

În cazuri destul de frecvente, firmele de execuţie nu au în structura proprie specialişti atestaţi tehnic, spre exemplu Responsabil Tehnic cu Execuţia atestat (R.T.E.).

Obligaţi de lege, multe din aceste firme încheie totuşi diferite forme de contracte de muncă sau de prestări servicii cu terţe persoane fizice care deţin atestatul tehnic. De cele mai multe ori, preţurile acestor contracte de prestări servicii sunt derizorii, putând fi asimilate unei politici de „dumping”.

Preţurile derizorii sunt generate, pe de o parte, de tendinţa firmelor de a-şi „proteja” cheltuielile indirecte sau de a-şi mări sau cel puţin a menţine intact profitul. Pe de altă parte, de dorinţa unora dintre persoanele fizice atestate de a avea cât mai multe lucrări, chiar şi în detrimentul calităţii prestaţiei, pentru a-şi atinge nivelul de venituri propus.

Pe cale de consecinţă, se poate constata faptul că îndeplinirea de către aceste persoane, chiar şi în condiţiile gestionării optime a timpului, a obligaţiilor tehnice se ridică la nivelul preţului, adică scăzut. Este greu de crezut pentru oricine faptul că o singură persoană reuşeşte să-şi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile tehnice la 10, 20 sau mai multe investiţii din locaţii diferite, realizate simultan de diferite firme de execuţie. S-ar putea trage concluzia că, de cele mai multe ori, preţul suspect de scăzut duce la noncalitate.

De asemenea, utilizarea în execuţie a personalului insuficient sau necorespunzător pregătit din punct de vedere tehnic duce în modul cel mai direct cu putinţă la neatingerea nivelului de calitate cerut.

În construcţii, nimic nu poate fi considerat ieftin, depinde cum te raportezi la cerinţe

Ca şi în cazul executanţilor, mulţi investitori optează pentru servicii de dirigenţie de şantier prestate de persoane care, în virtutea „cuceririi” pieţei de profil, devin părţi semnatare ale unor contracte la preţuri modice. La fel, rezultatele prestaţiei lor pot îmbrăca diferitele forme ale noncalităţii şi superficialităţii.

Toţi investitorii, indiferent de statutul lor juridic sau profesional, trebuie să asigure, conform legii, nivelul de calitate corespunzător pentru lucrările de investiţii. Această obligaţie se realizează prin diriginţi de specialitate autorizaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi şi care au în structura proprie personal autorizat.

În ultimii ani s-a conturat tot mai evident faptul că mulţi investitori sunt tentaţi să contracteze elaborarea proiectelor de investiţii, execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii, precum şi prestarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate la preţuri neobişnuit, inexplicabil sau suspect de mici. Situaţia ne duce cu gândul la o formă de aplicare a concurenţei neloiale pe piaţa construcţiilor sau la punerea în practică a unor politici ce pot fi asimilate „dumping-ului”.

Din păcate, aceste aspecte, de cele mai multe ori, duc la neatingerea obiectivelor de calitate propuse şi cerute.

Nu cred că greşesc afirmând faptul că, cel puţin în domeniul construcţiilor, nimic nu poate fi considerat ieftin, depinde de cum te raportezi la cerinţe. Opţiunea pentru o potenţială economie, care poate risca să devină pierdere efectivă, în contrapondere cu preţul real, care asigură competenţă, profesionalism şi seriozitate, poate să conducă, în cele mai multe situaţii, direct la noncalitate.

Execuţia în regie proprie, fără consultarea unor specialişti duce inevitabil la noncalitate

Pornind de la considerentul unor ipotetice economii băneşti, mulţi investitori, în special persoane fizice, recurg la aşa-zisa „execuţie în regie proprie”. În multe din aceste situaţii, economiile prezumate se transformă pe parcursul execuţiei lucrărilor în veritabile pierderi, uneori considerabile.

Acestea pot fi cauzate, printre altele, de slaba pregătire sau minima calificare profesională a persoanelor angajate pentru execuţia lucrărilor, lacunelor din eventualele contracte de execuţie încheiate cu acestea, utilizării unor materiale de construcţii şi instalaţii de provenienţă îndoielnică sau adoptării unor improvizaţii sau soluţii de compromis în execuţia lucrărilor.

Oricare din aceste cauze duce în mod inevitabil la noncalitate şi în final la costuri suplimentare şi neprevăzute, greu de suportat.

Efectele negative sunt aceleaşi, dar se pot preveni sau corecta prin angajarea de către aceşti investitori, înainte de începerea lucrărilor, a unor diriginţi de şantier de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi.

freepdf-Click-aici-pentru-descarcarea-documentului-PDF

 

 

Sus