Oferte locuri de munca top

Montarea repartitoarelor de costuri, pe ultima suta de metri

Cu toate că obligația montării sistemelor de repartizare a costurilor prevăzută în legislația națională stabilea ca termen de montare a contoarelor/repartitoarelor de costuri data de 31 decembrie 2016, legiuitorul a prorogat succesiv acest termen.

Astfel, cel mai recent termen de conformare este 31 decembrie 2023.

Cum acest termen va expira în curând, ANRE a trasmis unele informații cu privire la montarea/exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor

Echipamentele, respectiv contoarele şi repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanţă, dar care au fost deja instalate, vor trebui modernizate până la 1 ianuarie 2027 astfel încât să poată fi citite de la distanţă sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanţă. Aceasta cu excepţia cazurilor în care asociaţiile de proprietari demonstrează că acest lucru nu este rentabil în condiţiile stabilite de acest act normativ.

Repartitoarele de costuri sunt definite ca fiind aparate cu indicații dimensionale sau adimensionale, destinate utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării directe sau indirecte a ”energiei termice consumată de corpul de încălzire pe care acesta este montat” sau a “energiei termice conținută în apa caldă de consum și volumul apei calde de consum care trece prin aparat”.

Obligația montării de repartitoare este statuată de legiuitor fără a face distincție între tipurile clădirilor în care acestea sunt montare (reabilitate termic sau nu).

Prin montarea şi utilizarea corespunzătoare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire (repartitoare şi robinete termostatice), de către proprietarii/locatarii apartamentelor şi spațiilor cu altă destinație decât cea de locuinţă dintr-un condominiu, în funcție de confortul termic dorit, temperaturile exterioare, prețul energiei termice, disponibilitățile financiare, etc., se poate realiza reducerea semnificativă a consumului de energie termică la nivel de apartament şi respectiv condominiu.

Prin contorizarea individuală se poate realiza o economie de energie și, implicit, o reducere a cuantumului facturii. Fiecare proprietar plăteşte consumul aferent apartamentului său și cota-parte din consumul comun, evidenţiate în nota de consum individual pusă la dispoziţie lunar de firma autorizată de ANRE.

În acest domeniu competențele sunt partajate între diferite autorități competente, în conformitate cu atribuțiile specifice stabilite prin legislația aplicabilă.

Ansamblu rezidential nou, pe locul unei foste cazarme

Reglementarea activității de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum

Prevederile regulamentului se vor aplica de către:

* persoanele juridice autorizate de către ANRE să desfășoare activității de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau pentru apă caldă de consum (prestatori)

* asociațiile de proprietari/asociațiile de chiriași/proprietarii condominiilor, după caz, din imobilele de tip condominiu în care sunt montate și utilizate sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și/sau pentru apă caldă de consum;

* autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale, care, potrivit Legii nr. 325/2006, au, prin compartimentul energetic, atribuții de control asupra modului de desfășurare a activității privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii și de mediere a neînțelegerile apărute în activitatea de repartizare a costurilor între persoanele juridice autorizate pentru a exploata sistemele de repartizare a costurilor şi utilizatorii de energie termică.

Prin consum comun de încălzire se înțelege consumul de energie termică aferent:

* corpurilor de încălzire din spațiile comune ale blocului/scării, precum: casa scării, spații administrative, spălătorii, uscătorii, holuri, etc.

* conductelor de distribuție a încălzirii din subsolul blocului/scării și coloanelor de distribuție care traversează proprietatea comună și individuală.

Cota procentuală aferentă consumului comun de încălzire se determină ținând cont de luna de consum şi gradul de deconectare aferent fiecărei unitate de calcul.

Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun de încălzire se repartizează proporţional cu cota indiviză se achită de către toţi proprietarii/utilizatorii din cadrul condominiului/unităţii de calcul, indiferent dacă:

* apartamentele sau spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuință sunt sau nu alimentate cu energie termică din SACET sau de la o sursă proprie locală de producere a energiei termice montată la nivelul condominiului/unităţii de calcul;

* există sau nu coloane de distribuţie a încălzirii ce traversează apartamentele și spațiile cu altă destinaţie decât cea de locuință şi dacă acestea sunt sau nu izolate termic.

Autorităţile administraţiei publice locale solicită asociaţiilor de proprietari/locatari situaţia instalării sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică în scopul individualizării consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 121/2014.

Asociațiile de proprietari/chiriași

Parcuri fotovoltaice, investitii ale unor antreprenori romani

În conformitate cu prevederile art. 83 din Legea nr. 198/2018:

„(1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece şi canalizare; apă caldă de consum; energia termică, combustibilul şi apă rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea proprietăţii individuale.

(2) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcţie de indexul contoarelor individuale, în funcţie de indexul repartitoarelor de costuri, conform normelor tehnice şi metodologiilor elaborate de autorităţile naţionale de reglementare sau de autorităţile administraţiei publice locale, sau în funcţie de alte criterii în baza cărora se pot individualiza consumurile, cu respectarea legislaţiei şi a reglementărilor în vigoare.

Surse de finanțare

Prin Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, conform prevederilor O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului comun nr. 163/540/23/2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinței nr. 163/2009, Ministerului Finanțelor Publice nr. 540/2009 şi al Ministerului Administrației şi Internelor nr. 23/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările şi completările ulterioare, se finanțează atât lucrările de anvelopare, cât şi lucrări de:

* reabilitare termică a sistemului de încălzire: repararea/refacerea instalației de distribuție între punctul de racord şi planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare, repararea/ înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară;

* reabilitarea şi modernizarea instalației de distribuție a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creșterii eficienței energetice;

* montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum.

Contravenții și sancțiuni

În conformitate cu prevederile art. 9 lit. h) și lit. j), coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 325/2006, Compartimentul energetic, înfiinţat în cadrul unității administrativ-teritoriale, propune acesteia aplicarea de sancţiuni conform legii în situaţia nerespectării de către utilizatorii SACET a prevederilor privind sistemele tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică.

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 325/2006, republicată, constituie contravenţie, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri. Totodată, potrivit prevederilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acțiunii de contorizare individuală la nivel de apartament.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus