Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: Neajustarea preturilor contractelor – risc de intarziere sau blocari ale investitiilor publice

Numeroase investiții publice din țara noastră, demarate sau promise de către autorități, ar putea fi puternic afectate de noile modificări ale legislației achizițiilor publice, cerute de Comisia Europeană.

Intrarea în vigoare a OUG 52/ 23 mai 2024 privind achizițiile publice a abrogat mai multe prevederi aduse în timp Legilor achizițiilor publice, prevederi considerate neconforme de către Comisia Europeană și din cauza cărora România risca declanșarea procedurii de infringement.

Însă cele mai multe prevederi abrogate afectează modalitățile de actualizare a prețurilor contractelor.

Or, riscul acestor abrogări este de întârziere sau chiar blocare a proiectelor în situațiile în care constructorii nu pot să suporte eventualele scumpiri ale materialelor de construcții sau pe cele legate de forța de muncă. Scumpirile pot interveni în intervalul lung dintre aprobarea valorii investiției și emiterea ordinului de începere a lucrărilor sau recepția lucrărilor.

Abrogarea prevederilor pentru ajustarea valorii contractelor îi va defavoriza pe constructorii români care oricum au probleme în asigurarea capitalului de lucru.

Aceasta spre deosebire de constructorii străini care, prin firmele mamă, au acces la credite bancare cu dobânzi mai mici decât cele la care se pot împrumuta firmele românești la băncile din țara noastră.

Potrivit noii ordonanțe, intrată în vigoare prin publicarea sa în Monitorul Oficial, autoritatea contractantă nu mai are obligația să ajusteze prețul contractului în situația în care:

– durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică se prelungește peste durata de valabilitate a ofertei, stabilită inițial prin documentația de atribuire, din motive care nu sunt imputabile contractantului; sau

– durata de furnizare/prestare/execuție prevăzută în contract se prelungește, iar această prelungire nu se datorează responsabilității contractuale a contractantului.

Ajustarea pretului nu mai este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul acordului-cadru/contractului.

Pe parcursul derulării contractului nu este permisă modificarea prețurilor din ofertă în funcție de variațiile prețurilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizionează, nici în situațiile excepționale cauzate de forța majoră, de caz fortuit sau de schimbări excepționale ale împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea contractantului la păstrarea prețurilor inițiale.

Prețul contractului nu mai poate fi ajustat nici dacă derularea contractului a devenit excesiv de oneroasă din cauza unei schimbări excepționale a împrejurărilor care ar face vădit injusta obligarea contractantului la păstrarea prețurilor inițiale, cum ar fi, dar fără a se limita la aceasta, schimbarea cauzată de forța majoră sau cazul fortuit.

Entitatea contractantă nu mai are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă de până la 24 de luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă de cel mult 6 luni.

De asemenea, autoritatea contractantă nu mai are dreptul să aplice procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii în cazul rezilierii, rezoluțiunii, denunțării unilaterale sau încetării anticipată din culpa antreprenorului a contractelor de achiziție publică aferente proiectelor de infrastructură de transport și/sau drumuri județene

A fost abrogat și articolul care prevedea că în caz de reziliere, rezoluțiune, denunțare unilaterală sau încetarea anticipată din culpa antreprenorului a contractelor de achiziție publică aferente proiectelor de infrastructura de transport și/sau drumuri județene, autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, în documentele achiziției, durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației neprevăzute până la finalizarea obiectivului de investiție.

În cadrul Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale au fost abrogate următoarele prevederi:

* pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, entitatea contractantă nu mai are dreptul de a stabili, în mod justificat, în documentele achiziţiei, durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute.

* entitatea contractantă nu mai are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, având ca obiect execuţia restului rămas de executat pentru realizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producere energie electrică în situaţia în care acesta reprezintă mai puţin de 40% din stadiul fizic aferent obiectivului de investiţii.

 

Descărcați aici

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus