Oferte locuri de munca top

Rezidential: Investitori si constructori, sanctionati contraventional de ISC

Printre cazurile constatate de Inspectoratul de Stat în Construcții în activitatea sa de control, derulată în primele trei luni ale acestui an, menționăm mai jos câteva mai deosebite. ISC a efectuat 4.423 activități de control, care se raportează la un număr total de 97.030 obiective de investiții, potrivit raportului de activitate al instituției pe trimestrul I.

Cazuri întâlnite în activitatea de control în execuție a lucrărilor de construcții rezidențiale:

 

 

 1. „Imobil cu funcțiunea de locuințe colective S + P +11Etaje”, situat în sector 6.

La controlul efectuat s-a constatat că executantul nu a executat sprijinirea tip berlineză pentru punerea în siguranță a malurilor, prevăzută în planul de săpătură. În proiectul autorizat proiectantul nu precizează zona de influență a excavației adânci. Dirigintele de șantier și responsabilul tehnic cu execuția nu au urmărit realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire și a proiectului. Nu s-a respectat programul de control a lucrărilor ajunse în faze determinante prin neconvocarea reprezentanților I.R.C.B.I.

ISC a dispus oprirea lucrărilor și prezentarea punctului de vedere al proiectantului privind zona de influență a excavației adânci cât și influența lucrărilor executate în raport cu construcțiile adiacente. Au fost sancționați contravențional executantul, dirigintele de șantier și responsabilul tehnic cu execuția.

 

 1. „Construire ansamblu locuințe colective cu spații comerciale la parter cu regim de înălțime Stehnic + P + 9 Etaje”, situat în sector 5.

La controlul efectuat la obiectivul „Construire ansamblu locuințe colective cu spații comerciale la parter cu regim de înălțime Stehnic+P+9E”, situat în str. Munții Carpați nr. 86A, sector 5, s-au constatat următoarele:

a) efectuarea de lucrări cu încălcarea prevederilor autorizației de construire;

b) neasigurarea unui nivel de calitate corespunzător cerințelor, printr-un sistem de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați, pe tot parcursul executării lucrărilor;

c) lipsa rapoartelor de încercări privind armătura, lipsa datelor privind livrarea betonului, condica de betoane incompletă;

d) nu s-a făcut dovada respectării respectării amplasamentului construcției conform prevederilor autorizației de construire(lipsa procesului-verbal de trasare însușit de factorii responsabili);

e) nerespectarea programului de control al lucrărilor de construcții ajunse în faze determinante, întocmit de proiectant și avizat de I.R.C.B.I.;

f) lipsa documentelor cu privire la condițiile geotehnice ale terenului de fundare. S-au dispus: oprirea lucrărilor până la soluționarea neconformităților constatate; investitorul se va adresa autorității emitente a autorizației de construire în vederea luării unei decizii potrivit art. 28, alin.(2) din Legea nr. 50/1991 și va aduce la cunoștință I.R.C.B.I. decizia acesteia; efectuarea unei măsurători topo în vederea stabilirii amplasamentului construcției și a cotelor de nivel; expertizarea lucrărilor de construcții executate până la stadiul fizic constatat; efectuarea unei expertize geotehnice.

 

 1. „Construire imobil de locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter pe teren proprietate din Iaşi, regim de înălțime 2S +P +12Etaje, Hmax = 40,25m”.

În perioada 7-8 ianuarie 2018 s-a înregistrat o tasare pronunţată cu evoluţie rapidă a trotuarului adiacent săpăturii generale, pe latura de Vest, în afara limitelor şantierului, de la 0 la 50 cm în zona maximă, pe o lungime totală de aproximativ 50 m. În frontul primului rând de piloţi, la o adâncime cuprinsă între aproximativ 2 m şi până la 4 m (estimată de la cota trotuarului şi în zona tasării maxime a acestuia) se evidenţiază o cavernă cu o lăţime de circa 1,5 -1,8 m. Deplasarea capului piloților pe latura de Vest este de cca. 27 cm.

Urmare a acestui fenomen, I.J.C. Iași a dispus efectuarea unui control privind verificarea respectării calității la execuția acestor lucrări de construcții și a dispunerii măsurilor legale care se impun. În timpul controlului efectuat s-au constatat mai multe neconformități, care este posibil să fi favorizat producerea fenomenului descris, după cum urmează:

– Investitorul nu a asigurat o documentație completă, așa cum impun reglementările tehnice în vigoare (Normativ privind cerințele de proiectare, execuție și monitorizarea excavației adânci în zone urbane – Indicativ NP 120/2014). Astfel, nu au fost întocmite expertiză geotehnică și raport de monitorizare geotehnică a execuției.

– Investitorul, prin dirigintele de șantier angajat, nu a verificat existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestați și existența vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul, nu a fost făcută verificarea existenței programului de faze determinante avizat de I.S.C. pentru lucrările de excavație adânci, nu s-a făcut dovada transmiterii în scris către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției.

– Executantul lucrărilor nu a prezentat în timpul controlului toate documentele care să ateste respectarea cerințelor de calitate precizate în reglementările tehnice (procese verbale de recepție calitativă, rezultatele testelor și încercărilor de la laborator etc.) – Executantul nu a desemnat un responsabil tehnic cu execuția atestat pentru astfel de lucrări (domeniul 11.1- lucrări speciale de fundații);

– Executantul a efectuat lucrări de construcție cu nerespectarea unor reglementări tehnice (Normativ NP 120/2014 și Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industrial – Indicativ C 169/1988);

– Executantul nu a respectat întocmai soluțiile tehnice și tehnologiile de execuție prevăzute in Proiectul de excavație și monitorizare incintă;

– Executantul lucrărilor de construire nu a sesizat, în termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat în Construcţii, respectiv I.J.C. Iași privind producerea unui accident tehnic în timpul execuţiei lucrărilor.

În vederea corectării neconformităților evidențiate I.J.C. Iași a dispus următoarele măsuri:

– Instituirea urmăririi speciale a comportării în timp atât pentru incinta și construcția la care se face referire, cât și pentru construcțiile aflate în zona adiacentă excavației adânci;

– Completarea documentației tehnice cu expertiză geotehnică și raport de monitorizare geotehnică a execuției;

– Având în vedere lipsa unor documente care să ateste calitatea lucrărilor executate, s-a dispus expertizarea tehnică a acestora;

– Numirea unor persoane atestate corespunzător care să urmărească executarea lucrărilor de construcții;

– S-a dispus investitorului și proiectantului ca în regim de urgență să stabilească modul de tratare a situațiilor apărute pe parcursul execuției lucrărilor astfel încât să se readucă proiectul la un nivel corespunzător de calitate, potrivit cerințelor din reglementările tehnice și pentru a preveni apariția unor astfel de fenomene pe viitor; –

În vederea protejării oamenilor (pietoni și trafic) s-a dispus factorilor participanți la realizarea acestei investiții semnalizarea corespunzătoare precum și restricționarea şi devierea accesului pietonal și auto pe latura de Vest.

Complementar măsurilor dispuse, investitorul și executantul au fost sancționați contravențional.

 1. „Imobil S+P+2E+M”, situat în sector 4.

La controlul efectuat la acest obiectiv s-a constatat că nu a fost respectat proiectul de execuție și autorizația de construire, iar proiectul de arhitectură care a stat la baza emiterii autorizației de construire nu a fost verificat la toate cerințele obligatorii.

Lucrările executate au avariat o parte din împrejmuirea dintre proprietăți.

S-au dispus măsuri după cum urmează: oprirea lucrărilor; s-a solicitat proiectantului efectuarea unui raport scris care să stabilească calitatea lucrărilor executate și modul de soluționare al neconformităților. S-a dispus investitorului efectuarea unei expertize tehnice care să stabilească influența lucrărilor executate asupra construcțiilor învecinate și măsurile care se impun.

 1. „Lucrări de construcții imobil P+2E”, situat în sector 5.

La controlul efectuat s-au constatat neconcordanțe în proiect cu privire la distanțele între axe, cotele de nivel și grosimile planșeelor din beton armat. Procesele verbale și condica de betoane sunt incomplete și nu sunt însușite de factorii responsabili. S-au mai constatat segregări beton la elementele structurale verticale, orizontale și la scara de acces parter-etaj 2, precum și dezaxări ale elementelor construcției.

ISC a dispus următoarele: oprirea lucrărilor până la soluționarea neconformităților constatate; corelarea și completarea documentației în concordanță cu prevederile autorizației de construire; efectuarea unei măsurători topo pentru stabilirea amplasamentului construcției față de limitele proprietății și a cotelor de nivel; expertizarea lucrărilor de construcții.

 1. „Imobil cu destinația locuințe colective P+1E+M”, situat în sector 5.

Cu ocazia controlului la acest obiectiv s-a constatat nerespectarea prevederilor autorizației de construire prin supraetajarea construcției cu un nivel; neasigurarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau agenți de consultanță specializați; neconcordanțe între proiectul de arhitectură și cel de rezistență.

S-a mai constatat că nu a fost asigurat un nivel de calitate corespunzător cerințelor, printr-un sistem de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați.

Nu s-au prezentat documente care să ateste calitatea lucrărilor executate și a materialelor puse în operă și nu a fost respectat programul de control al lucrărilor de construcții ajunse în faze determinante.

Au fost dispuse următoarele măsuri: oprirea lucrărilor; investitorul se va adresa autorității emitente a autorizației de construire în vederea luării unei decizii potrivit prevederilor art. 28, alin.(2) din Legea nr. 50/1991; expertizarea lucrărilor de construcții realizate. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale factorilor responsabili.

 1. „Locuință Sp+P+2E și împrejmuire”, situat în str. I. Câmpeanu, nr. 64, județul Arad. Executantul a executat lucrările la infrastructura obiectivului fără a respecta detaliile proiectului, respectiv nu a asigurat lungimile de jonctare a barelor stâlpilor și nu a respectat nici prevederile dispoziției de șantier privind înădirea carcaselor de armătură.
 2. „Edificare clădire P+1E”, situat în str. Academia Teologică, nr. 5, județul Arad. Proprietarul, în calitate de executant, a executat lucrări de construire fără autorizație de construire. S-a dispus măsura oprirea lucrărilor iar constructorul a fost sancționat contravențional.
 3. „Construire locuință P+M”, situat în Municipiul Brașov, jud. Brașov.

La controlul privind calitatea lucrărilor în faza de execuție, efectuat de către reprezentantul IJC Brașov s-a constatat că investitorul nu a prezentat documente de atestare a calității execuției lucrărilor, însușite și semnate de către un diriginte de șantier autorizat, potrivit legii, astfel încât să facă dovada asigurării execuției corecte a lucrărilor de construcții, pe tot parcursul derulării acestora, contrar prevederilor art. 22 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

În urma constatărilor efectuate, prin procesul-verbal încheiat s-a dispus măsura opririi lucrărilor de construire și expertizarea lor, acestea putând continua numai după soluționarea neconformităților și asigurarea execuției corecte a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați.

Pentru nerespectarea obligațiilor care le reveneau potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, factorii responsabili au fost sancționați contravențional, măsurile fiind aduse la îndeplinire. A fost achitată sancțiunea contravențională.

 1. „Imobil de locuit P+E+Pod tehnic și împrejmuire”, situat în localitatea Sânpetru, jud. Brașov

La controlul privind calitatea lucrărilor în faza de execuție, efectuat de către reprezentantul IJC Brașov s-a constatat că investitorul nu asigura verificarea execuției corecte a lucrărilor prin diriginți de specialitate sau operatori economici specializați

. În urma constatărilor efectuate, prin procesul-verbal încheiat s-a dispus măsura asigurării execuției corecte a lucrărilor de construire, pe întreaga durată de execuție, prin diriginte de șantier autorizat, iar pentru nerespectarea obligațiilor care le reveneau potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, factorii responsabili au fost sancționați contravențional cu amendă.

 1. „Desființare construcții existente corp c1 , corp C2 – Imobil cu funcțiune mixtă cu regim de înălțime S+P+2E+R, împrejmuire și amenajări exterioare”, amplasat în Mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj.

Ca urmare a controlului curent în execuție s-au constatat următoarele neconformități:

– lucrările de desființare au fost realizate cu nerespectarea expertizei tehnice cu demolarea inclusiv a fundațiilor clădirii corpului C1 aflat pe limita de proprietate cu imobilul învecinat și în lipsa unui proiect tehnic însușit de către expertul tehnic atestat;

– s-au început lucrările de săpătură în taluz pe versantul sudic, fără avizarea de cătte I.J.C. Cluj a programului de control al lucrărilor, inclusiv în faze determinante;

– proiectul tehnic de sprijinire nu este însușit de către expertul tehnic atestat, iar piesele desenate nu au fost vizate spre neschimbare de către emitentul autorizației de constuire.

Măsuri dispuse:

* solicitarea punctului de vedere al expertului tehnic cu privire la demolarea completă a fundației de pe latura vestică a imobilului fără realizarea concomitentă a lucrărilor de sprijinire prin piloți și punerea în aplicare a eventualelor măsuri suplimentare impuse de către expertul tehnic numai în baza unor soluții date de de către proiectantul de structură, vizate de către verificatorul de proiecte atestat și expertul tehnic atestat;

* oprirea lucrărilor până la îndeplinirea măsurii de la pct. a și avizarea programului de control al lucrărilor în faze determinante;

* Analizarea stabilității taluzului executat în urma lucrărilor de săpătură, și dacă se impune, luarea unor măsuri de sprijinire a taluzului și executarea acestor măsuri numai pe baza soluțiilor date de către proiectant și vizate de către verificatorul tehnic atestat. Investitorul a fost sancționat contravențional.

12. „Modificare soluție arhitecturală la imobil cu regim de înălțime S+D+P+2E+M”, situat în com.Florești, județul Cluj.

Ca urmare a controlului curent în execuție s-au constatat următoarele neconformități:

– proiectul de structură nu conține caietul de sarcini și nu conține secțiuni transversale aferente planului de săpătură și detalii referitoare la ancorarea grinzilor din lemn ale planșeului peste mansardă;

– investitorul nu a asigurat verificarea corectă a lucrărilor de structură prin diriginți de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați pe parcursul execuției lucrărilor;

– în perioada controlului nu a fost prezentat proiectul de sistematizare verticală a incintei;

– condica de betoane nu este completată la zi și responsabilul tehnic cu execuția nu a asistat la prelevarea probelor din beton pe șantier;

– nu au fost întocmite procese verbale de recepție calitativă pe faze de execuție;

– executantul lucrării nu deține un plan/manual al calității și proceduri/instrucțiuni tehnice de execuție.

Măsuri dispuse:

 1. oprirea lucrărilor de construcții aferente structurii de rezistență a clădirii și a celor aferente sistematizării verticale a incintei;
 2. expertizarea lucrărilor executate și punerea în aplicare a eventualelor măsuri de consolidare impuse prin expertiza tehnică numai pe baza unor detalii de execuție elaborate de către proiectant și vizate de către verificatorul tehnic atestat și de către expertul tehnic atestat;
 3. prezentarea la I.J.C. Cluj a deciziei de numire pentru dirigintele de șantier, a proiectului de sistematizare verticală a incintei și a planului/manualului calității și a procedurilor/ instrucțiunilor tehnice de execuție ;

Investitorul și executantul au fost sancționați contravențional.

 1. „Mansardare bloc de locuințe H26”, mun.Zalău, jud.Sălaj.

Ca urmare a controlului curent, la verificarea documentelor de calitate, s-a constatat că investitorul nu a asigurat verificarea corectă a lucrărilor de structură prin diriginți de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați pe parcursul execuției lucrărilor.

S-a dispus oprirea lucrărilor și expertizarea lucrărilor executate și continuarea lucrărilor numai dacă expertiza va atesta că lucrările executate corespund din punct de vedere calitativ sau după remedierea eventualelor neconformități constatate.

Investitorul a fost sancționat contravențional.

 1. „Locuință unifamilială P+2”, situată în Municipiul Rădăuți, județul Suceava. Investitorul a încălcat obligația prevăzută la art. 22 lit. d) din Legea nr. 10/1995 republicată (asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau operatori economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor), faptă pentru care a fost aplicată sancțiunea contravențională.

Executantul lucrărilor de construcții a încălcat obligația prevăzută la art. 23 lit. c) din Legea nr. 10/1995 republicată (asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi), faptă pentru care a fost aplicată sancțiunea contravențională aferentă.

 

Citiți și:

Controale in executia constructiilor nerezidentiale si ingineresti

Viitor hotel de lux intr-un Sector al Capitalei

Clinica medicala si blocuri cu 8 etaje, in cadrul unui ambitios proiect imobiliar

Mare obiectiv de investitii, reaprobat

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus