Solplanet x AeroFix

Controale in executia constructiilor nerezidentiale si ingineresti

În activitatea de control în execuție a lucrărilor de construcțiilor nerezidențiale și inginerești, reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții au constatat o serie de probleme.

Printre cazurile deosebite identificate de ISC în controalele din primele trei luni ale acestui an menționăm mai jos câteva.

 1. „Construire hală producție și depozitare, spații administrative, împrejmuire, racord și branșamente utilități”, în loc. Apahida, jud.Cluj.

Ca urmare a controlului curent, la verificarea documentelor de calitate, s-a constatat că: – investitorul nu a asigurat verificarea corectă a lucrărilor de structură prin diriginți de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați pe parcursul execuției lucrărilor;

– executantul lucrărilor nu a asigurat nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați.

S-a dispus oprirea lucrărilor și experizarea lucrărilor executate de către un expert tehnic atestat. Investitorul și executantul au fost sancționați contravențional.

 1. „Extindere clădire industrială”, în loc.Jucu Herghelie, județ Cluj.

Ca urmare a controlului curent, la verificarea documentelor de calitate, s-a constatat că: – investitorul nu a asigurat verificarea corectă a lucrărilor de structură prin diriginți de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați pe parcursul execuției lucrărilor;

– executantul lucrărilor nu a asigurat nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați.

S-a dispus oprirea lucrărilor și experizarea lucrărilor executate de către un expert tehnic atestat. Investitorul și executantul au fost sancționați contravențional.

 1. „Extindere canalizare menajeră”, în loc.Ocna Sutanag, jud.Maramureș.

Ca urmare a controlului curent în execuție s-a constatat că nu au fost aduse la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin actul de control anterior.

S-a dispus execuția tuturor lucrărilor restante și de refacere a zonelor de trafic afectate de execuția rețelei de canalizare. Executantul a fost sancționat contravențional.

 1. „Reabilitarea resurselor de apă și reabilitarea sistemului de distribuție al alimentării cu apă a com. Remetea Chioarului”, jud. Maramureș.

Ca urmare a convocării factorilor în vederea autorizării continuării lucrărilor ajunse în fază determinantă, s-a constatat că executantul nu a asigurat condițiile de necesare efectuării verificărilor. Executantul a fost sancționat contravențional.

 1. „Construire stație de distribuție carburanți”, loc. Farcasa, judeţul Maramureș.

Ca urmare a controlul curent în execuție s-a contatat nerespectarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, pereții din panouri sandwich montați pe structură metalică fiind înlocuiți cu pereți portanți din zidărie din cărămidă și planșeul prevăzut a fi realizat din ferme metalice a fost înlocuit cu planșeul din beton armat, fără asigurarea execuției corecte a lucrărilor de construcții.

S-a dispus oprirea lucrărilor și expertizarea lucrărilor de construcții executate. Executantul a fost sancționat contravențional.

 1. „Lucrări de intervenție în primă urgență pentru punerea în siguranță a podului istoric peste râul Tisa”, situat în mun. Sighetul Marmației, jud.Maramureș.

Ca urmare a controlului curent, la verificarea documentelor de calitate, s-a constatat că: – programul de urmărire a execuției în fază determinantă nu este vizat de către IJC Maramureș

– utilizarea unor produse care nu sunt însoțite de documente pentru certificarea calității materialului utilizat;

– documentele și înregistrările privind calitatea nu respectă în totalitatea Planul de inspecție și control de calitate și Programul de control pe șantier privind urmărirea lucrărilor executate în faze determinante întocmit de către proiectant;

S-a dispus expertizarea lucrărilor executate de către un expert tehnic atestat. Dirigintele de șantier și executantul au fost sancționați contravențional.

 1. „Modernizare străzi în localitățile Napradea și Cheud”, com. Năpradea jud. Sălaj.

Ca urmare a controlului curent în execuție s-a constatat că, pe anumite porțiuni de străzi, stratul de piatră spartă nu este compactat corespunzător și nu este asigurată planeitatea în profil transversal.

S-a dispus refacerea tuturor lucrărilor în conformitate cu documentația tehnică și caietelor de sarcini, înaintea turnării stratului de binder. Executantul a fost sancționat contravențional.

 1. „Modificări interioare și exterioare la spațiul comercial Carrefour”, situat în str. Calea Victoriei, nr. 48/A, județul Arad.

Beneficiarul nu a respectat obligația de dare în folosință a construcției după admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

 1. „Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr.1-corp A (P+E)”, în loc. Bălan, jud. Sălaj.

Ca urmare a controlului curent în execuție s-a constatat că nu au fost aduse la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actul de control anterior.

S-a dispus refacerea tuturor lucrărilor dispuse în actul de control anterior și reconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărior ajunse în faze determinante.

Executantul a fost sancționat contravențional.

10 „Schimbare de destinație pentru amenajare spațiu cu funcțiune producție”, situat în str. Ogorului, județul Arad.

Investitorul nu a asigurat verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții pe tot parcursul lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați sau operatori economici de consultanță specializați. Pentru același obiectiv constructorul a executat lucrări de montaj structură metalică, fără a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, fără responsabili tehnici cu execuția autorizați și pe baza unui proiect neverificat de un specialist verificator de proiecte atestat.

S-a dispus măsura expertizării lucrărilor iar constructorul a fost sancționat contravențional.

 1. „Amenajare drumuri de acces la exploatațiile agricole în comuna Motoșeni, județul Bacău”.

Ca urmare a verificării modului în care sunt aplicate și respectate prevederile legale în activitatea de elaborare a proiectului tehnic aferent obiectivului de investiție s-au constatat următoarele neconformități:

– proiectul tehnic este incomplet, conține soluții neconforme și neconcordanțe între părțile scrise și cele desenate (abatere de la art. 23 lit. b) din lege); – însușirea, de către verificatorul de proiecte atestat, a proiectului incomplet, care prezintă soluții neconforme și neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestuia (abatere de la art. 26 alin. (1) din lege).

S-a dispus refacerea proiectului (partea scrisă și partea desenată) și completarea acestuia cu părțile lipsă, în vederea asigurării prin proiectul tehnic a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale. Refacerea documentației tehnice se va face pe cheltuiala pe cheltuiala proiectantului. Proiectantul și verificatorul de proiecte atestat au fost sancționați contravențional.

 1. „Extindere fermă de multiplicare șuine, sat Războieni”, com. Ion Neculce, Județul Iași.

Executantul lucrărilor nu deținea, la data controlului, următoarele documente de calitate aferente stadiului fizic al lucrărilor: declarații de conformitate/performanță pentru armături, elemente de zidărie utilizate, panouri tip perete și acoperiș, elemente prefabricate pentru pardoseli etc.; procese-verbale de prelevare probe și rezultate încercări de laborator; procese-verbale de recepție calitativă privind execuția pernei de pământ impusă prin studiul geotehnic și buletinele de încercări privind realizarea gradului de compactare prescris; procese-verbale de recepție a infrastructurii și procesele-verbale de recepție a materialelor la sosirea în șantier.

Au fost prezentate documente întocmite cu nerespectarea prevederilor normative: procese-verbale de verificare a naturii terenului de fundare neînsușite de geotehnician; procese-verbale de lucrări ce devin ascunse nedatate, nenumerotate, cu rubrici necompletate; condica de betoane evidențiază faptul că nu au fost prelevate probe în zile în care s-au turnat cantități însemnate de beton.

IJC Iași a dispus expertizarea lucrărilor executate, la cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, din care să rezulte calitatea lucrărilor realizate și eventualele soluții și măsuri de remediere conform art. 15 din Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea nr. 925/1995.

Executantul lucrărilor a fost sancționat contravențional.

 1. „Recompartimentare și amenajare spațiu comercial existent, amplasare firmă luminoasă, folie pe ferestre”, situat în localitatea Tg. Secuiesc, jud. Covasna.

La controlul privind calitatea lucrărilor în faza de execuție, efectuat de către reprezentantul IJC Covasna, s-a constatat că investitorul nu asigura verificarea execuției corecte a lucrărilor prin diriginte de șantier autorizat.

În urma constatărilor efectuate, prin procesul-verbal încheiat s-a dispus măsura asigurării execuției corecte a lucrărilor de construire, pe întreaga durată de execuție, prin diriginte de șantier autorizat, iar pentru nerespectarea obligațiilor care le reveneau potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, factorii responsabili au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 10.000 de lei, măsurile fiind aduse la îndeplinire și sancțiunea fiind achitată în termen de 48 de ore.

 1. „Construire clădire anexă”, loc. Crișeni, jud. Sălaj.

Ca urmare a controlului curent, la verificarea documentelor de calitate, s-a constatat că investitorul nu a asigurat verificarea corectă a lucrărilor de structură prin diriginți de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați pe parcursul execuției lucrărilor.

S-a dispus oprirea lucrărilor și expertizarea lucrărilor executate și continuarea lucrărilor numai dacă expertiza va atesta că lucrările executate corespund din punct de vedere calitativ sau după remedierea eventualelor neconformități constatate.

Investitorul a fost sancționat contravențional.

 1. „Construire fermă de îngășare șuine”, situată în Târgu Frumos, județul Iași.

Ca urmare a verificării proiectului tehnic prezentat de reprezentantul proiectantului, s-au constatat următoarele neconformități, datorate ignorării reglementărilor legale în vigoare:

– din documentație lipsește faza de proiectare DE – detalii de execuție;

– categoria de importanță nu este fundamentată prin calcul conform Metodologiei aprobate prin Ordinul MLPAT nr. 31/N/1995;

– proiectantul nu a precizat în documentația tehnică cerințele de verificare a proiectului, contrar prevederilor art. 6 din Hotărârea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor – nu se precizează specificația betonului conform pct. 11.1.3 și anexa B, pct. B1.6 din Normativul NE 012- 2/2010;

– nu se precizează condițiile generale de execuție a structurii metalice, cele care sunt în sarcina proiectantului conform STAS 767/0/1988 – Construcții din oțel, condiții tehnice de calitate, art. 1.4.1.

Având în vedere obligațiile proiectanților, s-a dispus proiectantului general refacerea și completarea documentației tehnice conform reglementărilor tehnice în vigoare. Proiectantul general a fost sancționat cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

 

Citiți și:

Rezidential: Investitori si constructori, sanctionati contraventional de ISC

Viitor hotel de lux intr-un Sector al Capitalei

Cand ar putea fi lansata o noua licitatie pentru Cazinoul din Constanta

Oferta castigatoare va fi reevaluata, pentru reabilitarea unei cladiri istorice

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

 

 

Sus