Oferte locuri de munca top

Vom avea un nou Regulament general de urbanism

Din regulamentul general de urbanism vor fi eliminate mai multe prevederi caduce, acesta urmând să fie actualizat în raport cu legislaţia în vigoare, inclusiv cu principiile de dezvoltare durabilă și cu tendințele actuale din domeniu la nivel european. Modificările sunt prevăzute într-un proiect de act normativ, aflat în dezbatere publică până pe 30 septembrie.

Noul proiect propune modificarea şi completarea HG nr. 525/1996, în următoarele direcţii majore:

1.Actualizarea regulamentului general de urbanism în raport cu legislaţia în vigoare

În acest sens, prin proiectul de act normativ se vor asigura următoarele:

– stabilirea principiilor ocupării raţionale a terenurilor din intravilanul localităţilor;

– dezvoltarea controlată a intravilanelor localităților în corelare cu distribuția spațială a serviciilor publice locale (infrastructură edilitară, transport public);

– stabilirea unor principii generale care să organizeze procesul de elaborare a documentațiilor de urbansim;

– creșterea gradului de protecție a zonelor împădurite, a zonelor cu resurse subterane, a ariilor și a zonelor protejate;

– stabilirea condițiilor de construibilitate în zonele afectate de hazardele naturale și antropice;

– diferențierea procentului de ocupare a terenului în mediul urban față de mediul rural astfel încât să se păstreze caracteristicile și modul de utilizare a terenurilor din aceste categorii;

– modificarea procentului de ocupare a terenului pentru construcții de învățământ.

– clarificarea modului de ocupare a terenului în raport cu căile rutiere, feroviare și fluviale;

– introducerea prevederilor privind obligativitatea ca la realizarea parcajelor aferente centrelor comerciale, clădirilor de birouri și locuințelor colective să fie asigurat cel puțin un punct de reîncărcare a vehiculelor electrice la 3 locuri de parcare, în conformitate cu Directiva 2014/94/UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;

– având în vedere obligația de a asigura spaţii verzi şi plantate pentru construcţiile de locuinţe, respectiv, nu mai puţin de 2 mp/locuitor, a fost introdusă posibilitatea ca maxim 0,5 mp/locuitor să fie acoperișuri verzi și terase verzi.

2.Eliminarea prevederilor caduce sau care pot fi interpretate ca fiind problematice în raport cu principiile liberei concurențe

rin proiectul de act normativ se va modifica art. 20 al Anexei nr. 1 a HG nr 525/1996 astfel încât vizele să fie emise de către autorități publice nu de companii private, secțiunile 1.2 şi 1.3 la Anexa 1 a Regulamentului General de Urbanism și să se asigure o mai mare flexibilitate a modului de ocupare a terenurilor din cadrul localităților. Sse va abroga secțiunea 1.6.6. din Anexa 1 la RGU deoarece prevederile sunt depășite în raport cu situația economică și socială actuală.

  1. Modificarea anexei 2 „Norme metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism”.

Prin proiectul de act normativ s-a stabilit o grilă a criteriilor de prioritizare aplicabilă la nivelul fiecărui judeţ, în situaţia în care suma solicitată în scopul finanţării elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, este mai mare decât suma alocată prin bugetul programului de finanţare.

Prin punctajul acordat a fost vizată sprijinirea unităților administrativ – teritoriale al căror P.U.G. au termenul de valabilitate depășit precum și sprijinirea unităților administrativ – teritoriale pentru finalizarea P.U.G. prin acordarea unui punctaj mai mare unităților administrativ – teritoriale care are restul de executat mai mic de 20% din valoarea totală a contractului.

De asemenea a fost introdus un criteriu care să țină cont de valoarea impozitului pe venit colectat astfel încât să poată fi sprijinite și unitățile administrativ – teritoriale care au valoarea impozitului pe venit colectat sub valoarea medianei impozitului pe venit colectat la nivel național.

  1. Introducerea unei anexe noi la normele metodologice în care sunt prevăzute sintetic elementele componente şi etapele elaborării planurilor urbanistice generale, în scopul unei mai bune gestionări la recepţia documentaţiilor de către autorităţile locale contractante, totodată în sprijinul proiectanţilor în domeniul urbanismului.

5.O serie de modificări vizează adaptarea prevederilor la noul context climatic generat de schimbările climatice şi fenomenelor de ploi extreme. În acest sens, prevederile existente au fost actualizate în raport cu hărţile de inundaţii elaborate de către Ministerul Mediului.

 

Inițiatorii proiectului menționează că, într-o etapă ulterioară, este avută în vederea sistematizarea întregului corpus de acte normative care reglementează problematica urbanismului şi construcţiilor în România.

În cadrul acestui demers se are în vedere revizuirea coerentă şi corelată a întregii legislaţii din domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Prin urmare demersul de revizuire a Regulamentului general de urbanism trebuie încadrat ca etapă a unui proces pe termen lung de sistematizare a legislației din domeniile indicate anterior, sistematizare care va fi realizată prin elaborarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Pentru fundamentarea codului vor fi elaborate analize care vor sta la baza revizuirii legislaţiei primare și secundare din domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor (legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru care vor fi auditate şi modificate).

 

 

 

 

Cititi si

Mare proiect rutier, evaluat la 100 mil euro

Cu finantare si autorizatie obtinute, un mare proiect poate demara

Peste 190 mil lei pentru modernizarea unui mare aeroport

5 ha pentru construirea de blocuri cu cate 9 si 3 etaje

Construirea unui mare ansamblu imobiliar va demara pana la finele acestui an

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.6/sept 2018

Mare proiect rutier, evaluat la 100 mil euro

Un comentariu;

Sus