Oferte locuri de munca top

Suspiciuni de frauda in proiectele POIM: cum se vor face verificarile

A fost stabilită modalitatea prin care vor fi verificate posibilele conflicte de interese sau suspiciuni de fraudă din cadrul proiectelor finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM.

Aceasta conform unei instrucțiuni emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate din POIM 2014-2020 vor comunica în scris către AM POIM sau Organismul Intermediar pentru Transport numele complet și exact al următoarelor persoane:

* Reprezentantul legal și membrii conducerii executive a beneficiarului (directorii), membrii consiliului director, etc.;

* Membrii consiliului de administrație (dacă este cazul), organul de conducere al beneficiarului;

* Membrii Adunării Generale a Acționarilor (dacă este cazul);

* Împuternicitul reprezentantului legal (dacă este cazul);

* Managerul de proiect (şef UIP), membrii echipei de proiect (membrii UIP);

* Persoanele fizice/juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor (membrii comisiei de evaluare/experții cooptați);

* Experții principali și secundari ai contractorilor;

* Persoanele fizice/juridice implicate în elaborarea documentației de atribuire.

Tot beneficiarii vor trebui să transmită o declarație în nume propriu, din care să rezulte că experții principali/secundari ai contractorilor nu sunt angajați ai beneficiarului, respectiv nu sunt încheiate orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică.

Informațiile vor fi transmise odată cu dosarul achiziției.

Dacă în urma verificării conflictului de interese, AM POIM sau OI Transport, identifică două sau mai multe persoane cu același nume, beneficiarul va transmite o declarație pe propria răspundere a persoanei vizate privind inexistența conflictului de interese, în termen de 3 zile de la primirea notificării.

De asemenea, dacă în urma verificărilor efectuate de AM POIM sau OI Transport, se identifică omisiuni şi/sau date false/inexacte în informațiile solicitate prin prezenta Instrucțiune, AM POIM sau OI Transport în cazul proiectelor finanțate din axele prioritare 1 și 2, îşi rezervă dreptul de a aplica prevederile contractului de finanțare ce reglementează suspendarea plăților.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus