Oferte locuri de munca top

Simplificari pentru contractele de furnizare a energiei electrice

Urmează să fie simplificat procesul de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice către clienții finali, având în vedere procesul de liberalizare a pieței de energie electrică de la 1 ianuarie 2021. Modificările urmează să fie făcute printr-un ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aflat în consultare publică.

Ca urmare, pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul va trebui să prezinte furnizorului următoarele documente:

* cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opţiunea acestuia privind oferta aleasă;

* copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;

* copia documentului din care rezultă deținerea în proprietate sau în folosință a  spaţiului care face obiectul locului de consum, din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului final, se pot șterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

Documentul poate fi orice act care atestă dreptul de proprietate sau de folosință, la alegerea solicitantului, inclusiv adeverința eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul din care rezultă că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; în cazul în care documentul atestă un drept de folosinţă temporară asupra acestui spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosinţă.

De asemenea, în cazul schimbării furnizorului, clientul casnic și clientul noncasnic mic comunică furnizorului indexul autocitit la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului. Furnizorul are obligaţia de a prelua şi de a transmite operatorului de rețea (OR) indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea la OR a datelor referitoare la contractul de furnizare.

Indexul autocitit se ia în considerare de către OR la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului. În cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, OR are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului.

Totodată, furnizorul va putea să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, în următoarele condiţii cumulative:

* a comunicat clientului final preavizul de deconectare;

* a comunicat clientului notificarea de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de data rezilierii şi clientul final nu a achitat factura până în ziua anterioară datei de reziliere; notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct în forma stabilită de către furnizor şi conţine data la care se reziliază contractul, fără a fi condiţionat de întreruperea alimentării cu energie de către OR a locului de consum respectiv.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin ANRE

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus