Oferte locuri de munca top

Semnatura electronica in constructii, arhitectura si urbanism: norme tehnice

Vor fi stabilite normele tehnice pentru aplicarea OUG nr. 140/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism. Menționăm faptul că proiectul de legiferare a acestei ordonanțe a fost aprobat tacit de Senat.

Potrivit unui proiect de ordin de ministru, normele stabilesc prevederi privind solicitarea, verificarea, emiterea, suspendarea, modificarea și revocarea semnăturii electronice pentru documentele și documentațiile care se transmit autorităților și instituțiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări și autorizații. Aceasta va fi o alternativă la transmiterea lor în format fizic cu semnătură olografă și ștampilă sau parafă profesională.

Solicitarea emiterii semnăturii electronice calificate

Pentru solicitarea semnăturilor electronice, toți specialiștii trebuie să depună documentele prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică și de Regulamentul (UE) nr. 910/2014. În plus, vor fi necesare următoarele acte:

* Experții tehnici și verificatorii de proiecte și auditorii energetici pentru clădiri vor prezenta documente emise de către Ministerul Lucrărilor Publice:

– certificat de atestare tehnico-profesională pentru confirmarea dreptului de practică în profesie și domeniul/domeniile/specialitatea de atestare sau gradul profesional;

– legitimația aferentă certificatului de atestare tehnico-profesională pentru confirmarea valabilității dreptului de practică.

* Diriginții de șantier și responsabilii tehnici cu execuția vor prezenta documente emise de către Inspectoratul de Stat în Construcții:

– autorizația emisă pentru diriginții de șantier;

– autorizația și legitimația emise pentru responsabilii tehnici cu execuția.

* Arhitecții, conductorii arhitecți, arhitecții de interior și urbaniștii cu drept de semnătură similar conductorilor arhitecți vor depune o cerere-tip, în cadrul căreia este indicat numărul din cadrul Tabloul Național al Arhitecților, prin care solicitantul împuternicește prestatorii de servicii de încredere calificați să interogheze Sistemului Informatic al Ordinului Arhitecților din România.

* Specialiștii atestați în amenajarea teritoriului și/sau în urbanism vor depune și certificatul privind dreptul de semnătură și ștampilă (parafa profesională) emis de Registrul Urbaniștilor din România.

* Specialiștii, experții tehnici atestați în domeniul protejării monumentelor istorice vor depune certificatul de atestare emis de către:

– Ministerul Culturii, pentru certificatele de atestare emise în perioada 2000 – octombrie 2008;

– Ministerul Culturii și Institutul Național al Monumentelor Istorice, pentru certificatele de atestare emise în perioada noiembrie 2008 – august 2010;

– Ministerul Culturii și Institutul Național al Patrimoniului, pentru certificatele de atestare emise în perioada septembrie 2010 – noiembrie 2013 și octombrie 2019, până în prezent;

– Ministerul Culturii și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, pentru certificatele de atestare emise în perioada noiembrie 2015 – mai 2018;

* Persoanele care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor vor depune inclusiv autorizația emisă de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă.

* Persoanele autorizate pentru proiectarea și/sau executarea de instalații electrice și gaze naturale vor depune documente emise de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei:

– Adeverință de electrician autorizat;

– Adeverință de verificator de proiecte autorizat;

– Adeverinţă de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat;

– Autorizaţie de instalator autorizat;

– Atestat de verificator de proiecte autorizat;

– Atestat de expert tehnic.

* Persoanele autorizate pentru executarea de lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei, teledetecției și cartografiei vor prezenta certificatul de autorizare emis de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Verificarea calității profesionale a persoanei care solicită emiterea semnăturii electronice

Prestatorii de servicii de încredere calificați vor verifica documentele depuse. Pentru ca acest lucru să fie posibil, autoritățile competente au obligația de a publica pe site-ul web propriu evidențele publice oficiale precum și lista actelor normative sau procedurale care reglementează dreptul de semnătură sau de practică.

În situația în care autoritățile competente pot pune la dispoziția prestatorilor de servicii de încredere calificați, sisteme informatice pentru verificarea automată a informațiilor, se pot încheia acorduri între autoritățile competente și prestatorii de servicii de încredere calificați pentru a permite accesul la sistemele informatice.

Emiterea certificatelor calificate pentru semnături electronice

Certificatele calificate pentru semnături electronice pot fi particularizate sau personalizate la momentul emiterii certificatului și/sau cu ocazia reînnoirii lor prin setarea distinctă și conform nevoii specifice a fiecărei instituții a 16 – 25 câmpuri separate, care vor fi incluse standard în structura certificatului calificat.

 

Descărcați aici Proiect Ordin Norme tehnice

 

 

 

 

 

Citiți și:

Centru comercial si locuinte colective, in aprobare in provincie

Cladire mixta cu 13 niveluri, in pregatire in provincie

Noi ansambluri rezidentiale, proiecte ale unor investitori locali

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus