Oferte locuri de munca top

Se modifica procedura pentru plata lucrarilor de cadastru

Urmează să fie modificată și completată procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie pentru lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților imobiliare iniţiate de primării. În acest sens, ANCPI a pregătit un proiect de ordin (atașat mai jos), care se află în dezbatere publică.

Prin reglementările instituite până la acest moment se urmărește accelerarea realizării cadastrului în România și implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, în perioada 2015 – 2023, prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării.

Având în vedere necesitatea implementării Programului naţional de cadastru şi carte funciară într-un termen scurt, precum și pentru sprijinirea implementării schemelor de plăți în agricultură prin identificarea și înscrierea terenurilor care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, a fost elaborat un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, supus dezbaterii publice la data de 21 februarie 2017.

Principalele măsuri legislative vizate a fi luate de urgență pentru accelerarea lucrărilor de înregistrare sistematică constau în:

* simplificarea procedurii de înregistrare sistematică, prin excluderea anumitor etape;

* completarea normelor referitoare la finanțarea din veniturile proprii ale ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unitățile-administrativ teritoriale pentru sectoare cadastrale din extravilan, prin raportarea prețurilor și a sumelor decontate din veniturile proprii ale ANCPI, la gradul de dificultate determinat de categoriile de teren unde accesul pentru efectuarea lucrărilor este mai dificil;

* acordarea fondurilor destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică atât pentru sectoare cadastrale care cuprind numai imobile din extravilan, cât și pentru sectoare cadastrale mixte, care cuprind imobile din extravilan și din intravilan;

* majorarea termenului acordat pentru încheierea contractului de finanțarea de lucrări de înregistrare sistematică derulate la nivel de sector cadastral;

* reducerea la jumătate a termenului de contestare și a perioadei de soluționare a contestațiilor pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral;

* detalierea și completarea normelor referitoare la înscrierea imobilelor proprietate privată sau publică.

În considerarea celor mai sus menționate, s-a impus modificarea procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale (procedura), în sensul corelării și armonizării dispozițiilor acesteia cu noile prevederi ale proiectului de OUG. De asemenea, anumite prevederi au fost modificate pentru simplificarea interpretării și evitarea unor neclarități sau erori în aplicarea procedurii.

Astfel, articolul 4 din procedură a fost modificat, pentru clarificarea anumitor aspecte ale procesului de înregistrare sistematică sau a părților implicate în acesta, prin completarea definirii prestatorului lucrărilor de înregistrare sistematică și introducerea definirii legii aplicabile. De asemenea, pentru asigurarea unor reglementări armonizate, definițiile cuprinse în articolul 1 al Anexei nr. 2 la procedură au fost completate și modificate corespunzător.

Punctele 2 și 9 ale articolului 5 din procedură au fost puse în concordanță cu reglementările punctului 7 al proiectului de OUG, fiind prevăzută obligația unităților administrativ-teritoriale beneficiare ale finanțării de a încheia cu prioritate un contract de achiziție publică având ca obiect imobile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional sau imobile care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură. Această obligație a fost completată în mod corespunzător și în cuprinsul articolului 6 al Anexei nr. 2 la procedură.

De asemenea, în aplicarea prevederilor aceluiași punct al proiectului de OUG, termenul de 45 de zile prevăzut de procedură pentru încheierea contractului de finanțare a fost majorat la 60 de zile.

Totodată, pentru asigurarea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, s-a constatat necesitatea reducerii termenelor de derulare a lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate la nivel de sector cadastral. Astfel, a fost micșorată durata contractelor de finanțare ce vor putea fi încheiate în anul 2018, prevăzută în cuprinsul alineatului (2) al punctului 7 din cadrul articolului 5, precum și din Anexa nr. 2 la ărocedură.

Având în vedere micșorarea, conform prevederilor punctului 11 al proiectului de OUG, a perioadelor de afișare și soluționare a cererilor de rectificare în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor derulate la nivel de sector cadastral, Anexele nr. 6 și nr. 7 la procedură au fost și acestea modificate corespunzător.

Ținând cont de abrogarea articolului 11 alineatul (1) din Legea nr. 7/1996 prin dispozițiile punctului 8 al proiectului de OUG, a fost eliminată din procedură obligația responsabililor de contract de efectuare a verificărilor necesare pentru emiterea ordinului directorului general al ANCPI de informare privind începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor.

Dispozițiile punctului 11 al articolului 5 din procedură, precum și cele ale articolului 6 din Anexa nr. 2 la procedură, au fost modificate corespunzător cu prevederile punctului 6 al proiectului de OUG care permit majorarea sumei decontate pe carte funciară în cazul UAT- urile situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate.

Totodată, având în vedere reglementările punctului 4 al proiectului de OUG, în cuprinsul punctului 11 al articolului 5 din procedură, s-a stabilit posibilitatea decontării, cu 50% din preţul ofertat pe carte funciară, și în cazul imobilelor cu geometrie asociată, înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară până la data emiterii PVR tehnic aferent livrării «Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare».

Ținând cont de faptul că, potrivit punctului 5 al proiectului de OUG, au devenit eligibile pentru acordarea finanțării și lucrările de înregistrare sistematică având ca obiect sectoarele cadastrale mixte, care cuprind imobile din extravilan și imobile din intravilan, au fost eliminate prevederile procedurale contrare din cuprinsul alineatului (7) al punctului 11 al articolului 5 din procedură.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro în perioada 13.03.2018 – 23.03.2018.

Descărcați aici proiectul de ordin:

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Trei turnuri vor fi construite in Capitala, intr-un mare proiect

15 mil. euro pentru extinderea unui sistem de colectare ape uzate

Un important spital, in pregatire pentru extindere

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

Un comentariu;

  1. Anonim said:

    NU modificati procedura si alte acareturi…modificati plata catre cei care lucrează efectiv, că din birourile voastre superdotate n-aveți probleme si pare totul f ușor. Am o întrebare: cei sin conducerea UGR sunt cumva politicieni? …mare mărgărie…

Sus