Oferte locuri de munca top

Schimbari privind finantarile prin Programul de iluminat public

Mai multe modificări au fost propuse privind finanțările prin Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public.

Schimbările vin în contextul în care au fost deja depuse cereri de finanțare în sesiunea de depunere 25 octombrie -13 decembrie 2021, iar acum este necesară instituirea unei dispoziții tranzitorii, care să reglementeze modalitatea de soluționare a acestora.

Propunerile se află în prezent în stadiul de proiect.

Etapele Programului

Conform modificărilor, programul va fi împărțit în două etape:

* Etapa I: analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului, proiectului şi a cheltuielilor.

După aceasta va fi publicată pe pagina de internet a AFM lista proiectelor respinse, în urma analizei dosarelor de finanţare din etapa I și va urma depunerea și soluționarea contestațiilor.

* Etapa a II-a: analiza eligibilităţii proiectului şi a cheltuielilor.

În continuare programul se va derula astfel:

* aprobarea proiectelor în vederea finanțării, după parcurgerea etapelor I și II;

* publicarea pe pagina de internet a AFM a rezultatelor analizei dosarelor de finanţare din etapa a II-a;

* depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;

* încheierea contractelor de finanţare;

* implementarea proiectului;

* monitorizarea proiectului;

* raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a cantităţii de CO2 diminuate prin implementarea.

Circa 8 mil euro, pentru infiintarea unui nou parc fotovoltaic

Depunerea dosarului de finanţare

În cadrul sesiunii de depunere solicitantul transmite dosarul de finanțare aferent etapei I. În situația în care dosarul de finanțare aferent etapei I nu a fost respins, în termen de 90 de zile de la recepționarea rezultatului procesului de analiză solicitantul va transmite dosarul de finanțare aferent etapei II.

Solicitanții vor avea posibilitatea de a depune dosarul de finanțare în integralitate.

Înscrierile în aplicaţie vor fi realizate în limita a 150% a bugetului alocat programului.

Analiza şi selectarea cererilor de finanţare

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei devizului general depus în etapa I este valoarea maximă care poate fi aprobată în vederea finanțării proiectului. În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei conținutului documentelor depuse în etapa a II-a este mai mare decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, solicitantul va susține diferența din surse financiare proprii.

De asemenea, în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei conținutului studiului de fezabilitate este mai mică decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, AFM va diminua corespunzător valoarea care poate fi finanțată.

Ce asigură Programul de iluminat public

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă. Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin:

– înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED,

– completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale),

– extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi

– achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, după cum urmează:

* pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei;

* pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;

* pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei;

* pentru municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – maximum 50.000.000 lei;

* pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei;

* pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei.

 

Descărcați aici varianta noua a Ghidului de finanțare

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

Sus