Oferte locuri de munca top

Schimbari in regulile de finantare pentru panouri fotovoltaice

Au intrat în vigoare noile modificări ale Ghidului de finanțare pentru Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Aceasta ca urmare a publicarii lor în Monitorul Oficial.

De acum, sunt considerate eligibile cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din valoarea finanțată de Autoritate.

De asemenea, în situația în care AMPOR declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanțează/nu se plătesc sau se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcție de persoana culpabilă.

Criterii de eligibilitate a solicitantului

Două condiții au fost modificate pentru solicitanții care care doresc finanțare în cadrul Programului. Astfel, imobilul pe care se implementează proiectul nu trebuie să fie afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară. Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, a vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau a dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Modificare pentru cerințele tehnice ale invertorului

Printre cerințele tehnice care trebui să le împlinească invertorul, altitudinea maximă trebuie să fie de acum de până la 2000 m altitudine.

Invertorul trebuie să fie verificat de către operatorul de rețea relevant, în vederea stabilirii conformității invertorului cu cerințele legale în vigoare.

Alte modificări

* Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă

Autoritatea pune la dispoziția solicitanților aprobați, prin intermediul aplicației informatice, contractul de finanțare nerambursabilă, care poartă semnătura reprezentantului legal, precum și declarația pe propria răspundere a solicitantului.

După introducerea ATR, aplicația informatică generează documentele pe care instalatorul le listează și le pune la dispoziția solicitantului aprobat în vederea completării și semnării de către acesta. Instalatorul nu permite semnarea contractului de finanțare dacă solicitantul aprobat nu a completat și nu a semnat declarația pe propria răspundere.

În termenul prevăzut, instalatorul validat scanează și introduce în aplicația informatică documentele semnate de către solicitantul aprobat.

* Conținutul dosarului de decontare

Dosarul de decontare conține următoarele:

  1. a) cererea de decontare, semnată de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta;
  2. b) lista beneficiarilor finali înscriși, generată de aplicația informatică, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, care va cuprinde: nume, prenume, CNP, adresă loc de implementare, serie contoare, putere instalată, sumă solicitată; lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanțarea, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta și editată cu ajutorul aplicației informatice;
  3. c) dosarele de finanțare ale beneficiarilor finali, care cuprind următoarele documente:

(i) documentele menționate la art. 21 și 27, în forma solicitată prin ghid;

(ii) contestațiile împotriva deciziei Comitetului director, după caz, în original;

(iii) ATR, în copie;

(iv) contractul de finanțare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final, în original;

(v) declarația pe propria răspundere a solicitantului aprobat, potrivit art. 25 alin. (2).

* Pierderea dreptului de semnare a contractului de finanțare/Recuperarea finanțării în cadrul programului

Autoritatea anulează dreptul solicitantului aprobat de a semna contractul de finanțare/recuperează finanțarea acordată și reziliază contractul de finanțare fără acordarea unui termen pentru înlăturarea deficiențelor și fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile în următoarele situații:

  1. a) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană juridică;
  2. b) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană fizică, iar aceasta din urmă nu preia obligațiile beneficiarului în cadrul Programului;
  3. c) imobilul pe care se implementează proiectul intră sub incidența Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite;
  4. d) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane juridice sau unei entități care desfășoară activități economice;
  5. e) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane fizice, iar aceasta din urmă nu a preluat obligațiile beneficiarului în cadrul Programului;
  6. f) solicitantul aprobat/beneficiarul instituie în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice o sarcină nepermisă de prezentul ghid (enumerare cu titlu exemplificativ: comodat, locațiune).

 

Descărcați aici Modificarile aduse Ghidului de finantare Casa Verde

 

 

 

 

 

Citiți și:

250 apartamente, in autorizare, in apropierea Capitalei

Ansamblu de vile, in pregatire, la malul marii

Un proiect va fi demarat chiar daca vor scadea vanzarile de apartamente

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/ sept 2019

Sus