Oferte locuri de munca top

Schimbari in achizitiile publice: prevederi noi pentru ofertanti si autoritatea contractanta

Noi modificari vor fi efectuate în legislația privind achizițiile publice, sectoriale, dar și pentru concesiunile de lucrări și de servicii. Mai multe prevederi ale directivelor europene urmează să fie transpuse corect și complet în legislația română, conform unui proiect de lege lansat în consultare publică.

Ce modificari sunt preconizate

* În cazul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Conform directivelor europene, candidații sau ofertanții trebuie să aibă posibilitatea de a demonstra că implicarea lor în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura concurența, înainte de orice excludere.

În cazul în care operatorii economici se află într-una dintre situațiile stipulate la art. 164 și 167, aceștia pot lua măsuri de remediere a situației, măsuri care vor fi evaluate de către autoritatea contractantă ținându-se seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii, iar dacă măsurile respective sunt considerate insuficiente de către autoritatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor respectivei decizii.

O modificare a unui contract de achiziție publică/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în atunci când, prin această modificare, contractul/acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului inițial.

Pentru a fi considerată modificare substabțială, trebuie îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras şi alți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziție publică/acordul-cadru inițial;

c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziție publică/acorduluicadru;

d) un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) lit. d).

* În ceea ce privește Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

În cadrul acestei legi, mai multe schimbări sunt vizate. Și în acest caz, candidații sau ofertanții trebuie să aibă posibilitatea de a demonstra că implicarea lor în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura concurența, înainte de orice excludere.

În cazul în care operatorii economici se află într-una dintre situațiile stipulate la art. 177, 178 și 180, aceștia pot lua măsuri de remediere a situației, măsuri care vor fi evaluate de către autoritatea contractantă ținându-se seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii, iar dacă măsurile respective sunt considerate insuficiente de către autoritatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor respectivei decizii.

O modificare a unui contract de achiziție sectorială/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în atunci când, prin această modificare, contractul/acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului inițial.

* Schimbările preconizate în cazul Legii nr. 100/2016

Pentru Legea nr. 100/2016 sunt vizate prevederile pentru stabilirea obligativității de excludere dintr-o procedură de atribuire în anumite situații, precum și stabilirea criteriilor de atribuire a unui contract de concesiune, în sensul că autoritatea contractantă nu trebuie să aibă o libertate de alegere nelimitată a acestor criterii.

Totodată, în cazul în care criteriile de atribuire au fost publicate la momentul publicării anunțului de concesionare, iar ordinea de importanță a acestora este necesar a se modifica pentru a se ține seama de o soluție inovatoare ofertată, autoritatea sau entitatea contractantă publică un nou anunț de concesionare, cu respectarea termenelor minime prevăzute de legislație.

O altă propunere vizează criteriile obiective, care trebuie să aibă legătură directă cu obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii, criterii ce nu conferă autorității/entității contractante o libertate de alegere nelimitată.

Acestea se pot referi la oricare dintre următoarele:

a) gradul de preluare a unor riscuri de către concesionar;

b) nivelul plăților actualizate efectuate de către entitatea contractantă;

c) nivelul tarifelor de utilizare;

d) modalitatea de execuție a lucrărilor/prestare a serviciilor bazată pe indicatori de performanță de ordin calitativ, tehnic, funcțional, financiar etc.;

e) modul de asigurare a protecției mediului;

f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;

g) nivelul redevenței;

h) durata concesiunii;

i) inovarea.

 

Descărcați aici Proiectul de modificare legi achizitii publice

 

 

 

 

 

Citiți și:

Viitoare cladire de birouri cu 10 niveluri

O licitatie anulata se reia, pentru modernizarea unui DJ

Modernizarea unor zone pietonale cu peste 5 mil euro, bani europeni

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus