Oferte locuri de munca top

Regulament nou pentru atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici

O nouă formă a Regulamentului ANRE pentru atestarea verificatorilor de proiecte și experți tehnici pentru obiectivele și sistemele din sectorul gazelor naturale urmează să intre în vigoare.

Cum se desfășoară examenul

Examenul va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu pe teme de specialitate. Interviul va putea fi susținut de candidații care au obținut 80 de puncte din 100 posibile la proba scrisă.

Conform documentului, repartizarea, în ziua şi locul de examinare, se va face de către ANRE prin intermediul direcţiei de specialitate.

Fiecare candidat primeşte din partea supraveghetorilor desemnaţi pentru sala în care se desfăşoară examenul un formular cu subiectele grilei de examinare, un formular de înscriere a răspunsurilor şi ciorne.

Durata examenului de atestare este de două ore, pentru fiecare tip de atestat.

După încheierea probei scrise, candidații predau comisiei de atestare toate materialele primite.

Candidații care au obținut peste 80 de puncte sunt intervievați de către membrii comisiei de atestare.Fiecare membru al comisiei de atestare are dreptul să adreseze două întrebări candidatului şi acordă punctaj numai pentru răspunsurile primite la acestea.

Preşedintele comisiei de atestare sau înlocuitorul acestuia are dreptul să solicite reformularea/înlocuirea întrebărilor adresate candidaţilor în cazul în care apreciază că acestea nu sunt corespunzătoare.

Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obţină o medie generală de minimum 70 de puncte, rezultată ca urmare a mediei între cele două probe.

După centralizarea punctajului, preşedintele comisiei de atestare informează candidatul cu privire la rezultatul examinării.

După finalizarea examinării, comisia de atestare întocmeşte procesul verbal de şedinţă şi lista candidaţilor admişi sau respinşi.

Listele cu rezultatele examenului se afişează pe pagina de internet a ANRE.

Verificarea şi notarea lucrărilor

Comisia de examinare procedează la corectarea lucrărilor, notând în rubrica «rezultat» punctajul verificării de pe fiecare formular de înscriere a răspunsurilor.

La notarea răspunsurilor la fiecare dintre întrebările din chestionare se respectă următoarele reguli:

  1. dacă s-au marcat toate variantele corecte de răspuns şi numai acestea, se acordă pentru subiect punctajul maxim alocat acelei întrebări;
  2. dacă s-a marcat una din două variante corecte de răspuns, se acordă un punctaj reprezentând 1/2 din punctajul maxim alocat acelei întrebări;
  3. b) dacă nu s-a marcat nicio variantă corectă de răspuns, nu se acordă niciun punct.

Contestațiile

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probei susţinute se depun în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, sau se transmit prin servicii poştale, prin fax sau prin e-mail la adresa contestatii@anre.ro

Pentru contestaţiile trimise prin servicii poştale se ia în considerare data la care au fost depuse în vederea transmiterii.

Contestațiile cu privire la rezultatul examenului se soluționează de către o comisie numită în acest scop de preşedintele ANRE, în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.

 

Descărcați aici Proiectul de modificare

 

 

 

 

Citiți și:

Imobil mixt din Bucuresti, in faza de autorizare

Ce autostrada va fi mai ieftina cu peste 700 mil lei

O noua hala de productie, in apropierea Capitalei

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/ iunie 2019

Sus