Solplanet x AeroFix

Programul Casa Verde Fotovoltaice se extinde

Cererile de finanțare prin Programul Casa Verde Fotovoltaice vor fi analizate, aprobate  și monitorizate după noua versiune a Ghidul de finanțare, intrată în vigoare.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Sunt considerate cheltuieli eligibile:

* cheltuielile cu achiziţia/sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor hibrid; structura de susţinere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

* cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;

* TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Noi apartamente in Bucuresti, in planul unor investitori straini

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM.

În situaţia în care AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanţează/ nu se plătesc/ se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie de persoana culpabilă.

AFM va pune la dispoziția instalatorilor aprobați, prin intermediul mijloacelor electronice, contractele de participare.

În termen de 10 zile de la recepţionarea acestora, instalatorii le vor semna cu semnătură electronică calificată și le vor transmite AFM utilizând mijloacele electronice. Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzutse consideră renunţare la finanţare.

Contractul poate fi semnat şi de către împuternicitul reprezentantului legal al instalatorului, caz în care se va prezenta actul de identitate şi împuternicirea notarială.

Conform modificărilor, vor fi finanțate inclusiv panourile montate pe unitățile de cult, precum și pe clădirile în care locuiește personalul clerical.

Peste 130 noi apartamente, in apropierea unui mare municipiu

 Etapele programului sunt următoarele:

* publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;

* validarea instalatorilor, încheierea contractelor de participare şi publicarea listei acestora;

* publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanţilor și rezervarea sumelor aferente finanţării prin înscrierea în aplicația informatică;

* încărcarea documentelor de către solicitanți în aplicație;

* selectarea de către solicitanți a unui instalator validat;

* analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalator;

* aprobarea de către instalator, prin intermediul aplicației, a solicitanților eligibili;

* aprobarea solicitanților eligibili de către AFM, în baza listelor generate de aplicație;

* semnarea contractelor de finanțare de către parohii, generate prin intermediul aplicației;

* implementarea proiectului;

* decontarea sumelor solicitate de instalatorii validaţi;

* analiza eligibilității beneficiarilor finali și a documentelor depuse în vederea decontării, de către AFM, pe eșantion;

* monitorizarea beneficiarilor finali.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus