Solplanet x AeroFix

Prevenirea conflictului de interese în achizițiile publice

Guvernul a aprobat un proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de verificare ex ante în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică inițiată prin sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), astfel încât aceste conflicte de interese să poată fi înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

11Proiectul de act normativ propune constituirea, în cadrul Agenției Naționale de Integritate (ANI), a unui sistem informatic integrat pentru prevenirea și identificarea potențialelor conflicte de interese, denumit Sistemul Prevenție. Acesta va funcționa pe baza datelor din formularele de integritate prelucrate, potrivit legii, de SEAP, în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică. Potrivit proiectului de Lege, mecanismul de verificare ex ante se exercită de către ANI, prin Sistemul Prevenție și activitatea specifică a inspectorilor de integritate, prin raportare exclusivă la persoanele prevăzute în art. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritățile contractante vor avea obligația de a asigura completarea și actualizarea unui formular de integritate, care face parte din documentația de atribuire, atât înainte de transmiterea spre publicare în SEAP a acesteia, cât și pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică. De asemenea, fiecare autoritate contractantă are obligația de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea, actualizarea sau modificarea formularelor de integritate aferente autorității respective.

Proiectul de Lege instituie termene pentru completarea, actualizarea sau modificarea formularului de integritate în funcție de situații și de momentul procedurii. De exemplu, completarea Secțiunii a II-a a formularului de integritate trebuie făcută în termen de 5 zile de la deschiderea ofertelor, în caz contrar generându-se o alertă în cadrul SEAP, atât către autoritatea contractantă cât și către ANI.

Sistemul Prevenție preia informațiile colectate în mod automat în formularele de integritate din interconectarea cu SEAP și determină emiterea unor notificări privind potențiale conflicte de interese. Dacă, în urma analizei specifice, inspectorii de integritate detectează elemente ale unui potențial conflict de interese, ei sunt obligați ca, în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii completării Secțiunii a II-a a formularului, să transmită avertismentul de integritate emis de Sistemul Prevenție.

Avertismentul de integritate emis de ANI este disponibil prin intermediul SEAP autorităților contractante, precum și autorităților cu atribuții de verificare, monitorizare și control a procedurii de achiziție publică. Totodată, ANI are obligația de a comunica avertismentul, prin mijloace electronice, persoanei responsabile cu completarea, actualizarea sau modificarea formularelor de integritate, care este obligată să-l transmită de îndată persoanei vizate, precum și conducătorului autorității contractante. În sarcina acestuia din urmă intră dispunerea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea conflictului de interese.

Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necomunicarea măsurilor dispuse, declanșează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv la persoanele față de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010.

Proiectul de act normativ face precizarea expresă potrivit căreia lipsa unui avertisment de integritate sau lipsa unei măsuri dispuse de conducătorul autorității contractante ca urmare a emiterii unui avertisment de integritate nu împiedică desfășurarea de proceduri de identificare, evaluare, cercetare și tragere la răspundere – civilă, disciplinară, administrativă, contravențională sau penală – a persoanelor față de care se constată încălcări ale prevederilor legale. De asemenea, proiectul de Lege nu aduce atingere aplicării altor prevederi legale privind prevenirea conflictului de interese, iar procedurile în vigoare de verificare a procesului de achiziție publică sunt și rămân aplicabile.

Informații suplimentare

Proiectul a fost elaborat în cadrul unui Grup de lucru constituit la ANI, grup din care au făcut parte experți din cadrul ANI, Ministerului Justiției, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, ai Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP), Unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (UCVAP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, ai Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ai  Agenției pentru Agenda Digitala a României din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională, ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și ai Departamentului pentru lupta antifraudă – (DLAF) din cadrul Guvernului României.

Agenția Națională de Integritate a avut în derulare, în perioada 7 decembrie 2013 – 7 iulie 2015,  proiectul „PREVENT – Sistem informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice”. Pe parcursul derulării proiectului, au fost duse la îndeplinire o serie de obiective, printre care implementarea unui Sistem informatic de prevenire a conflictului de interese prin care se urmărește îmbunătățirea furnizării de servicii privind emiterea unui avertisment de integritate autorităților contractante implicate în proiectele cu finanțare europeană în care apar cazuri de conflict de interese, eficientizarea şi creșterea transparenței în comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice desfășurate de A.N.I. .

Sus