Oferte locuri de munca top

Prevederi noi: Cine va putea verifica proiectul tehnic

Investitorul are, potrivit actualelor prevederi legale, obligația de a „asigura” verificarea proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi, iar proiectantul are obligația de a „prezenta” proiectul spre verificare.

Însă, aceste prevederi nu stabilesc modalitatea prin care investitorul asigură verificarea proiectelor.

Verificatorii autorizați sunt „angajați” de către antreprenori, dar în realitate, în majoritatea lor, verificatorii de proiecte sunt fie parte a contractului de achiziție publică a serviciilor de proiectare, ca entitate distinctă de proiectant în asociere cu proiectantul, fie subcontractanți ai proiectantului.

În consecință, pentru aplicarea unitară a Legii nr. 10/1995 este necesară corelarea prevederilor a două hotărâri de Guvern.

Astfel, este propus într-un nou proiet de HG, ca în cazul în care beneficiarul solicită serviciul de verificare a proiectului tehnic prin intermediul caietului de sarcini, ofertantul declarat câștigător să poată verifica proiectul, prin asigurarea verificării proiectului tehnic de către o altă entitate decât cea care execută proiectul tehnic ofertat – entitate care poate avea calitate de parte din contractul de achiziție sau de subcontractant.

Aceasta pentru a evita eventualele contestații la procedurile de achiziție publică și, implicit, întârzierea în atribuirea contractelor.

În momentul de față nu există mulți operatori economici care să aibă ca obiect de activitate numai servicii de verificare tehnică a proiectelor.

Există, mai degrabă, compartimente ale firmelor în care există și verificatori de proiecte și, prin urmare, nu pot participa la procedurile de achiziție publică de verificare a proiectelor, decât pentru contractele de proiectare în care nu au fost declarați câștigători.

Astfel, derularea a două proceduri de atribuire consecutive (una pentru proiectare și una pentru verificare a proiectelor) conduce la perioade lungi de timp necesare obiectivelor de investiții.

Totodată, trebuie menționat faptul că România și-a asumat prin PNRR reducerea la jumătate a termenelor de avizare – autorizare a construcțiilor de către entitățile relevante.

Comparativ cu durata procesului la nivelul anului 2020, înseamnă reducerea de la 270 de zile la 135 de zile a întregului proces de avizare-autorizare a construcțiilor, astfel cum a fost analizat în raportul Băncii Mondiale – Doing Business Report, acesta fiind un alt motiv care fundamentează necesitatea modificării  prevederilor.

Peste 5 mii mp de hale noi pentru inchiriat, in apropierea Capitalei

Proiect HG

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), serviciile de verificare tehnică a proiectelor pot fi contractate de către investitor/proprietar/administrator, după caz, separat sau împreună cu serviciile de proiectare.

În situația în care serviciile de verificare tehnică a proiectelor sunt contractate împreună cu serviciile de proiectare, proiectantul are posibilitatea subcontractării serviciilor de verificare.

Dispozițiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus