Oferte locuri de munca top

POR: Cum se ajusteaza contractele cu preturile materialelor de constructii

A intrat în vigoare metodologia prin care beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pot ajusta valoarea contractelor de achiziție publică, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor de construcții.

Ajustarea se aplică următoarelor contracte de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței nr. 15/2021:

* încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, respectiv a Legii nr. 99/2016

* încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, respectiv a Legii 99/2016 indiferent de durata de execuție a acestora și în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț.

Metodologia de ajustare a valorii contractelor  

Contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări pot fi ajustate prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.

Ajustarea prețurilor se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de şantier și autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

Aproape 39 mil euro pentru o retea de apa-canal, contract semnat

Autoritățile/entitățile contractante trebuie să încheie acte adiționale la contractele de achiziție publică/contractelor ce trebuie să conțină:

* restul fizic al lucrărilor de executat la data intrării în vigoarea a Ordonanței, determinat cantitativ și valoric și stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigintele de şantier. Nu vor fi ajustate cheltuielile cu materialele pentru lucrările executate până la data intrării în vigoare a Ordonanței și nesolicitate la plată

* formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, având în vedere că Ordonanța permite doar ajustarea cheltuielilor aferente materialelor, este: An = av + m * Mn/Mo, unde: * „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

Nu vor fi ajustate alte cheltuieli directe, cheltuielile indirecte și profitul. De asemenea coeficientul de ajustare NU se va aplică echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări

* „av“ este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului;

* „m“ reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

* „Mn“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „,n“ de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“

* „Mo“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

Exemplu de calcul

Se ia cazul unui contract pentru construcția unei clădiri rezidențiale noi pentru care este depusă la plată o situație de lucrări cu valoarea de 100.000 lei, din care valoarea cheltuielilor cu materialele este de 47.000 lei. În cadrul contractului nu se acorda avans.

Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021 – 109,80.

Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor curent (luna august 2021) – 138,90.

Indicele de ajustare An= 1*138,90/ 109,80=1,26

Va fi ajustată doar doar valoarea cheltuielilor cu materialele: 47.000 *1,26 = 59.220. Nu va fi ajustată valoarea altor cheltuieli directe, cheltuielilor indirecte și a profitului.

Rezulta o creștere de 59.220 – 47.000= 12.220 Lei.

Corespunzător valoarea situației de lucrări se va actualiza cu valoarea de 12.220,00 Lei. Valoarea actualizată a situației de lucrări va deveni 100.000 + 12.220 = 112.220 lei.

Ponderi prestabilite

Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale, pentru calcularea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică de lucrări, astfel:

* clădiri rezidențiale noi 47,31%3;

* clădiri nerezidențiale noi 45,82%;

* construcții inginerești noi 47,21%;

* clădiri rezidențiale reparații capitale 37,76%;

* clădiri nerezidențiale reparații capitale – 42,42%;

* construcții inginerești reparații capitale 33,89%;

* clădiri rezidențiale reparații – 42,82%;

* clădiri nerezidențiale reparații – 46,95%;

* construcții inginerești reparații – 46,82%.

Contractele de achiziție publică/sectorială de lucrări pentru care procedurile de atribuire au fost în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a Ordonanței, indiferent de stadiul derulării procedurii de atribuire, vor conține la momentul încheierii, în mod obligatoriu, clauza de ajustare a prețului stabilită mai sus. Pentru aceste contracte, dacă procedura de achiziție a fost inițiată după luna ianuarie 2021, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021 va fi înlocuit cu indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii cu 30 de zile înainte față de termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în cadrul procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului.

 

Download link
https://we.tl/t-2xuWHd98q7

Link-ul este activ pana pe 30 septembrie 2021.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus