Oferte locuri de munca top

POIM: digitalizarea sistemului si contestatii mai rapide

Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020 va fi aliniat cu noile prevederi legislative privind măsurile pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții. Aceasta conform unei note a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Astfel, comunicarea rezultatului procesului de evaluare, selecție și contractare se va realiza în format electronic, prin transmitere la adresa de poștă electronică din Cererea de finanțare și prin încărcarea în sistemul informatic MySMIS2014.

Solicitanții nemulțumiți de rezultatul procesului de evaluare/ selecție /contractare a proiectelor finanţate prin POIM, Axele prioritare 3 – 10, pot formula o singură contestație.

Aceasta se depune în format electronic, doar prin sistemul informatic MYSMIS2014, în cadrul secțiunii dedicată contestațiilor.

Solicitantului i se va comunica confirmarea înregistrării contestației prin intermediul unei Notificări transmise de către aplicație la adresa de poștă electronică din Cererea de finanțare.

Termenul de soluționare curge din prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii de către solicitant a contestației prin sistemul informatic MySMIS2014.

În mod excepțional, schimbul de informații între autoritatea de management și solicitant respectiv între solicitant și autoritatea de management, poate avea loc în format letric, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemutui informatic MYSMIS2014 sau a -întreruperii legăturii cu acesta.

Atunci când sistemul informatic funcționează din nou în mod corespunzător, când este restabilită legătura cu sistemul respectiv sau când situația de forță majoră încetează, părțile în cauză au obligația introducerii fără întârziere în MYSMIS2014 a informațiilor deja transmise în format letric.

Contestațiile depuse după termenul legal prevăzut în Ghidurile solicitantului aferente obiectivelor specifice din cadrul Axelor prioritare 3-10 vor fi respinse, rezultatul obținut în cadrul procesului de evaluare / selecție / contractare fiind menținut.

Vor fi analizate doar contestațiile depuse de reprezentantul legal și/sau de persoana împuternicită expres de către acesta, semnate cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale.

Decizia de soluționare a contestației se va comunica prin transmitere la adresa de poștă electronică din Cererea de finanțare și prin încărcarea în sistemul informatic MYSMIS2014.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus