Oferte locuri de munca top

PNDL: noile norme metodologice

În două săptămâni intră în vigoare noile modificări ale normelor metodologice pentru Programul national de dezvoltare locală (PNDL), urmare a unui ordin de ministru, publicat în Monitorul Oficial.

Schimbările vizează Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.

Astfel, se finanțează prin PNDL lucrările pentru una sau mai multe componente ale sistemului centralizat de alimentare cu apă și ale sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate

Pentru drumurile publice, PNLD finanțează inclusiv amenajarea acceselor la proprietate, dar și amenajarea sensurilor giratorii.

Categorii de cheltuieli

Au fost adăugate noi tipuri de cheltuieli din devizul general care se poate finanța de acum prin Program, și anume verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Totodată, prin Program nu se pot finanța cheltuielile pentru documentații-suport și pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, precum și cheltuielile pentru informare și publicitate.

După încheierea contractelor de finanțare, valoarea alocată de la bugetul de stat nu se majorează, iar în situația în care apar cheltuieli suplimentare, acestea se finanțează din sumele din bugetele locale alocate cu această destinație sau alte surse legal constituite.

După încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale, însoțit de contractele de achiziții publice.

După emiterea autorizației de construire, aceasta se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale.

De asemenea, în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, după transmiterea documentelor și în toate situațiile în care beneficiarii solicită diminuarea valorii alocate de la bugetul de stat în procesul de implementare a investiției, Ministerul Dezvoltării Regionale procedează la regularizarea creditelor de angajament alocate, diminuând corespunzător valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, precum și contractele de finanțare.

În situația în care documentațiile transmise de beneficiari și înregistrate la Ministerul Dezvoltării Regionale în vederea decontării nu sunt complete și conforme cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentației inițiale va primi un nou număr de înregistrare fiind considerată solicitare nouă.

Obligațiile beneficiarilor

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea sumelor alocate prin bugetul de stat, beneficiarii au obligația să le vireze prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanții de lucrări/furnizorii de bunuri, după caz.

În situația în care beneficiarii nu virează sumele, trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului și să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de 10 zile.

Obligația monitorizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale a utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiții constă în centralizarea sumelor alocate și decontate, conform anexelor nr. 4, 4a și nr. 5, transmise de către beneficiari, precum și a proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

 

Descărcați aici Modificările aduse Normelor metodologice

 

 

 

 

Citiți și:

Doi mari constructori lupta pentru un contract pe Valea Prahovei 

Servicii mai scumpe pentru demolarea caselor

Noua sansa pentru oportunitatea unei investitii imobiliare de 300 mil euro

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus