Oferte locuri de munca top

Plata obligatiilor fiscale poate fi esalonata

Au intrat în vigoare mai multe facilități legate de eșalonarea plății obligațiilor fiscale, prin publicarea lor în Monitorul Oficial.

Astfel, pot fi eșalonate la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscal.

În scopul acordării eșalonării la plată, sunt asimilate obligațiilor fiscale:

* amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

* creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care constituie titluri executorii.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

* să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;

* să nu se afle în procedura falimentului și să nu se afle în dizolvare;

* să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

* să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară

Posibilitate pentru reducerea impozitului clădirilor

Până la 2 decembrie 2020, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri privind:

* reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice

* scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

În situația în care autoritățile administrației publice locale adoptă astfel de hotărâri, proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a reducerii însoțită de o declarație pe propria răspundere.

Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice.

Scutiri pentru plata impozitului specific

Pentru anul 2020, contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități din domeniul HORECA sunt scutiți de la plata acestuia pentru perioada cuprinsă între 26 octombrie și 31 decembrie 2020 inclusiv.

Contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu numărul de zile obținut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei prevăzute mai sus și a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020.

De asemenea, contribuabilii scad și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență.

 

Descărcați aici Ordonanța de Urgență nr. 181 din 2020

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus