Oferte locuri de munca top

Oficial: cum vor fi autorizati operatorii din domeniul gazelor naturale

O nouă variantă a regulilor de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

Aceste reguli se aplică celor care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției, instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării, obiectivelor/sistemelor aferente transportului și/sau distribuției de gaze naturale, instalațiilor aferente activității de producere/stocare de biogaz/biometan, instalațiilor de gaze naturale lichefiate, instalațiilor de producere a hidrogenului, precum și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Acordarea autorizațiilor

Cererea privind acordarea autorizației va fi însoțită de următoarele documente:
* certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie, care să reflecte situația actualizată a solicitantului la data depunerii cererii de autorizare și care să cuprindă informațiile de identificare a operatorului economic: denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerțului, starea, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociații/
acționarii/administratorii, persoana/persoanele împuternicită/ împuternicite să îl reprezinte, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizația, sucursale/subunități/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România sau, după caz, alt document justificativ care să conțină aceste informații;
* organigrama operatorului economic, în copie, în care să fie precizate compartimentele responsabile pentru desfășurarea activităților în domeniul pentru care solicită autorizarea, datată și asumată prin semnătură de către reprezentantul legal al
operatorului economic;
* declarația reprezentantului legal al operatorului economic privind consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
* declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, în original, prin care se angajează răspunderea operatorului economic, în sensul că, pe întreaga durată de valabilitate a autorizației/autorizațiilor, acesta va menține structura minimă de personal și va deține dotarea tehnico-materială, în proprietate sau în folosință;
* dovada achitării tarifului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale/vizării în scopul continuării activității/activităților
autorizate, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului președintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru tipul de autorizație solicitat.

La acestea se adaugă cele specifice pentru acordarea fiecărui tip de autorizație.

Documentele vor fi transmise în una dintre următoarele forme:
* prin încărcare pe portalul ANRE;
* e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE;
* prin încărcare în platforma PCUe;
* pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE.
Documentele care se transmit în format online vor fi certificate cu semnătură electronică ce aparține solicitantului.

 

Descărcați aici Regulamentul pentru autorizarea operatorilor din domeniul gazelor naturale

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus