Oferte locuri de munca top

Oficial: cele mai recente modificari din domeniul achizitiilor publice

Cele mai noi modificări privind ajustările de prețuri, garații și praguri pentru achizițiile directe au fost promulgate de președintele Klaus Iohannis.

Acestea urmează să intre în vigoare de la începutul lunii septembrie.
Modificările vor aduce schimbări în:

* Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

* Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

* Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

* Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Peste 600 apartamente si un hipermarket, propuse langa Bucuresti

Praguri pentru achiziții

Autoritatea contractantă va avea dreptul să achiziţioneze direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.

Astfel, în cazul achiziției directe, autoritatea contractantă:

* are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu sau al SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;
* are obligaţia de a consulta minimum trei operatori economici pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 140.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări; dacă în urma consultării autoritatea contractantă primeşte doar o ofertă valabilă din punctul de vedere al
cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi realizată;
* are dreptul de a achiziţiona pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;
* are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte, dacă valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 9.000 lei, fără TVA.

În caz de reziliere, rezoluţiune, denunţare unilaterală sau încetarea anticipată din culpa antreprenorului a contractelor de achiziţie publică aferente proiectelor de infrastructură de transport și/sau drumuri județene, autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, în documentele achiziţiei, durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute până la finalizarea obiectivului de investiţie.

Garanția de participare

Autoritatea contractantă va putea solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de participare a cărei perioadă de valabilitate este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Valoarea garanţiei de participare nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau în cazul acordului cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.

Autoritatea contractantă va avea obligația de a solicita contractantului constituirea garanției de bună execuție în cuantum de maximum 10% din prețul contractului, fără TVA.

Cu excepția contractelor de servicii de proiectare și a contractelor de lucrări, a căror valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art.7 alin.(1) din Legea nr.98/2016, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă va avea dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.

Blocuri cu regim redus de inaltime, intr-un nou ansamblu din provincie

Ajustările de prețuri

Pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru / contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea / diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea / diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul acordului-cadru / contractului.
Posibilitatea de ajustare a preţului va trebui să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în acordul-cadru / contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens.

Prevederile vor intra în vigoare în 59 de zile, iar în termen de 30 de zile de la aceasta normele aferente legilor modificate vor fi actualizate.

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus