Solplanet x AeroFix

Oficial: autorizarea montatorilor de repartitoare costuri in condominii

Au intrat în vigoare modificările prin care a fost simplificată procedura de obținere a autorizațiilor pentru desfășurarea activităților de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu.

Simplificarea va fi făcută prin actualizarea tipurilor de documente ce însoțesc cererile, precum și prin clarificarea informațiilor conținute de acestea.

Pentru obținerea fiecărui tip de autorizație, solicitantul adresează ANRE o cerere. Aceasta va fi analizată de ANRE, care va propune: acordarea, modificarea, suspendarea, retragerea autorizației.

La cererea de eliberare a autorizației de orice tip, solicitantul anexează următoarele documente:

* actul constitutiv sau documente similare care atestă înființarea solicitantului, în copie

* certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE, care să cuprindă denumirea solicitantului, informații de identificare ale acestuia, respectiv numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, adresa sediului social, starea, forma de organizare, durata de constituire, precum și capitalul social, asociații/acționarii, persoanele împuternicite, domeniul de activitate pentru care sesolicită autorizația, filiale/sucursale/subunități, sedii secundare/puncte de lucru din România; persoanele juridice care nu au obligația înregistrării în registrul comerțului prezintă documente similare din care să reiasă informațiile menționate mai sus;

* dovada achitării tarifului de analiză, în copie;

* declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Durata de valabilitate a fost extinsă la cinci ani.

Totodată, titularii de autorizații trebuie să transmită anual Raportul de activitate la data de 30 aprilie pentru activitatea desfășurată în anul calendaristic anterior datei de raportare. Acesta va fi însoțit de documente care să ateste că au comunicat beneficiarilor de repartitoare de costuri cu care au încheiat contracte, informări cu privire la:

* faptul că până la 1 ianuarie 2027 contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanță, dar care au fost deja instalate se modernizează, astfel încât să poată fi citite de la distanță sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanță;

* expirarea duratei de viață a repartitoarelor, atunci când se impune, și posibilele implicații în exploatarea acestora.

 

Descărcați aici Ordinul ANRE

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus