Solplanet x AeroFix

Obligatiile bugetare restante vor putea fi platite esalonat

Urmează să fie facilitată plata obligațiilor bugetare restante după data declarării stării de urgență. În acest sens, a fost propusă eșalonarea la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligațiile bugetare principale și accesorii a căror scadență/termen de plată se împlinește după data de declarării stării de urgență până la data eliberării certificatului de atestare fiscal. Aceasta conform unui proiect de Ordonanță de Urgență,

Astfel, beneficiarii facilității vor fi toți contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de procedură fiscală și care nu înregistreau obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență. Totodată, eșalonarea la plată nu va fi acordată pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Eșalonarea va putea fi realizată printr-o cerere

Față de procedura normală de acordare a eșalonării, debitorii vor trebui să depună doar o cerere, fără alte documente.

În vederea acordării eșalonării la plată nu se solicită constituirea de garanții, ținând cont de perioada scurtă pentru care se acordă eșalonarea la plată, de situația dificilă cu care se confruntă contribuabilii din perspectiva lichidităților financiare mult diminuate față de perioada anterioară intrării în starea de urgență, precum și de necesitatea susținerii mediului de afaceri pentru revitalizarea activității.

Pentru acordarea eșalonării, contribuabilul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
* să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
* să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență;
* să nu se afle în procedura insolvenței;
* să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
* să aibă depuse toate declarațiile fiscale;
* să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară.

În scopul acordării eșalonării la plată sunt asimilate obligațiilor fiscale:

– amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

– creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru:

– obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări acordate în temeiul prezentului capitol, care și-a pierdut valabilitatea;

– obligațiile fiscale care au scadența și/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;

– obligațiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

– obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eșalonare la plată, debitorul poate solicita includerea în eșalonare a obligațiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile fiscale individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii aferente.

 

Descărcați aici Proiectul OUG

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus