Oferte locuri de munca top

O noua sesiune pentru autorizarea responsabililor tehnici cu executia

O noua sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția va fi organizată de către Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC).

Aceasta va avea loc în perioada 4 octombrie – 8 octombrie 2021.
Înainte cu cel puţin 5 zile lucrătoare de începerea sesiunii de examinare va fi afișat programul, precum și adresa sălilor unde se vor desfășura examenele de autorizare.
Termenul – limită de depunere a dosarelor este 22 august 2021, data serviciului poştal (doar la adresa Str. C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3, București), electronic (doar la adresa isc@isc.gov.ro ) sau PCU electronic.

Dosarele transmise după această dată nu vor fi analizate în vederea participării la această sesiune.
Examenele se vor desfășura cu respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prevăzute de legislația în vigoare.

 1. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
  a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, datată și semnată;
  Pe cerere se vor bifa:
  • domeniile/subdomeniile solicitate. La subdomeniul 8.4 se va bifa obțiunea D și/sau T;
  • opțiunea: sunt/nu sunt de acord ca numerele de telefon si adresele de e-mail menționate să fie publicate pe site-ul ISC;
  • se va preciza IJC –ul de unde se vor ridica autorizația și legitimația (ulterior admiterii la examen).
  b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde, în cadrul capitolului „Experienţa profesională”, se vor detalia lucrările în domeniu, cu specificarea categoriei de importanţă a construcţiilor, a tipurilor de lucrări realizate efectiv şi a numărului de ani de experienţă profesională, datat și semnat;
  c) memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul și-a desfășurat activitatea, perioade, funcții, etc.), cu precizarea pe domenii a lucrărilor executate și a funcției îndeplinite, datat, nume în clar și însușit prin semnătură;
  d) copie de pe diploma de absolvire a institutului de învățământ superior de lungă durată, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
  e) copia actului de identitate, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
  f) declarația pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură, datată și semnată, (se vor bifa opțiunile adecvate – sunt/nu sunt, după caz);
  g) adeverință medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime;
  h) trei fotografii color format 3 x 4 cm, recente;
  i) copiile legitimaţiilor valabile și a legitimațiilor care nu mai sunt în valabilitate de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, valabile pentru domeniile la care se solicită acesstea, în condițiile art. 9 alin. (5)* din procedură, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
  * Pentru subdomeniile de autorizare 6.1 „Instalații electrice”, 6.3 „Instalații gaze naturale combustibile”, 8.1 „Rețele electrice și 8.4 ” Rețele de gaze naturale combustibile” pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condițiilor cuprinse în tabelul de la art. 8 alin. (1) din procedură, dețin de minimum 5 ani împliniți la data depunerii dosarului o legitimație valabilă de electrician autorizat, respectiv dețin o legitimație valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, în termen de valabilitate (prelungită) emisă de autoritatea națională de reglementare competentă, potrivit legii;
  j) acord prelucrare date cu caracter personal – RTE.

  2. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E. trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente redactate / traduse în limba română:
  a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, datată și semnată;
  Pe cerere se vor bifa:
  • domeniile/subdomeniile solicitate. La subdomeniul 8.4 se va bifa obțiunea D și/sau T;
  • opțiunea: sunt/nu sunt de acord ca numerele de telefon si adresele de e-mail menționate să fie publicate pe site-ul ISC;
  • se va preciza IJC –ul de unde se vor ridica autorizația și legitimația (ulterior admiterii la examen).
  b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde, în cadrul capitolului „Experienţa profesională”, se vor detalia lucrările în domeniu, cu specificarea categoriei de importanţă a construcţiilor, a tipurilor de lucrări realizate efectiv şi a numărului de ani de experienţă profesională, datat și semnat;
  c) memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul și-a desfășurat activitatea, perioade, funcții, etc.), cu precizarea pe domenii a lucrărilor executate și a funcției îndeplinite, datat, nume în clar și însușit prin semnătură;
  d) copie de pe diploma de absolvire a institutului de învățământ superior de lungă durată, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
  e) copia actului de identitate, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
  f) declarația pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură, datată și semnată, (se vor bifa opțiunile adecvate – sunt/nu sunt, după caz);
  g) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârșit o infracțiune sau o greșeală profesională gravă, datat și semnat;
  h) copia actului ce dovedește cetățenia în unul din statele membre ale UE sau SEE și copia documentelor de ședere în România, după caz, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
  i) atestat de cunoaștere a limbii române, prin care solicitantul cetățean al unui stat membru al UE sau SEE dovedește cunoașterea limbii române, necesar exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României;
  j) adeverință medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime;
  k) trei fotografii color format 3 x 4 cm, recente;
  l) copiile legitimaţiilor valabile și a legitimațiilor care nu mai sunt valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, valabilă pentru domeniile la care se solicită aceasta, în condițiile art. 9 alin. (5)* din procedură, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
   * Pentru subdomeniile de autorizare 6.1 „Instalații electrice”, 6.3 „Instalații gaze naturale combustibile”, 8.1 „Rețele electrice și 8.4 ” Rețele de gaze naturale combustibile” pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condițiilor cuprinse în tabelul de la art. 8 alin. (1) din procedură, dețin de minimum 5 ani împliniți la data depunerii dosarului o legitimație valabilă de electrician autorizat, respectiv dețin o legitimație valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, în termen de valabilitate (prelungită) emisă de autoritatea națională de reglementare competentă, potrivit legii.
  m) acord prelucrare date cu caracter personal – RTE.
  Modelele formularelor solicitate pot fi preluate de aici
  Dosarele se vor transmite la ISC, prin serviciul poştal la adresa ISC – Str. C. F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.
  Termenul – limită de transmitere a dosarelor este cu 30 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea sesiunii de examinare, respectiv data de 22.08.2021.
  În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, completări şi clarificări.
  Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind solicitările de completare. În cazul în care completările nu sunt transmise în termen dosarul este respins.
  Dovada achitării taxei de autorizare se va face cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii sesiunii de examinare.
  Comunicarea privind neacceptarea participării la examenul de autorizare poate fi contestată la I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.
  Sesiunea de examinare se va desfăşura după un program aprobat de inspectorul general al ISC şi se va publica pe pagina de internet a ISC cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare.
  În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptati în sălile de examen pe baza actului de identitate şi a semnării proceselor-verbale de participare la examen.
  Nu este permisă intrarea candidaţilor în sala de examinare după ora programată de începere a examenului.
  Candidații nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvării subiectelor.
  Orice încercare de fraudă în timpul desfășurării examenului de autorizare se sancționează cu eliminarea candidatului din examen. Eliminarea din examen se face în prezența întregii comisii de autorizare și se consemnează în procesul-verbal de participare la examen.
  Examenul de autorizare se susține în limba română și va consta într-o probă scrisă ce conține un chestionar tip grilă şi un studiu de caz, durata alocată fiind de 3 ore.
  Se consideră că au promovat examenul candidații care au obținut minimum nota 7 la grilă și minimum nota 7 la studiul de caz.
  Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat, poate solicita ISC, în scris, cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a examenului:
  a) reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C;
  b) retragerea cererii de autorizare.
  În situația reprogramării examenului la următoarea sesiune de examinare, candidatul va completa dosarul, până la termenul-limită anunțat pentru sesiune, cu declarația pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură.
  Reprogramarea se poate solicita o singură dată, pentru următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C.
  Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri:
  a) candidatul nu a solicitat ISC reprogramarea examenului sau retragerea cererii de autorizare, în scris, cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a examenului;
  b) candidatul absentează nejustificat la examenul la care a fost acceptat să participe;
  c) candidatul nu promovează examenul de autorizare.
  Dacă din motive independente de voinţa candidatului acceptat pentru susţinerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de această natură), survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul şi taxa de autorizare îşi păstrează valabilitatea şi dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de examinare, cu condiţia completării dosarului cu actul doveditor al situaţiei de fapt care a determinat neprezentarea la examen.
  Bibliografia pentru susţinerea examenelor se poate consulta aici

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus