Oferte locuri de munca top

Nou termen limita pentru rambursarile din POR

Termenul limită până la care organismele intermediare vor transmite la AM POR cererile de rambursare aferente cererilor de plată și a cererilor de rambursare finale a fost modificat prin recenta Instrucțiune nr. 214/2024 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Noul termen este  30 august 2024

Instrucțiunea menține obligația OI de a efectua vizite pe teren la toate cererile de rambursare ce conțin cheltuieli eligibile, indiferent dacă acestea sunt cereri de rambursare finale sau reprezintă ultima cerere de rambursare ce conține cheltuieli eligibile depusă în cadrul proiectelor încadrate în categoria proiectelor nefinalizate, nefuncționale și etapizate.

Vizitele pe teren se vor efectua în conformitate cu prevederile Capitolului 6 ” Procedura de verificare pe teren” din Manualul de verificare și autorizare a cheltuielilor din data de 17 martie 2020.

Precizăm că, potrivit aceluiași capitol, pot fi efectuate și vizite comune cu structura de monitorizare a proiectelor din cadrul AM/OI. Astfel, din partea structurii de verificare poate participa un singur reprezentant, alături de un reprezentant al structurii de monitorizare.

Pentru proiectele finalizate la 31 decembrie 2023 se acceptă ca procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor să fie încheiat ulterior datei de 31 decembrie 2023.

Pentru dotări/utilaje/echipamente achizitionate prin contracte de lucrări/furnizare, respectiv materiale decontate în baza Ordinului MLPDA nr. 4141/2020 pentru care s-au solicitat cheltuieli eligibile prin ultima cerere de rambursare depusă în cadrul proiectelor încadrate în categoria nefinalizate, nefuncționale si etapizate, se va avea în vedere existența proceselor verbale de predare-primire și de recepție întocmite până la data de 31 decembrie 2023.

Verificarea acestora la fața locului se va face pe baza documentelor existente, urmând ca punerea în funcțiune să fie verificată în cadrul vizitelor finale.

Analiza finalizării proiectelor

Analiza finalizării proiectelor încadrate în categoriile nefinalizate, nefuncționale și etapizate se va efectua la momentul încheierii perioadei extinse de implementare acordate în temeiul OUG 36/2023 și puse în aplicare potrivit prevederilor Instrucțiunii AMPOR nr. 207/2023 și se va realiza de OI/AMPOR potrivit Procedurii de monitorizare a proiectelor finanțate din POR 2014-2020, cap. IV – Verificarea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor proiectelor cu finanțare POR la finalizarea perioadei de implementare.

Unele majorari de pret, operate de producatorii de betoane

Decontări

Se pot aplica până la finalizarea procesului de verificare de către OI/AM a cererilor de rambursare prevederile Instrucțiunii nr. 212/08.02.2024 privind Modificări ale Anexei 3 – Bugetul proiectului, pentru a asigura introducerea corectă în aplicația informatică SMIS 2014+ a cheltuielilor efectuate și plătite de beneficiari până la 31 decembrie 2023 și care respectă prevederile contractelor de finanțare.

În cadrul proiectelor încadrate în categoriile nefinalizate, nefuncționale și etapizate, beneficiarii acestora vor transmite OI prin intermediul SMIS 2014+, modulul Comunicare, până cel mai tâziu la 31 mai 2024, centralizatorul situațiilor de lucrări realizate și/sau centralizatorul echipamentelor/dotărilor achiziționate și/sau centralizatorul serviciilor prestate până la 31 decembrie 2023.

Pistă de audit

În termen de maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii perioadei extinse de implementare acordate în temeiul OUG 36/2023, în vederea realizării unei piste de audit adecvate a cheltuielilor efectuate pentru proiectele nefinalizate și nefuncționale, beneficiarii vor transmite la OI, prin SMIS 2014+, modulul Comunicare, următoarele:

* bugetul actualizat al proiectului în care vor fi reflectate distinct cheltuielile efectuate de beneficiar și autorizate de AMPOR pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de beneficiar după data de 31 decembrie 2023.

– situațiile de lucrări și/sau documentele care fac dovada punerii în operă a materialelor care au facut obiectul unor facturi decontate în baza Ordinului MLPDA nr. 4141/2020 incluse în ultima cerere de rambursare ce cuprinde cheltuieli eligibile, respectiv a punerii în funcțiune a echipamentelor/utilajelor/dotărilor după data de 31 decembrie 2023, inclusiv a Proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor, dacă este cazul. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi transmise AMPOR în vederea verificării. În caz contrar, AMPOR va proceda la declararea acestor cheltuieli ca neeligibile și recuperarea acestora de la beneficiari.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus