Solplanet x AeroFix

Noi propuneri pentru racordarea la gaze: proiecte si bransari

Racordarea clienților casnici/ansamblurilor imobiliare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale se va face cu unele modificări față de legislația în vigoare.
Propunerile de modificare a unor prevederi au fost lansate recent în consultare publică de către ANRE.
ANRE are în vedere posibilitatea ca proiectul privind racordarea să poată fi realizat și de către clienții casnici/beneficiari.
De asemenea, este prevăzută și posibilitatea de realizare a instalației de extindere și branșare în cadrul aceluiași proiect.
Conform documentului, solicitanții vor transmite către operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale o cerere de racordare, însoțită de:
* documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;
* documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice și, după caz, mandatul;
* alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.
Dezvoltatorul ansamblului rezidențial va transmite odată cu cererea de racordare și următoarele documente:
* informații privind debitul și presiunea solicitată pentru fiecare imobil/construcție, conform prevederilor Normelor tehnice ;
* certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru imobilul/construcția ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie;
* planul de situaţie la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament a acestora, în coordonate din care să rezulte precis poziţia imobilului/construcției.
* Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie.

Descărcați aici Proiectul de Ordin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus