Oferte locuri de munca top

Noi prevederi privind finantarea prin Programul de Transport 2021-2027

Au fost stabilite noi condiții ce trebuie îndeplinite de către beneficiarii Programului Transport 2021 – 2027 pentru a obține avizul de principiu al DGPET asupra fișelor de fundamentare pentru proiectele propuse la finanțare/finanțate din fonduri europene aferente cadrului financiar.

Noile condiții au fost aprobate în cadrul unei instrucțiuni (document atașat la finalul articolului).

Astfel, fişele de fundamentare întocmite de beneficiari se avizează de către DGPET pe baza informaţiilor din fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare, respectiv a eligibilităţii activităţilor din cadrul proiectului şi în funcţie de cheltuielile estimate pentru anul respectiv.

Avizul de principiu al DGPET nu reprezintă un angajament al acesteia de a accepta la finanţare proiectul respectiv.

Includerea în bugetul ordonatorului de credit

Includerea în bugetul ordonatorului a obiectivelor de investiții noi cu finanţare din fonduri europene se solicită numai după obţinerea acordului Direcţiei Generale Programe Europene Transport, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

* beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar în cadrul PT

* proiectul se încadrează în obiectivele PT şi îndeplineşte cerinţele tehnico-economice pentru a fi finanţat din fonduri europene şi se încadrează în valoarea totală la nivel de prioritate

* proiectele de investiţii sunt cuprinse în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, au fost aprobate documentaţiile tehnico-economice, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii».

Propunerile beneficiarilor de includere a obiectivelor de investiții în cadrul titlului de cheltuială 56 – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) pentru perioada de programare 2021-2027, pentru a obține acordul Direcţiei Generale Programe Europene Transport, trebuie să fie însoţite de documente care să conţină, printre altele, și următoarele informații:

* Categorii de activități eligibile din cadrul proiectului

* Stadiul Studiul de fezabilitate aferent proiectului

* Principalii indicatori de rezultat ai proiectului

* Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului.

* O declarație a reprezentantului legal al beneficiarului de asumare a termenului pentru depunerea Cererii de finanţare şi a Studiului de fezabilitate aferente proiectului – maximum un an de la data obţinerii avizului asupra fişei de fundamentare – formular F1. Declaraţia va fi întocmită conform modelului anexat prezentei instrucţiuni – Anexa 2.

 

Descărcați aici

Login Required

Sus