Oferte locuri de munca top

Noi norme tehnice privind conditiile de proiectare si amplasarea constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor

La data de 23 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1835 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajare a căilor de acces la drumurile publice (denumite în continuare „Noile Norme Tehnice”). Acest ordin abrogă Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea versiunii anterioare a acestor norme tehnice.

Scopul adoptării Noilor Norme Tehnice a fost acela de a corela dispozițiile normelor tehnice anterioare cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (denumită în continuare „O.G. nr. 43/1997”), în special în ceea ce privește modificările aduse prin Legea nr. 198/2015. În plus, în Noile Norme Tehnice apar și elemente de noutate față de reglementarea precedentă.

Prezentăm în acest articol o serie de modificări relevante pentru o categorie mai largă de lucrări și obiective amplasate în zona drumurilor publice, precum și o serie de modificări legislative cu privire la amplasarea mijloacelor de publicitate.

Modificări cu aplicabilitate generală

Noile Norme Tehnice aduc noutăți în ceea ce privește obligațiile beneficiarilor de lucrări/obiective amplasate în zona drumului public cu privire la repararea și întreținerea infrastructurii rutiere.

Astfel, se prevede că structura rutieră afectată de execuția lucrărilor de amplasare în zona drumului public a unor canale, benzi transportatoare, funiculare, conducte și cabluri de energie electrică sau de telecomunicații, va fi refăcută prin grija și pe cheltuiala beneficiarului autorizației de amplasare, de către o societate specializată în lucrări de drumuri. Documentația tehnică, însușită de un verificator de proiect, trebuie să fie aprobată de administratorul drumului. Pe tot parcursul lucrărilor, tot beneficiarul va numi responsabili tehnici cu execuția, diriginți de specialitate sau agenți economici de consultanță specializați, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

De asemenea, beneficiarul autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului public va trebui să asigure o garanție pentru lucrările de refacere a drumului de minimum 2 ani de la recepția la terminarea lucrărilor. Mai mult, pe toată durata existenței obiectivului, orice degradare a structurii rutiere apărută pe sectorul de drum afectat de amplasarea conductelor și a cablurilor de energie electrică sau de telecomunicații va fi remediată „imediat” pe cheltuiala beneficiarului lucrării.

Prevederile prezentate sunt contradictorii; pe de o parte, Noile Norme Tehnice impun asigurarea unei garanții de 2 ani, iar pe de altă parte impun obligația remedierii oricărei degradări pe întreaga durată a existenței obiectivului, peste limita de 2 ani a perioadei de garanție. Practic, Noile Norme Tehnice stabilesc o prezumție absolută de culpă cu privire la degradările drumului, abordare care este inechitabilă, putând da naștere în practică unor reale abuzuri. Soluția reglementată este una facilă pentru administratorul drumului, însă inechitabilă pentru beneficiarii autorizațiilor de amplasare a diverselor rețele de utilități, fiind și dificil de pus în practică în cazul în care apar degradări ale drumului în zone în care sunt amplasate mai multe utilități aparținând unor beneficiari diferiți. O soluție mai corectă ar fi fost stabilirea unor proceduri de constatare obiective, care să determine cauzele defecțiunilor, respectiv persoanele responsabile de acestea.

Cu privire la căile de acces la drumul public, în plus față de obligațiile de a repara și întreține căile de acces ce incumbă proprietarului/administratorului obiectivului conform O.G. nr. 43/1997, Noile Norme Tehnice adaugă obligațiile de a menține semnalizarea rutieră care reglementează accesul în incinta proprietății, precum și de a întreține elementele de colectare și scurgere a apelor pluviale din dreptul proprietății, inclusiv contravaloarea cheltuielilor.

O precizare binevenită adusă de Noile Norme Tehnice se referă la faptul că schimbarea beneficiarului proiectului tehnic și/sau a proprietarului obiectivului nu impune obținerea unui nou acord prealabil și/sau a unei noi autorizații de amplasare și/sau de acces. Noul beneficiar/ proprietar al obiectivului va avea însă obligația de a informa administratorul drumului public și de a prezenta înscrisurile legale prin care a preluat obiectivul și obligațiile rezultate din acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la drumul public.

Noile Norme Tehnice reglementează, de asemenea, o procedură de prelungire a valabilității acordului prealabil și, respectiv, a autorizației de amplasare și/sau acces la drumul public.

Alte noutăți aduse de Noile Norme Tehnice se referă la situația lucrărilor sau căilor de acces realizate înainte de intrarea în vigoare a O.G. nr. 43/1997 sau ulterior acestui moment, însă fără acordul prealabil și autorizația de amplasare, precum și la situația în care anumite căi de acces existente la drumul public nu mai corespund reglementărilor în vigoare referitoare la siguranța circulației.

Astfel, beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau căi de acces de orice fel, realizate fără acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, au obligația de a solicita acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces conform notificării administratorului drumului public. Se are în vedere practic o procedură de intrare în legalitate cu privire la aceste amplasamente sau căi de acces, indiferent de data realizării lor și respectiv indiferent de expirarea termenelor de constatare a contravențiilor prevăzute de O.G. nr. 43/1997.

Obligații similare au și beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau căi de acces de orice fel, realizate înainte de intrarea în vigoare a O.G. nr. 43/1997. Practic Noile Norme Tehnice creează cadrul normativ pentru verificarea de către administratorii drumurilor a condițiilor de amplasare și acces la zona drumului public a obiectivelor existente la intrarea în vigoare a O.G. nr. 43/1997; deși rațiunile de siguranță publică pot justifica o astfel de reglementare, tehnica legislativă este criticabilă prin prisma faptului că Noile Norme Tehnice sunt prevederi de rang inferior O.G. nr. 43/1997.

În situația în care anumite căi de acces existente la drumul public, autorizate de către administratorul drumului, nu mai corespund reglementărilor în vigoare referitoare la siguranța circulației, Noile Norme Tehnice prevăd obligația proprietarilor/administratorilor de a solicita și de a obține o nouă autorizație de amplasare și/sau de acces la drum, în termenul stabilit de administratorul drumului.

Sancțiunea pe care administratorul drumului o poate aplica în cazul neîndeplinirii acestei obligații este retragerea autorizației de amplasare și/sau de acces la drum emise anterior, precum și aplicarea măsurilor stabilite de O.G. nr. 43/1997.

În acest sens, O.G. nr. 43/1997 prevede că beneficiarii unor lucrări sau căi de acces autorizate vor fi obligați să le desființeze, să le mute sau să le modifice în condițiile în care acest lucru este impus de „construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulației”. Aceste măsuri trebuie realizate pe cheltuiala beneficiarilor, fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului, în termen de 60 de zile de la primirea înștiințării, sub sancțiunea amenzii între 2.000 RON și 6.000 RON. Prin Noile Norme Tehnice se pare că s-a dorit totuși stabilirea ca principiu a posibilității de menținere a acceselor la drumul public, cu modificările care se impun datorită noilor condiții ale drumului public.

Modificări în ceea ce privește mijloacele de publicitate

Noile Norme Tehnice preiau interdicțiile prevăzute de O.G. nr. 43/1997 cu privire la instalarea mijloacelor de publicitate și prevăd limitări suplimentare.

Interdicțiile stabilite anterior prin O.G. nr. 43/1997 se refereau la amplasarea mijloacelor de publicitate în curbe și în intersecțiile la nivel, în ampriza și în zonele de siguranță, pe suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții, precum și (i) la o distanță mai mică de 150 m calculată de la intrarea/ieșirea în/din intersecție, în localitate; și (ii) la o distanță mai mică de 250 m calculată de la intrarea/ieșirea în/din intersecție, în afara localității.

Suplimentar, prin Noile Norme Tehnice sunt interzise următoarele acțiuni: (i) instalarea mijloacelor de publicitate tip banner în soluții independente autoportante în traversarea drumului public; (ii) amplasarea mijloacelor de publicitate pe zona de acționare a indicatoarelor de presemnalizare a trecerilor pentru pietoni și a locurilor frecventate de copii; și (iii) amplasarea mijloacelor de publicitate în interiorul sensurilor giratorii. De asemenea, Noile Norme Tehnice interzic în mod expres amplasarea în zona de siguranță a drumurilor naționale a mijloacelor de publicitate de tip „ecran publicitar” – ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi și altele asemenea, cu conținut dinamic și de dimensiuni variabile.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile de amplasare a mijloacelor de publicitate prevăzute în O.G. nr. 43/1997 sau în Noile Norme Tehnice, indiferent dacă au fost amplasate cu sau fără acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului, acestea se vor desființa de către deținători, în termenul stabilit conform notificării administratorului drumului public, respectiv de la data la care administratorul drumului a notificat că a luat la cunoștință de amplasarea lor.

În cazul în care deținătorii nu respectă această obligație, administratorul drumului va avea dreptul de a desființa mijlocul de publicitate, cu recuperarea costurilor de la deținători.

Noile Norme Tehnice clarifică totodată faptul că aceste sancțiuni nu se aplică mijloacelor de publicitate amplasate în afara zonei de protecție a drumurilor publice, reglementate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 43/1997.

Valabilitatea acordului prealabil emis cu privire la mijloacele de publicitate este prelungită prin Noile Norme Tehnice de la 3 luni la 12 luni. Autorizația de amplasare a mijloacelor de publicitate se emite pe o durată de 12 luni, putând fi prelungită conform procedurii detaliate în Noile Norme Tehnice.

Prin excepție de la perioada de valabilitate de 12 luni menționată mai sus, Noile Norme Tehnice stabilesc faptul că autorizația de amplasare cu privire la totem-urile aferente stațiilor de distribuție a carburanților se emite pe toată perioada de funcționare a obiectivului. Acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces pentru totem se vor emite în baza unei documentații tehnice, care se va depune odată cu cea aferentă amplasării stației de distribuție a carburanților în zona drumului public. Totem-urile se vor amplasa, obligatoriu, în afara zonei de siguranță a drumului public.

insert

Prevederile sunt contradictorii: pe de o parte, Noile Norme Tehnice impun asigurarea unei garanții de 2 ani, iar pe de altă parte impun obligația remedierii oricărei degradări pe întreaga durată a existenței obiectivului, peste limita de 2 ani a perioadei de garanție. Practic, Noile Norme Tehnice stabilesc o prezumție absolută de culpă cu privire la degradările drumului, abordare care este inechitabilă, putând da naștere în practică unor reale abuzuri.

 

 

 

Din cuprins:


Sus