Oferte locuri de munca top

Noi modificari in Legea cadastrului

Legea cadastrului va fi din nou modificată, în cazul aprobării noului proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului care prevede acest lucru. Proiectul (atasat mai jos) este în dezbatere publică până pe 29 martie.

Conform documentului oficial, noile reglementări cuprind norme pentru eficientizarea activității în domeniul specific de activitate la nivelul ANCPI și instituțiilor subordonate ,precum și pentru accelerarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Prin noul proiect va fi instituit un nou termen până la care, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești se va constitui şi va funcționa cel puțin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară sau, după caz, un birou de relații cu publicul, ca unități fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale, respectiv 31 decembrie 2018.

Legea prevede un termen legal de înființare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară sau după caz a birourilor de relații cu publicul, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești existente, respectiv 31 decembrie 2017, însă, până la această dată,  acestea nu au fost înființate.  Oficialii susțin că acest lucru s-a întâmplat din cauza lipsei de personal și de imposibilitatea relocării personalului existent în cadrul ANCPI și instituțiilor subordonate pentru crearea acestor birouri, personalul existent fiind insuficient chiar și în actuala organizare, fapt ce impune  instituirea unui nou termen și crearea cadrului legal care să permită suplimentarea numărului de personal. Astfel, urmează să fie suplimentat numărul personalului.

În noul proiect este prevăzută și introducerea unei reglementări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, care se impune motivat de faptul că reprezintă o obligație legală a Agenției Naționale precum și reglementarea faptului că terții cărora le sunt transmise datele sunt responsabili pentru protejarea datelor cu caracter personal transmise de către aceasta.

Noul proiect mai cuprinde și modificări și completări cu privire la următoarele:

* Detalierea și completarea normelor referitoare la finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unităţile administrativ – teritoriale, în sensul de a se menționa faptul că sectoarele cadastrale ce vor face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de primării, ca urmare a încheierii de contracte de finanțare cu Agenția Națională,  pot să cuprindă imobile din extravilan sau imobile din extravilan cât și din intravilan;

* Norme prin care s-a instituit includerea terenurilor agricole din domeniul public și/sau privat al statului, situate în extravilan în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară în vederea finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică ce vor fi contractate de administratorii bunurilor din domeniul public sau privat al statului, respectiv instituții și autorități publice care au în administrare astfel de imobile, din veniturile proprii ale ANCPI, necesitate de reglementare rezultată din propunerile și observațiile primite în  procedura de consultare publică;

* Completarea normelor referitoare la suma și prețurile cu care Agenția Națională finanțează, din venituri proprii, lucrările de înregistrare sistematică contractate de primării pentru sectoare cadastrale, în sensul că, la suma fixă de 60 lei/carte funciară deschisă pentru imobilele care fac obiectul înregistrării sistematice se vor aplica, după caz, coeficienți raportați la categoriile de dificultate ale terenurilor, unde accesul persoanelor autorizate este mai dificil, prețurile urmând a fi majorate proporțional cu gradul de dificultate. Astfel, pentru lucrările topografice necesare întocmirii documentaţiilor cadastrale prin măsurători, Centrul Naţional de Cartografie utilizează cinci Categorii de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief.

În ceea ce privește coeficienții stabiliți în baza influenţei reliefului, care vor fi luați în considerare la stabilirea prețului pe imobil în funcție de categoria de dificultate a terenului, aceștia sunt următorii:

Categoria de dificultate I II III IV V
Coeficientul 1,00 1,15 1,35 1,70 2,20

Valorile de decontare pentru imobilul ce a făcut obiectul înregistrării sistematice, situate în zone cu grade de dificultate diferite ale terenurilor, care se vor deconta prin raportare  coeficienții de mai sus sunt următoarele:

60 X 1,15=69 lei;

60 x 1,35=81 lei;

60 X 1,70=102 lei;

60 X 2,20=132 lei;

* Menționarea în mod expres a faptului că la prioritizarea sectoarelor cadastrale propuse de unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică se vor avea în vedere și  terenurile care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură;

* Abrogarea dispozițiilor privind emiterea ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru începerea lucrărilor, respectiv pentru închiderea vechilor evidențe, în vederea simplificării procedurilor aferente derulării lucrărilor de înregistrare sistematică prin Programul național;

* Norme care prevăd în mod expres posibilitatea de a se stabili cazuri în care nu se decontează sume pentru anumite imobile, sau cazuri în care sumele decontate de ANCPI pentru anumite imobile pot avea un cuantum mai mic. pentru situații particulare, în care imobilele au fost înregistrate anterior în sistem, pe baza unor documentații cadastrale recepționate de oficiile teritoriale și plătite, chiar și din fonduri publice precum planurile parcelare prevăzute de Legea nr. 163/2015, fiind astfel necesar a se evita dubla finanțare, precum și pentru imobilele ce vor face obiectul cărții funciare a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral, caz în care măsurătorile cadastrale sunt efectuate doar pentru cartea funciară a tarlalei.

*  Introducerea unei norme care să confere posibilitatea efectuării înscrierii provizorii cu prilejul înregistrării sistematice în favoarea persoanelor îndreptățite și în situația în care, deși titlurile de proprietate solicitate de persoanele îndreptățite conform Legii nr. 18/1991 nu au fost emise, există procese-verbale de punere în posesie. Norma legislativă propusă este în concordanță și cu prevederile Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cuprinse în art. 2 alin (2):Drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverințe de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, rămân valabile fără nici o altă confirmare.”;

* Lucrările de înregistrare sistematică se pot efectua, conform normelor din Lege, atât la nivelul sectorului cadastral, cât și la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, în acest sens fiind necesară o departajare a termenelor de afișare și contestare, raportat la numărul de imobile ce vor face obiectul afișării publice;

Documentele tehnice întocmite pentru lucrările care se efectuează la nivelul întregii unități administrativ –teritoriale se afișează pentru sectoarele din întregul UAT, în aceste caz, termenele de afișare, respectiv de contestare rămânând cel de 60 de zile, iar termenul de soluționare a cererilor de rectificare diminuându-se la 30 de zile, pentru accelerarea înregistrării sistematice;

* În cazul lucrărilor care se efectuează la nivel de sector cadastral și care au ca obiect un număr mult mai mic de imobile s-au stabilit termene mai mici, respectiv o perioadă de 30 de zile de afișare a documentelor tehnice și un termen de 30 de zile de la data afişării pentru formulare cererilor de rectificare a documentelor tehnice pentru lucrările astfel realizate se formulează în, urmând a fi soluționate de comisie în perioada de afişare publică, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de afişare;

* Introducerea unei reglementări potrivit căreia în vederea verificării datelor de identificare ale persoanelor Agenția Națională are acces la Registrul Național de Evidență a Persoanelor, în condițiile stabilite prin protocol, aceasta fiind necesară pentru a se crea cadrul legal al încheierii unui protocol cu Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date prin care se vor stabili condițiile de acces la RNEP în vederea verificării datelor de identificare ale persoanelor în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice Agenției Naționale;

* Detalierea expresă a faptului că deschiderea cărții funciare se poate efectua în baza certificatului de moștenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii, sau a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică, a partajului judiciar, indiferent de data actului. Completarea textului în vigoare este necesară în considerarea specificului zonelor supuse sistemului de publicitate prin registrele de transcripțiuni – inscripțiuni (Muntenia, Moldova, Dobrogea), unde nu s-au încheiat acte translative/constitutive de drepturi reale, iar singurele acte juridice pe care persoana interesată le poate prezenta în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sunt certificate de moștenitor sau acte de partaj, încheiate anterior anului 2011.

* Reglementarea faptului că în cazul imobilelor proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat prin hotărâre de guvern, însoțite de un înscris emis de către conducătorul instituției publice centrale sau locale care solicită înscrierea, în calitate de titular al dreptului real corespunzător proprietății publice, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventarul centralizat.  Textul a fost completat astfel încât, pentru imobilele a căror apartenență este stabilită prin Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică sau prin alte acte normative, să se poată efectua intabularea dreptului de proprietate.

De asemenea, în cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale pentru care nu pot fi aplicate prevederile referitoare la întabulare se poate dispune înscrierea provizorie în baza actelor administrative emise cu privire la imobil. Pentru imobilele din domeniul public a căror apartenență este stabilită prin Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică sau prin alte acte normative, intabularea se va efectua în baza hotărârii consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București. În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, se poate dispune înscrierea provizorie în baza actelor administrative emise cu privire la imobil.

Astfel, pentru situațiile în care nu se poate dispune intabularea, au fost menținute prevederile care permit înscrierea provizorie.

Totodată, din considerente de tehnică legislativă, pentru sistematizarea textului prin proiectul de OUG vor fi abrogate prevederile art. 41 alin. (7) din Lege.

* Norme care să elimine orice risc de interpretări cu privire la obligația legală a personalului de specialitate de a fi imparțial în soluționarea cererilor specifice, respectiv incompatibilități și sancțiuni specifice;

* Clarificarea normelor referitoare la procedura de înscriere a posesiei în cadrul înregistrării sporadice, necesitate rezultată din propunerile și observațiile primite în cadrul procesului de consultare publică;

* Norme care să confere directorului general al Agenției Naționale, calitatea de demnitar, cu rang de secretar de stat, calitate care să îi faciliteze coordonarea eficientă a sistemului şi întreprinderea unor acţiuni concertate pentru reprezentare la cel mai înalt nivel  a instituției în raporturi interinstituționale interne sau externe;

Prin noul regulament vor fi introduse reglementarea obligativității deținerii autorizațiilor de legislația specifică în materia informațiilor clasificate pentru directorii din cadrul Agenției Naționale și instituțiilor subordonate și a sancțiunii corelative în cazul în care aceasta nu se obține/este retrasă, precum și o normă care să prevadă termenul de punere în aplicare a acestei obligații.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise la nr de fax 0372 111 684 sau la nr. de tel: 0372.111.511. Termenul  limită până la care se pot transmite propuneri este data de 29 martie 2018.

 

Descărcați aici proiectul:

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cine va moderniza un drum judetean cu 22 mil lei

Blocuri cu regim mic de inaltime in Sectorul 3

Demersuri pentru construirea unui mare spital de urgenta

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

Sus