Oferte locuri de munca top

Montarea sistemelor de repartizare a costurilor: informatii actualizate

Informațiile privind montarea/exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor au fost actualizate de ANRE.

Termenul până la care trebuie montate sistemele de repartizare a costurilor se împlinește la sfârșitul acestui an, respectiv 31 decembrie 2024.

De asemenea, echipamentele, respectiv contoarele şi repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanţă, dar care au fost deja instalate, se modernizează astfel încât să poată fi citite de la distanţă sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanţă până la 1 ianuarie 2027, cu excepţia cazurilor în care asociaţiile de proprietari demonstrează că acest lucru nu este rentabil.

Cine poate monta sistemele de repartizare

Lista actualizată a persoanelor juridice care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu poate fi consultată accesând link-ul: https://anre.ro/wp-content/uploads/2023/08/LISTA-REPARTITOARE-AUGUST-2023.pdf.

De asemenea, ANRE are în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor – faza a II-a.

Scopul reglementării este de a stabili:

* procedura de acordare a autorizaţiilor pentru montarea/exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire/apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, vizare, modificare, suspendare şi retragere autorizaţiilor, inclusiv criteriile/condiţiile pentru acordarea/refuzul acordării;

* condiţiile – cadru de valabilitate asociate autorizațiilor pentru montarea/exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire/apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, respectiv drepturile şi obligaţiile persoanei juridice care deţine o autorizație, denumit titular de autorizație.

Cladiri rezidentiale mici sunt dezvoltate pe plan local

Detalii despre cheltuieli

Conform legii, cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece şi canalizare; apă caldă de consum; energia termică, combustibilul şi apă rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea proprietăţii individuale.

Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcţie de indexul contoarelor individuale, în funcţie de indexul repartitoarelor de costuri, conform normelor tehnice şi metodologiilor elaborate de autorităţile naţionale de reglementare sau de autorităţile administraţiei publice locale, sau în funcţie de alte criterii în baza cărora se pot individualiza consumurile, cu respectarea legislaţiei şi a reglementărilor în vigoare.

Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile asociaţiei cu privire la proprietatea comună, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrări de întreţinere, service, reparaţii şi, după caz, de consolidare, reabilitare, eficienţă energetică, modernizare la părţile de construcţii şi instalaţii aflate în/şi pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de asociere.

Sancțiuni

Se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri.

De asemenea, constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acțiunii de contorizare individuală la nivel de apartament.

Obligația montării de repartitoare este statuată de legiuitor fără a face distincție între tipurile clădirilor în care acestea sunt montare (reabilitate termic sau nu).

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus