Oferte locuri de munca top

Modificarile legislative privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții – o gura de aer proaspat pentru investitorii din domeniul imobiliar

Av. Dr. Simona Chirică, Partener

Av. Mădălina Mitan, Senior Attorney at Law

Procedurile de autorizare și avizare a lucrărilor de construire au fost simplificate considerabil prin Legea nr. 193/2019 („Legea 193”), care a adus numeroase modificări Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții („Legea 50”).

Majoritatea modificărilor introduse de Legea 193 – prezentate în cele ce urmează – sunt de natură să faciliteze procesul de autorizare, reducând timpul necesar obținerii documentației aferente și impunând un grad de diligență mai mare în sarcina autorităților competente.

Posibilitatea emiterii certificatului de urbanism în format digital

Certificatul de urbanism poate fi emis cu acordul solicitantului și în format digital, prin e-mail, conținând semnătura electronică a emitentului. Valoarea juridică a acestui certificat are aceeași cu cea a certificatului de urbanism emis în formă scriptică.

Scurtarea termenelor aplicabile în procedura de autorizare

Legea 193 a redus termenele pentru emiterea certificatului de urbanism de la 30 de zile la 15 zile lucrătoare și pentru autorizația de construire în regim de urgență de la 15 zile la 7 zile lucrătoare.

Termenul pentru emiterea autorizației de construire/desființare a rămas același, de 30 de zile de la depunerea cererii și documentației aferente, cu anumite excepții pentru care Legea 50 prevede termene mai scurte. Noutatea introdusă de Legea 193 constă, însă, în impunerea unui termen 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii, în care autoritățile trebuie să notifice solicitantului necesitatea completării documentației. În acest caz, termenul de emitere a autorizației se va prelungi cu numărul de zile necesar solicitantului să depună completările solicitate, însă nu mai târziu de 3 luni de la primirea notificării.

Emiterea unei singure autorizații pentru demolare și construire

O altă modificare binevenită este aceea a introducerii posibilității emiterii unei singure autorizații pentru aprobarea atât a demolării construcției vechi aflate pe terenul pe care urmează să se construiască, cât și a edificării noilor construcții.

Obligații suplimentare în sarcina autorităților competente

Prin certificatul de urbanism se vor solicita strict avizele și acordurile necesare realizării tipului de lucrări pentru care se cere autorizarea, fiind interzisă solicitarea de avize și acorduri care nu au temei tehnic și legal în raport cu obiectul lucrării respective. De asemenea, autoritatea emitentă este obligată să indice în mod nominal operatorii de rețele tehnico-edilitare care sunt competenți să emită avizele/acordurile impuse în certificatul de urbanism.

Legea 193 introduce o sancțiune sub forma amenzii, fără a menționa cuantumul acesteia, aplicabile de către Inspectoratul de Stat în Construcții pentru instituțiile publice sau operatorii economici abilitați, în cazul în care nu emit avizele în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii sau documentației complete, după caz. În cazul avizelor/acordurilor referitoare la rețelele tehnico-edilitare necesare în etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, persoanele abilitate au un termen și mai scurt pentru emiterea acestor avize/acorduri, de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/documentației specifice complete, sub sancțiunea aplicării unor penalități de 5.000 lei pe zi de întârziere.

Procedură simplificată în cazul schimbărilor de temă, neînceperii sau nefinalizării lucrărilor în perioada de valabilitate a autorizației

În ipoteza în care lucrările nu au fost începute sau nu au fost finalizate în perioada de valabilitate a autorizației de construire sau desființare, precum și în cazul intervenirii unor schimbări de temă, se va putea elibera o autorizație nouă în baza documentației depuse anterior, aceasta incluzând certificatul de urbanism și avizele și acordurile inițiale. Condițiile pentru emiterea acestei autorizații noi sunt ca reglementările urbanistice aplicabile la momentul eliberării autorizației inițiale să rămână neschimbate și cererea pentru emiterea autorizației noi să fie depusă în termenul de valabilitate a autorizației inițiale.

Eliminarea necesității obținerii unei autorizații/ simplificarea procedurii de autorizare pentru anumite tipuri de lucrări

Legea 193 recunoaște noi lucrări din categoria celor ce nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor, care se pot efectua fără autorizație de construire. Sunt incluse în această listă chiar și anumite lucrări la construcții amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate, construcții monument istoric sau cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate.

Pentru efectuarea acestor lucrări în cazul construcțiilor monument istoric sau cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate este necesară, totuși, notificarea prealabilă a autorității publice din domeniul protejării patrimoniului cultural. Aceasta trebuie să emită avizul relevant în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea notificării. Neemiterea avizului în cadrul acestui termen echivalează acord tacit.

Eliminarea unor avize și acorduri

Prin Legea 193 s-a eliminat necesitatea obținerii unor avize și acorduri pentru anumite categorii de lucrări, cum ar fi avizul serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

Extinderea competențelor prefectului

Legea 193 recunoaște dreptul expres al prefectului de a anula autorizațiile de construire/demolare cu privire la care, în urma controalelor din partea ISC, se constată că au fost emise cu încălcarea prevederilor legale.

 

Autori: Av. Dr. Simona Chirică, Partener (s.chirica@schoenherr.eu) și Av. Mădălina Mitan, Senior Attorney at Law (m.mitan@schoenherr.eu) – avocați specializați în real estate în cadrul Schoenherr și Asociații SCA

 

 

Sus