Solplanet x AeroFix

Modificarea contractelor de achizitie publica, in anul 2021

A intrat în vigoare Instrucțiunea privind modificarea contractului de achiziție publică și a contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru. Aceasta prevede, printre altele, modalitățile de modificare nesubstanțiale și substanțiale ale contractelor, precum și cele de ajustare a prețului contractelor. Prevederile au fost publicate în Monitorul Oficial nr 56/ 19 ianuarie 2021.

Modificări nesubstanțiale ale contractului/acordului-cadru (nu necesită o nouă procedură de atribuire)

* Clauze de revizuire (prevăzute în mod expres la nivelul contractului)

Exemple de clauze de revizuire privind opțiuni de suplimentare sau reducere a contractului/acordului-cadru:

– opțiunea de suplimentare a cantității de produse/servicii/lucrări achiziționate; într-un asemenea caz, se vor include informații relevante în documentația de atribuire inițială cu privire la cantitatea de produse/servicii/lucrări ce poate fi achiziționată suplimentar sau care poate fi redusă, în raport cu cea care trebuia furnizată/prestată/executată conform contractului/acordului-cadru inițial, intervalul de timp în care poate produce efecte o asemenea opțiune, prețul la care vor fi plătite produsele/serviciile/lucrările achiziționate suplimentar.

– opțiune prevăzută în documentația de atribuire de reducere a valorii contractului prin adaptarea metodologiei la o situație de fapt: derularea unor conferințe, sesiuni de instruire în mediul online dacă circumstanțele de sănătate publică nu permit organizarea lor în formatul de întâlniri față-în-față.

Exemple de clauze de revizuire privind modificarea contractului:

– ajustarea prețului contractului, ceea ce presupune precizarea în documentația de atribuire și în contractul în forma inițială a modalității/formulei de calcul și a sursei de informații care vor sta la baza calculării, într-o manieră obiectivă, a modului de ajustare a prețului pe parcursul implementării contractului;

– prelungirea duratei contractelor cu caracter de regularitate

– utilizarea unor metode de cercetare suplimentare în situația în care metodologia în cadrul unui contract de cercetare nu conduce, din motive obiective, la obținerea tuturor rezultatelor prevăzute;

– livrarea unor produse de ultimă generație atunci când furnizorul respectiv a lansat pe piață în timpul derulării contractului versiuni mai performante ale produselor contractate inițial, cu menținerea prețurilor prevăzute de contractant în oferta sa inițială sau ajustate, după cum s-a prevăzut în documentația de atribuire etc.

Modificări substanțiale

Orice modificare substanțială a condițiilor contractului/acordului-cadru inițial este asimilată unui nou contract/acord-cadru care trebuie supus unei noi proceduri de atribuire, pentru a se evita afectarea condițiilor inițiale ale competiției; condițiile inițiale ale competiției nu se referă doar la preț, ci și la alte elemente, cum ar fi caracteristicile produselor/serviciilor/lucrărilor achiziționate, volumul lucrărilor, durata acestora, procesul tehnologic.

În cazul unei modificări substanțiale, autoritatea/entitatea contractantă are obligația să încheie un nou contract pentru activitățile rămase de executat (sau, după caz, doar pentru lucrările/serviciile/produsele aferente modificării substanțiale, în condițiile în care acestea pot fi executate independent de contractul inițial) printr-o procedură de atribuire. Participarea contractantului inițial la noua procedură de atribuire nu este de natură a fi interpretată drept creând un conflict de interese pentru autoritatea/entitatea contractantă.

Ajustarea prețului contractului

Autoritatea sau entitatea contractantă are obligația de a introduce în contractul din documentația de atribuire o clauză de revizuire a prețului contractului atunci când durata contractului depășește 24 de luni, dacă nu există o altă prevedere legală care să stabilească o perioadă mai scurtă de 24 de luni. Totodată, în cadrul clauzei de revizuire se vor menționa, după caz, și momentul de la care ajustarea devine aplicabilă, și frecvența de ajustare în funcție de calendarul de plăți.

În scopul aplicării acestei clauze, prin durata de derulare a contractului se înțelege durata de furnizare a bunurilor/prestare a activităților contractului/execuție a lucrărilor, fără a se lua în considerare eventualele perioade de garanție incluse în contract.

Clauza de revizuire poate lua în considerare indicii de costuri valabili la data de referință și se poate aplica de la începutul implementării contractului.

Orice ajustare a prețului contractului, conform modalității de calcul prevăzute în clauza de revizuire, va avea la bază indicii de ajustare definiți în contract de către autoritatea/entitatea contractantă pentru care se va preciza sursa, ponderea și încadrarea în formula de ajustare.

Clauzele de revizuire a prețului trebuie să fie realizate cu respectarea următoarelor reguli:

a) ajustarea ține cont de evoluția indicilor prețurilor care reprezintă componentele esențiale de cost într-o anumită perioadă (denumită perioada curentă) față de perioada anterioară (denumită perioada de raportare);

b) indicii selectați trebuie să corespundă sau să fie specifici elementului de preț care urmează să fie ajustat, respectiv nu se folosesc indici de ajustare care cuprind în metodologia de calcul și alte elemente decât cele strict legate de elementul de preț avut în vedere pentru ajustare atunci când există indici specifici, exclusiv dedicați elementului de cost respectiv;

c) ponderea alocată indicilor reflectă structura estimată a costurilor contractului.

Descărcați aici Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 si anexele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus