Solplanet x AeroFix

Mai putine oferte culturale pentru finantarea din Fondul Cultural National

Solicitanții de finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale vor putea depune maxim două oferte culturale în cadrul unei sesiuni de finanțare. Aceasta conform modificărilor Normelor metodologice pentru acordarea finanțărilor din Fondul Cultural Național, intrate deja în vigoare.

De asemenea, pentru prima etapă a selecției, documentația solicitanților trebuie să conțină următoarele:

* formularul-tip de solicitare a finanțării nerambursabile pentru proiecte culturale, care se completează online, prin accesarea adresei: www.afcn.ro;

* formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli, disponibil pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național, în format editabil, care se completează cu datele relevante, se imprimă și se semnează de către solicitant;

* raportul de activitate a solicitantului pe ultimul an, iar în cazul în care solicitanții au derulat activități pe o perioadă mai scurtă de un an, aceștia vor depune un raport de activitate pentru perioada respectivă;

* declarația pe propria răspundere privind situația economică, juridică și de eligibilitate a solicitantului, disponibilă pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național;

* CV-urile membrilor echipei de proiect, datate și semnate de către persoanele în cauză sau însoțite de acordul scris al acestora privind participarea în cadrul proiectului;

* declarația de parteneriat, conform modelului disponibil pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național, în format editabil, completată cu datele relevante și semnată de către parteneri;

* alte documente pe care solicitantul le consideră relevante privind activitatea sa, depuse în format electronic;

* certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, în format electronic;

* certificat de înregistrare fiscală, în format electronic;

* actul constitutiv, statutul și actele doveditoare ale sediului actual, precum și actele adiționale, după caz, în format electronic;

* actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile, în cazul în care proiectul cultural nu se organizează la sediul solicitantului (contract, acord de principiu, scrisoare de intenție sau declarație de parteneriat), în format electronic;

* documentația privind fundamentarea devizului general al proiectului cultural propus, cuprinzând oferte din partea operatorilor economici care pot presta servicii de orice natură necesare realizării proiectului cultural propus, precum și alte asemenea documente, depuse în format electronic.

Până la finalul lunii ianuarie vor fi aprobate modelele formularelor și ale documentelor utilizate în procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile.

 

Descărcați aici Modificari Norme metodologice

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus