Solplanet x AeroFix

Lege pentru semnatura electronica in constructii, arhitectura si urbanism

Utilizarea semnăturii electronice în construcții, arhitectură și urbanism va deveni lege, odata promulgată de către președintele Iohannis.

Camera Deputaților a adoptat în unanimitate de voturi, fără nicio modificare Ordonanța Guvernului.

Proiectul de legiferare a OUG a fost aprobat tacit de Senat în luna septembrie a acestui an, iar Camera Deputaților este camera decizională.

Cine poate folosi semnătura electronică

Specialiștii care vor putea utiliza semnătura elecronică calificată, care va ține loc de semnătură olografă și ștampilă sau parafă profesională de pe exemplarul fizic, vor fi:

* auditorii energetici, verificatorii de proiecte, responsabilii tehnici cu execuția și diriginții de șantier

* arhitecții cu drept de semnătură acordat de Ordinul Arhitecților din România

* specialiștii cu drept de semnătură în amenajarea teritoriului sau în urbanism acordat de Registrul Urbaniștilor din România

* specialiștii, experții și verificatorii tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

* inginerii elaboratori ai proiectelor sau părților din proiecte de specialitate din domeniul construcțiilor care se supun avizării și autorizării,

* persoanele fizice din domeniile conexe construcțiilor, arhitecturii și urbanismului care elaborează studii de fundamentare, studii tehnice suport, analize, cercetări, studii de impact, proiecte de specialitate și altele asemenea, care se supun avizării și autorizării în procesele de avizare și aprobare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și a celor de urbanism și în procesele de avizare, autorizare și executare a lucrărilor de construcții.

Prin Ordonanță va fi permisă semnarea documentelor și asumarea acestora în forma

digitală pentru parcurgerea online a întregului circuit procedural de planificare, proiectare, autorizare, execuție, recepție, punere în funcțiune a construcțiilor. Documentațiile de specialitate vor putea fi depuse în fomat digital la autoritățile competente.

Condiții pentru documente și documentații

Documentele și documentațiile din domeniile construcții, arhitectură și urbanism, piese scrise și desenate, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

* să fie prezentate integral în formă electronică

* să fie semnate de către toți specialiștii prevăzuți de lege cu semnătură electronică calificată eliberată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de un prestator de servicii de încredere calificat

* să fie marcate cu marcă temporală electronică calificată

* să îndeplinească condițiile de fond prevăzute de legislația de specialitate pentru astfel de documente și documentații.

Semnătura electronică este emisă în baza documentelor specifice care atestă dreptul de semnătură sau de practică potrivit evidențelor oficiale deținute de :

  1. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației ca autoritate competentă în domeniu, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al verificatorilor de proiecte, experților tehnici și auditorilor energetici pentru clădiri;
  2. Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al diriginților de șantier și al responsabililor tehnici cu execuția;
  3. Ordinul Arhitecților din România, pentru verificarea dreptului de practică al arhitecților, conductorilor arhitecți, arhitecților de interior și urbaniștilor cu drept de semnătură similar conductorilor arhitecți;
  4. Registrul Urbaniștilor din România, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al specialiștilor atestați în amenajarea teritoriului și/sau în urbanism;
  5. Institutul Național al Patrimoniului pentru specialiștii atestați/autorizați în domeniul monumentelor istorice;
  6. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
  7. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru autorizarea persoanelor pentru proiectarea și/sau executarea de instalații electrice și gaze naturale;
  8. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru autorizarea persoanelor pentru executarea de lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei, teledetecției și cartografiei.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

 

 

Sus