Oferte locuri de munca top

ISC: modificari de tema sau de solutii tehnice in timpul executiei lucrarilor de constructii

Inspectoratul de Stat în Construcții a adus mai multe clarificări legate de modificarea de temă pe parcursul execuției lucrărilor, precum și pentru schimbarea soluţiilor tehnice din proiect înainte sau pe parcursul execuţiei lucrărilor.

Astfel, modificarea de temă cuprinde orice schimbare iniţiată de către investitor/ proprietar care vizează, după caz, funcţiunile şi/sau capacităţile funcţionale caracteristice, indicatorii tehnico – economici aprobaţi, soluţiile spaţiale şi/sau de amplasament ori alte asemenea cerinţe specifice investiţiei, cu efecte asupra documentaţiei tehnice care a fundamentat emiterea autorizaţiei de construire/ desfiinţare.

Dacă în timpul executării lucrărilor – numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire – survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate care conduc la necesitatea modificării acestora, investitorul/ proprietarul are obligaţia de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita o nouă autorizaţie de construire, pentru obţinerea căreia va depune o nouă documentaţie tehnică elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite.

În vederea emiterii unei noi autorizaţii de construire, autoritatea administraţiei publice judeţene/l ocale competentă va decide, după caz:

* emiterea noii autorizaţii de construire – dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială;

* reluarea procedurii de autorizare în condiţiile Legii – dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială.

În cadrul procedurii decizionale, verificarea modului de încadrare a lucrărilor, corespunzător modificărilor de temă, se face de către:

* structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare – pentru verificarea încadrării modificărilor în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială;

* autoritatea competentă pentru protecţia mediului – pentru verificarea încadrării modificărilor în limitele actului administrativ acesteia, potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect înainte sau pe parcursul execuţiei lucrărilor

În situaţia în care, înainte de începerea executării lucrărilor de construcţii sau pe parcursul derulării acestora, devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică autorizată, beneficiarul/ investitorul/ administratorul /managerul de proiect are obligaţia de a nu începe sau, de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, materializate prin documentaţii – piese scrise şi desenate.

Aceasta cu condiţia ca documentaţia tehnică astfel modificată să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate. În aceste condiţii, taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii.

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, pe bază de dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrărilor şi verificată de către un verificator de proiecte atestat, precum şi cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/ administratorului/ managerului de proiect, se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică autorizată fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, dacă:

* nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială;

* se asigură respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale actului administrativ al acesteia după caz, anexe la autorizaţia iniţială;

* se asigură respectarea prevederilor Codului civil;

* nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime, POT, CUT, aliniament, distanţele minime faţă de limitele proprietăţii ori aspectul construcţiei);

* nu sunt periclitate rezistenţa şi stabilitatea clădirilor învecinate;

* se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu.

* se asigură economia de energie.

Se încadrează în aceste prevederi şi lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări, relevee de fundaţii etc.), care se execută la construcţii existente, inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor).

Responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului, în solidar cu verificatorul/verificatorii de proiect, iar titularul autorizaţiei de construire are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei documentaţiile şi/sau documentele specificate, ca martor.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus