Oferte locuri de munca top

Iluminat Public: a fost lansata a doua etapa a Programului 2022

Pot fi depuse cererile de finanțare pentru a doua sesiune a Programului Iluminat Public 2022

Perioada de depunere a cererilor de finanțare în aplicația informatică, împreună cu documentația aferentă se va încheia pe 31 ianuarie 2023 ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului.

Conturile create și utilizate pentru înscrierea în cadrul Programului privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public aferente sesiunii din anul 2021 și 2022 rămân valabile și pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public.

Suma alocată sesiunii de finanțare este de 500 milioane de lei

Finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, după cum urmează:

* pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei;

* pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;

* pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei;

* pentru municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – maximum 50.000.000 lei;

* pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei;

* pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei.

Contract de 900 mil euro cu numai doi ofertanti

Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

Dosarul de finanţare în etapa a doua va cuprinde următoarele documente:

* cererea de finanţare nerambursabilă, semnată cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

* împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna cererea de finanţare este mandatată de către reprezentantul legal, după caz;

* actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului solicitantului;

* documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul aprobat la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, şi reprezentând finanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului. Contul va avea cod /indicator bugetar 43.02.44/43.44.00;

* certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau în Spaţiul Privat Virtual – SPV;

* certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;

* certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, sau Pagina 2 din 3 declaraţia pe propria răspundere de unde să rezulte că solicitantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanţare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia;

Noua centrala electrica fotovoltaica, in planul unui investitor roman

* DALI/SF pentru obiectivul de investiţii propus, care este întocmit (ă) conform Hotărârii Guvernului nr. 907 /2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să cuprindă şi următoarele:

  1. evidenţierea situaţiei actuale:

– auditul sistemului actual, cu identificarea minimă a corpurilor de iluminat existente, a stâlpilor, a reţelelor de distribuţie;

– identificarea consumului iniţial anual de energie în iluminat public (Ci), calculat conform art. 4 alin. (1) lit. g);

  1. dovedirea parametrilor proiectaţi:

– rapoarte şi calcule/studii luminotehnice conform standardelor din seria SR EN 13201, cu respectarea încadrării în clasa de iluminat a drumului/străzii;

– estimarea consumului final anual de energie în iluminat public (Cf), calculat conform art. 4 alin. (1) lit. h), rezultat din calculele luminotehnice în urma execuţiei proiectului.

Certificatul de urbanism, avizele şi acordurile nu sunt obligatorii la depunerea dosarului de finanţare. În situaţia în care anumite componente nu sunt considerate necesare în conţinutul DALI/SF, se va motiva de către proiectant în acest sens.

Referitor la piesele desenate, se vor prezenta: plan de încadrare în zonă, plan de situaţie cu situaţia existentă (identificarea străzilor din proiect, a stâlpilor de iluminat echipaţi cu corpuri de iluminat existente, inclusiv puterile nominale ale corpurilor, şi, după caz, a stâlpilor care nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat), plan de situaţie cu situaţia propusă (identificarea străzilor din proiect şi a stâlpilor de iluminat pe care vor fi montate corpurile de iluminat propuse, inclusiv puterile nominale ale acestora);

* hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/judeţean/organului de decizie al solicitantului, care va conţine:

  1. aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici;
  2. acordul privind asigurarea şi susţinerea cheltuielilor implementării proiectului şi care nu sunt finanţate de AFM;

Lucrari de reabilitare de 8 mil euro, in pregatire

* audit energetic al obiectivului de investiţie, elaborat de un auditor electroenergetic/complex sau manager energetic de localităţi; se va depune, în copie, şi atestatul auditorului/ managerului energetic, valabil la momentul elaborării auditului energetic. Concluziile auditului energetic trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii:

  1. numărul total al stâlpilor care intră în componenţa sistemului de iluminat pe care se intervine cu ocazia implementării proiectului, numărul total al corpurilor de iluminat existente şi distribuţia acestora pe străzile din comună/oraş/ municipiu, precum şi puterea totală instalată a acestora, calculată conform art. 4 alin. (1) lit. w), şi consumul iniţial anual de energie în iluminat public, calculat conform art. 4 alin. (1) lit. g);
  2. numărul total al corpurilor de iluminat propuse a fi achiziţionate şi montate prin proiect, distribuţia acestora pe străzile din comună/oraş/municipiu, precum şi puterea totală instalată a acestora, calculată conform art. 4 alin. (1) lit. x), şi consumul final anual de energie în iluminat public, calculat conform art. 4 alin. (1) lit. h);
  3. economia de energie, calculată conform art. 4 alin. (1) lit. o), şi cantitatea de emisii de CO_2 redusă, calculată cu factorul de conversie fCO_2 = 0,265 kg CO_2/kWh.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus