Solplanet x AeroFix

Fondurile europene: proiectele vor fi evaluate si aprobate mai simplu

Pentru a nu afecta procesul de lansare a apelurilor de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, ceea ce ar întârzia procesul de absorbție a fondurilor europene alocate, Guvernul va aproba astăzi o serie de măsuri.

Noile măsuri au și scopul să simplifice modalitatea de evaluare a proiectelor.

Astfel, condițiile de eligibilitate a solicitanților de fonduri externe nerambursabile vor face obiectul declarații unice a solicitantului care se depune odată cu cererea de finanțare.

Evaluarea tehnico-financiară se va realiza pe baza unui număr redus de criterii și a subcriteriilor.  Astfel se va face selecția mai rapidă, parțial digitalizată și automatizată prin interoperabilitatea diferitelor sisteme informatice care asigură furnizarea de informații despre situația juridică și financiară a potențialilor beneficiari.

Îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate se va realiza în etapa de contractare, când solicitantul trebuie să facă dovada celor declarate prin declarația unică.

Solicitantului nu i se vor solicita documentele deja verificate în procesul de evaluare tehnică și financiară.

Va fi stabilit un prag de excelentă, care permite unui proiect să fie selectat în mod automat pentru aprobare și contractare.

Totodată, va fi introdus mecanismul specific de monitorizare bazat pe indicatori de etapă, definiți ca repere cantitative sau calitative față de care este apreciat progresul implementării unui proiect.

Va fi elaborat un plan de monitorizare, parte a contractului de finanțare, care stabilește o serie de indicatori de etapă pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului.

În cazul nerespectării repetate a indicatorilor de etapă și a planului de măsuri de recuperare a întârzierilor se vor permite rețineri din sumele alocate prin proiect pentru ca în final să conducă la rezilierea contractelor. Fondurile rămase disponibile după aplicarea reținerilor financiare rămase definitive se realocă prin grija autorității de management pentru proiectele aflate în rezervă sau pentru alte priorități sau către alte acțiuni în cadrul aceleiași priorități.

Preturi pentru lucrari de constructii

Beneficiarul va elabora, trimestrial, Rapoarte de progres, iar autoritatea de management/organismul intermediar va elabora Rapoartele de vizită la fața locului.

Devine obligatorie elaborarea Manualului Beneficiarului care să includă prevederi explicite, inclusiv etape, documente și orice informație necesară beneficiarului în relația cu autoritatea de management/organismul intermediar, inclusiv în ceea ce privește managementul financiar, monitorizare, verificarea, autorizarea și rambursarea cheltuielilor, atât pentru perioada de implementare, cât și pentru perioada de durabilitate.

Autoritățile vor face schimburi de informații pentru a reduce sarcina administrativă a solicitanților de fonduri în etapa de evaluare, selecție și contractare a proiectelor.

Actul normativ stabilește o serie de măsuri de derulare digitalizată a tuturor etapelor ciclului de viață a proiectului de natură să reducă timpul de verificare a acestor cerințe, comparativ cu opțiunea verificării manuale, de către evaluator.

In acest context, verificarea conformității administrative este complet digitalizată și se realizează automat prin sistemul informatic pe baza declarației unice generate de sistemul informatic.

 

Descarcati aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus