Oferte locuri de munca top

Falimentul City Insurance – Consideratii privind politele de asigurare emise in vederea constituirii garantiei de buna executie in contractele de achizitie publica de execuție lucrari

Prin Decizia nr. 1148/2021 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 27.09.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară (în continuare “ASF”) a dispus retragerea autorizației de funcționare a Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A (în continuare “City Insurance”), a constatat starea de insolvență a City Insurance și a dispus promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia.

Având în vedere că City Insurance deținea o cotă de piață totală de 20% și de aproximativ 45% pe piața asigurărilor RCA, falimentul City Insurance are  un impact major asupra pieței asigurărilor în România.

În încercarea de a limita consecințele grave pe care falimentul City urmează a le avea, Guvernul a adoptat în 22.09.2021 Ordonanța de urgență nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative. O modificare importantă adusă de această Ordonanță este reducerea termenului de la care Fondul de Garantare a Asiguraților este îndreptățit să efectueze plăți către creditorii de asigurări la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei de retragere a autorizației de funcționare a asigurătorului. În reglementarea anterioară, Fondul de Garantare a Asiguraților avea dreptul de a efectua plăți către creditorii de asigurări după împlinirea unui termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. O altă modificare importantă este reprezentată de majorarea plafonului de despăgubire de la 450.000 lei/creditor de asigurare la 500.000 lei/creanță de asigurare.

Deși Guvernul s-a concentrat, în special, pe limitarea consecințelor negative produse de falimentul City Insurance în legătură cu sectorul de asigurări RCA, nu trebuie să omitem că City Insurance reprezenta un actor important și pe piața polițelor de asigurare emise în vederea constituirii garanției de bună execuție în contractele de achiziție publică de execuție lucrări.

Prin urmare, la acest moment, mulți antreprenori care au încheiate contracte de execuție lucrări în raport cu diferite autorități publice, se găsesc într-o situație de incertitudine cu privire la soarta garanțiilor de bună execuție constituite în executarea acestor contracte.

Prezentul articol se concentrează asupra informațiilor absolut necesare pe care orice Antreprenor care a constituit o garanție de bună execuție printr-o poliță de asigurare emisă City Insurance trebuie să le cunoască.

Ține de diligența oricărui creditor (antreprenor sau beneficiar), însă în contextul falimentului City Insurance (cota de piață uriașă deținută de City Insurance, tiparul general al procedurilor de faliment, efectele curente pandemiei COVID – 19 șamd) conturează imaginea unei “furtuni perfecte”, astfel încât recomandarea generală este de a urmări cu multă precauție pașii necesari pentru recuperarea creanțelor (e.g., înscrierea la masa credală, formularea cererilor de plată către FGA sau formularea de contestații împotriva măsurilor luate de lichidator).

Valabilitatea poliței de asigurare emise de City Insurance și obligația de a constitui o nouă garanție de bună execuție

Începem prin a sublinia că, la acest moment, polițele de asigurare emise de City Insurance sunt încă valabile, urmând a fi valabile, în conformitate cu art. 262 alin. (32) din Legea 85/2014, până la împlinirea unui termen de 90 de zile calculat de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment.

Precizăm că cererea de deschidere a procedurii falimentului față de City Insurance a fost introdusă de ASF pe rolul Tribunalului București în data de 12.10.2021, in dosarul ce are ca obiect deschiderea procedurii falimentului față de City Insurance.

Până la momentul redactării prezentului articol instanța de judecată nu a dispus nicio măsură în cadrul acestui dosar, următorul termen fiind în data de 17.11.2021.

Totodată, menționăm că City Insurance a formulat o cerere de suspendare a executării Deciziei ASF nr. 1148/2021 pe rolul Curții de Apel București, termenul in acest dosar fiind stabilit în data de 01.11.2021. Dacă cererea de suspendare formulată de City Insurance va fi admisă, atunci măsura retragerii autorizației de funcționare și măsura dispunerii promovării cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva City Insurance vor fi suspendate, iar City Insurance ar putea să își continue activitatea.

Revenind la problema valabilității polițelor de asigurare emise de către City Insurance, în general, până la îndeplinirea acestui termen de 90 de zile calculat de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, conform dispozițiilor legale, toate garanțiile de bună execuție constituite printr-o poliță de asigurare emisă de City Insurance sunt valabile.

Cu toate acestea, majoritatea contractelor de achiziție publică prevăd, în mod expres, obligația Antreprenorului de a constitui o nouă garanție de bună execuție în situația în care emitentul garanției de bună execuție pierde autorizarea să emită astfel de garanții.

De exemplu, conform sub-clauzei 15.2 reglementată de HG 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice:

Dacă societatea emitentă a Garanției de Bună Execuție pierde autorizarea să emită asemenea garanții pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotată cel puțin cu ratingul BBB /Baa3 sau echivalent, se va considera că Garanția de Bună Execuție își pierde valabilitatea și Antreprenorul va avea obligația de a constitui o nouă Garanție de Bună Execuție în conformitate cu prevederile prezentei clauze”.

Subliniem că neconstituirea unei noi garanții în acest caz îndreptățește Beneficiarul să dispună rezilierea Contractului.

De asemenea, conform informațiilor apărute în presă[1], CNAIR urmează a solicita Antreprenorilor înlocuirea scrisorilor de garanție emise de către City Insurance cu alte instrumente de garantare emise de instituții autorizate conform dispozițiilor legale.

Potrivit acelorași declarații, CNAIR ar avea încheiate un număr de 43 de contracte în care Antreprenorii au depus scrisori de garanție emise de către City Insurance, suma totală a acestor garanții fiind de 947,035,294.18 de lei.

Totodată, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (în continuare “AFIR”) a anunțat[2] că  Antreprenorii beneficiari ai Programului Național de Dezvoltare Rurală (în continuare “PNDR”) cu polițe de asigurări emise de către City Insurance vor fi nevoiți să prezinte o nouă poliță de asigurare emisă de instituții autorizate conform dispozițiilor legale.

Totuși, în aceleași declarații, reprezentanții AFIR precizează că Antreprenorii beneficiari ai PNDR trebuie să prezinte o poliță de asigurare eliberată de o instituție autorizată până la expirarea poliței pe care o dețin.

Cu alte cuvinte, conform acestor declarații, Antreprenorii beneficiari ai PNDR pot aștepta până la împlinirea unui termen de 90 de zile calculat de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment până la prezentarea unei noi polițe de asigurare. Bineînțeles că, în situația în care polița de asigurare inițială încheiată de Antreprenori cu City Insurance expiră anterior împlinirii termenului de 90 de zile calculat de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment sau Antreprenorii denunță anterior împlinirii acestui termen polița de asigurare, atunci aceștia vor fi nevoiți să prezinte o nouă poliță de asigurare la momentul în care polița de asigurare inițială își pierde valabilitatea, fie prin expirarea perioadei, fie prin denunțarea acesteia.

Prin urmare, deși conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014 polițele de asigurare emise de City Insurance sunt în continuare valabile, în funcție de clauzele contractuale, o parte importantă a Antreprenorilor vor fi obligați să constituie noi garanții de bună execuție sub sancțiunea rezilierii Contractului.

Denunțarea polițelor de asigurare încheiate cu City Insurance

Antreprenorii care, în baza obligațiilor contractuale, sunt nevoiți să constituie noi garanții de bună execuție anterior expirării termenului 90 de zile calculat de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, precum și cei care nu doresc să aștepte expirarea acestui termen vor fi nevoiți, ca prim pas în vederea recuperării primelor de asigurare plătite în avans, să procedeze la denunțarea polițelor de asigurare.

Pentru a denunța polița de asigurare Antreprenorii urmează să completeze o cerere de denunțare a contractelor de asigurare disponibilă pe site-ul City Insurance și apoi să transmită această cerere pe adresa de e-mail denuntare@cityinsurance.ro.

În situația în care prin Contractul de asigurare nu este stabilit alt termen, denunțarea va produce efect în termen de 20 de zile de la momentul primirii acesteia către City Insurance.

Pașii de parcurs în vederea recuperării primelor de asigurare plătite în avans de la Fondul de Garantare a Asiguraților (în continuare “FGA”)

În vederea recuperării primelor de asigurare plătite în avans de la FGA,  Antreprenorii vor fi nevoiți să formuleze o cerere de plată către FGA.

Formularul ce urmează a fi completat se regăsește pe site-ul FGA, iar acestuia i se vor anexa următoarele documente:

– Împuternicire / Procură, dacă este cazul;

– Copie act identitate;

– Copie poliță de asigurare;

– Copie dovada plății primelor de asigurare, în cazul plății primelor în rate;

– Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată /transmisă la asigurător[3].

Informațiile publicate pe site-ul FGA nu specifică dacă documentele justificative trebuie atașate în copie simplă sau este necesară atașarea de copii legalizate. În schimb, conform dispozițiilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 documentele justificative trebuie anexate în copie legalizată[4].

Cererea, precum și actele justificative urmează a fi depuse în limba română, iar în cazul în care sunt redactate într-o limbă de circulație internațională, acestea se depun însoțite de traducerea autorizată conform legii.

Având în vedere că ,în contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice FGA și-a întrerupt programul cu publicul, cererea de plată urmează a fi trimisă prin e-mail sau poștă.

FGA urmează a soluționa cererile în ordinea cronologică a primirii acestora.

Plafonul de plată a creanțelor de asigurări stabilite ca fiind certe, lichide şi exigibile de către FGA se face în limita unui plafon de garantare de 500.000 lei pentru o creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare și în limita resurselor financiare disponibile la momentul plăţii. În cazul în care disponibilitățile FGA nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanțele acestora vor fi onorate pe măsura alimentării FGA cu resurse financiare.

Plata urmează a se efectua în lei, iar în cazul creanțelor în valută există posibilitatea efectuării plății în moneda creanței sub condiția deschiderii de conturi bancare corespunzătoare.

Antreprenorii pot urma separat și procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014, în vederea recuperării creanțelor sale, inclusiv pentru suma cuvenită care depășește plafonul de garantare de 500.000 lei/creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare. Bineînțeles, este interzis Antreprenorilor ale căror creanțe au fost plătite de FGA să mai solicite valorificarea creanțelor în cadrul procedurii falimentului City Insurance.

Analiza acoperirii creanțelor variază însă de la caz la caz, în funcție de elementele obligaționale (dobânzi, penalități, prime șamd), iar, ca regulă, înscrierea la masa credală trebuie să includă toate creanțele datorate de debitoare (nu neapărat exigibile).

Antreprenorii pot, sub sancțiunea decăderii din drept, să formuleze cereri de plată către FGA până la împlinirea unui termen de 90 de zile calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nașterii dreptului de creanță, atunci când acesta s-a născut ulterior.

FGA are dreptul de a efectua plăți în vederea achitărilor sumelor cuvenite Antreprenorilor după îndeplinirea unui termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Decizia nr. 1148/2021 și după parcurgerea de către Antreprenor a procedurii administrative de plată. Reamintim că Decizia nr. 1148/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 27.09.2021.

FGA poate solicita Antreprenorilor completarea documentației și furnizarea de informații suplimentare cu privire la cererea de plată, iar Antreprenorii sunt obligați să furnizeze aceste informații în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării sub sancțiunea respingerii cererii.

Există posibilitatea prelungirii termenului de 30 de zile pentru depunerea documentelor/informațiilor suplimentare la solicitarea Antreprenorilor pentru motive temeinice în situația în care documentația trebuie completată cu documente emise de alte entități publice sau private. În această situație, FGA poate emite o decizie de suspendare a soluționării cererii de plată până la stingerea motivelor care au condus la luarea unei astfel de măsuri.

În situația în care FGA va respinge cererea de plată, aceasta va emite o decizie de respingere, motivată. Împotriva acestei decizii se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la comunicare sub sancțiunea decăderii.

Dreptul Antreprenorilor la acțiune contra FGA pentru plata creanțelor, după înregistrarea de către aceștia a cererilor, se prescrie în termen de 5 ani de la data nașterii dreptului, dar nu înainte de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 1148/2021.

Ulterior plății creanțelor, FGA se subrogă în toate drepturile creditorilor de asigurări până la concurența sumelor pe care le-a plătit din disponibilitățile sale. În ciuda unei reglementări eliptice în art. 18 din Legea nr. 213/2015, considerăm că subrogația în discuție este una legală, astfel încât FGA va beneficia conform 1.596 – 1.597 din Codul civil de toate garanțiile constituite de titularii polițelor (e.g., cash colateral).

În loc de concluzii, menționăm că la acest moment impactul real pe care falimentul City Insurance îl va avea asupra tuturor sectoarelor de activitate economică nu poate fi încă estimat, fiind însă clar că acesta va fi resimțit nu doar în ceea ce privește asigurările RCA, ci asupra întregii piețe.

 

Sirbu & Vornicu Law este o societate de avocatură specializată în dreptul achizițiilor publice și dreptul construcțiilor, precum și în tehnologiile și instrumentele digitale specifice industriei construcțiilor (Building Information Modelling). Mai multe detalii găsiți pe https://sirbuandvornicu.com/ si pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la office@sirbuandvornicu.com.

 

[1]https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/cnair-inscrie-masa-credala-recupera-banii-city-insurance-1_615abce65163ec4271f6b667/index.html

[2]https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/afir-beneficiarii-pndr-polite-asigurari-city-insurance-trebuie-prezinte-noua-polita-asigurare-1_6165a00f5163ec42714aaf71/index.html

[3] În situația în care cererea de plată este formulată anterior împlinirii termenului de 90 de zile calculat de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment.

[4] Conform art. 14 alin. (3) Legea nr. 213/2015 În cazul imposibilităţii de prezentare a înscrisurilor justificative în copie legalizată, creditorul de asigurări poate prezenta fie copii ale acestora, fie o declaraţie pe propria răspundere, în sensul susţinerii acestor documente justificative, în cerere se va preciza motivul imposibilităţii depunerii lor în copie legalizată; aceste documente vor fi verificate cu evidenţele preluate de Fond de la asigurătorul în insolvenţă”.

 

Sus