Oferte locuri de munca top

Extinderea retelelor de gaze naturale si recuperarea investitiei

Au fost aduse clarificări în ceea ce privește procedura de preluare în folosință a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale, finanțate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială și/sau de solicitanți și recuperarea de către aceștia a sumei investite.

Conform procedurii deja aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Enegiei – ANRE, autorităţile administraţiei publice locale sau centrale trebuie să solicite extinderea sistemelor de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune, în baza planurilor de dezvoltare regională sau locală şi de urbanism. Solicitarea este adresată operatorului de către UAT, indiferent de modalitatea de suportare a cotei ineficiente a lucrărilor de către UAT împreună cu grupul de solicitanți din zona de dezvoltare.

Un solicitant care depune la operator cererea de racordare la sistemul de gaze naturale trebuie să participe împreună cu operatorul la finanțarea extinderii de sistem necesară pentru racordarea sa, suportând cota ineficientă a lucrării.

Obligații privind participarea la cofinanțarea lucrărilor de extindere a sistemelor de gaze naturale

Lucrările de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării în cadrul zonei de concesiune, în conformitate cu prevederile Legii și ale Regulamentelor de racordare aplicabile în vigoare, se realizează prin coparticiparea la finanțare a operatorului și a UAT împreună, după caz, cu un grup de solicitanți, sau a operatorului și a solicitantului, în funcție de eficiența investiției rezultată din studiul tehnico-economic, astfel:

  1. a) operatorul finanțează cota eficientă a investiției (CPO);
  2. b) UAT împreună cu grupul de solicitanți sau solicitantul finanțează cota ineficientă a investiției (CPS).

În situația în care, din studiul tehnico-economic reiese faptul că rata deficitului de finanțare (R) este mai mică sau egală cu 20 % (cu alte cuvinte cota eficientă a lucrării depășește 80% din valoarea totală a acesteia), operatorul suportă în totalitate costurile investiției.

Recuperarea de către grupul de solicitanți a sumei investite

În situația în care cofinanțarea cotei ineficiente a lucrării a fost asigurată de către un grup de solicitanți, fără participarea de către UAT cu fonduri de la buget, în termen de maxim 5 ani de la data punerii în funcțiune a obiectivului necesar racordării, operatorul întocmește un nou calcul de eficiență, care ține seama atât de solicitanții inițiali cât și de toți cei racordați prin intermediul conductei realizate în acest interval de timp.

Astfel, prin aportul acestora, eficiența inițială a investiției crește, respectiv se diminuează cota parte ineficientă cu care grupul de solicitanți are obligația de a participa la finanțarea lucrării.

Diferența dintre cele doua cote-părți se returnează de către operator tuturor solicitanților din acel moment, racordați la respectivul obiectiv.

În cazul particular în care noua eficiență calculată este mai mare de 80%, solicitanților li se returnează întreaga sumă cu care au contribuit la realizarea lucrării.

Cofinanțarea extinderii de către operator și UAT

În cazul în care extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei în zona concesionată în vederea racordării a fost solicitată de autoritatea administrației publice în conformitate cu prevederile Legii și în zona de dezvoltare din planurile de urbanism pentru care s-a solicitat extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei nu există încă un grup de solicitanți, UAT finanțează partea ineficientă a investiției din fonduri din bugetele locale și/sau din bugetul de stat.

Cofinanțarea extinderii de către operator, UAT și un grup de solicitanți

În cazul în care extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei în vederea racordării în zona concesionată a fost solicitată de AP în conformitate cu prevederile Legii și în zona de dezvoltare cuprinsă în planul de urbanism pentru care s-a solicitat extinderea sistemului există un grup de solicitanți, aceștia sunt obligați să participe la cofinanțarea inițială a investiției într-o cotă totală de cel puțin 20 % din valoarea ineficientă a investiției.

Prin urmare, grupul de solicitanți participă împreună cu UAT la finanțarea cotei-părți ineficiente a investiției.

Contribuția fiecărei persoane fizice/juridice din cadrul grupului de solicitanți, se stabilește de operator în funcție de categoria de consumator, proporțional cu debitul aprobat pentru fiecare dintre aceștia.

Cofinanțarea extinderii de către operator și un grup de solicitanți

În cazul particular în care UAT nu dispune de fonduri din bugetul local şi/sau din bugetul de stat pentru cofinanțarea lucrărilor de extindere necesare racordării, grupul de solicitanți poate decide să finanţeze cota de ineficiență a investiției.

Contractul de cofinanțare se încheie între operator și UAT în calitate de reprezentant al grupului de solicitanți și cuprinde clauzele prevăzute la cazul cofinanțării extinderii de către operator, UAT și grupul de solicitanți, inclusiv clauzele suplimentare referitoare la termenul de avansare de către grupul de solicitanți a sumei în cuantum egal cu valoarea investiției, termenul de returnare a cotei de eficiență a investiției puse la dispoziția operatorului de către grupul de solicitanți (care nu poate depăși data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a obiectivului/conductei sau, prin derogare, părțile pot conveni de comun acord alt termen) și majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a acestora.

Realizarea lucrărilor

Titularul investiției este de regulă operatorul sistemului de gaze naturale. În cazul în care, pentru devansarea lucrărilor, UAT sau UAT împreună cu grupul de solicitanți sau grupul de solicitanți decid să avanseze inițial întreaga sumă, titularul de investiție este UAT, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În acest caz, lucrările se execută în baza unei documentaţii tehnico-economice avizate de operator; operatorul are obligaţia să avizeze proiectul tehnic și caietul de sarcini în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora. După finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepţie a punerii în funcțiune, operatorul este obligat să returneze UAT și/sau utilizatorilor cota de eficiență a lucrării şi să preia obiectivul/conducta aferent/ă acestei cote.

Realizarea lucrărilor trebuie să respecte legislația și cadrul de reglementare în vigoare privind achizițiile publice, deținerea atestatelor și autorizațiilor de către firmele de proiectare, execuție, verificare și recepție, respectarea normelor tehnice aplicabile etc.

Operatorul are obligația de a întocmi studiul tehnico-economic ținând seama de toate cererile de racordare primite în conformitate cu prevederile regulamentul de racordare aplicabil, înștiințând solicitanții despre posibilitatea constituirii acestora într-un grup și modalitatea de cofinanțare a lucrării de extindere din fonduri ale operatorului, ale grupului de solicitanți și ale UAT de la bugetul local sau central.

Cofinanțarea extinderii de către operator și un solicitant

În cazul în care un solicitant depune o cerere de racordare, se aplică prevederile regulamentului de racordare aplicabil, acesta urmând a finanța cota ineficientă a lucrării de extindere necesară racordării.

În această situație nu se efectuează recalcularea cotei de eficiență la împlinirea termenului de 5 ani, întrucât, la cererea depusă ulterior de un alt solicitant, a cărui soluție de alimentare constă în racordarea la o extindere de conductă finanțată de către acesta, este necesar acceptul proprietarului sau angajamentul celui de-al doilea solicitant privind despăgubirea proprietarului, fără a exista o dată limită până la care acest fapt se îndeplinește. În acest fel, solicitantul inițial beneficiază de recuperarea parțială a investiției sale prin contribuțiile pe care le primește de la următorii consumatori racordați.

 

 

 

Citiți și:

400 apartamente, in curs de autorizare

Cat costa manopera pentru instalatii electrice

Viitor centru de infrumusetare, in pregatire in zona centrala a Capitalei

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/ sept 2019

Sus