Oferte locuri de munca top

Esalonarea platilor pentru contractele de proiectare si executie

În urma constatării practicii de prezentare în cadrul documentațiilor de atribuire a listelor de cantități, simultan cu solicitarea completării și prezentării acestora în cadrul propunerilor financiare, ANAP a emis mai multe îndrumări legate de modalitățile și condițiile de aplicare a eșalonării plăților.

Mai exact, este vorba despre aplicarea Clauzei 49. Graficul de Eșalonare a Plăților și Sume Provizionate din cadrul Condițiilor Contractuale pentru Contracte Proiectare și Execuție.

Astfel, în cazul în care autoritatea sau entitatea contractantă utilizează pentru realizarea obiectivului de investiții un contract de proiectare și execuție lucrări, antreprenorul va fi responsabil pentru prestarea serviciilor de proiectare (elaborarea documentației tehnice, a detaliilor de execuție și a listelor de cantități), precum și pentru executarea lucrărilor de construcție.

Atunci când elaborează caietul de sarcini (specificațiile tehnice, cerințele beneficiarului), autoritatea/entitatea contractantă trebuie să aibă în vedere faptul că acestea nu pot fi detaliate ca cele de la nivelul unui proiect tehnic, ci trebuie axate pe rezultatele urmărite (specificații/ indicatori de performanță și/ sau de calitate).
De asemenea, o documentație de atribuire aferentă unui contract de proiectare și execuție lucrări nu poate conține liste de cantități obligatorii, pentru simplul fapt că proiectul tehnic nu a fost realizat încă, acesta fiind în sarcina antreprenorului și urmează a fi elaborat de către acesta ulterior încheierii contractului.

Hala cu peste 3,5 mii mp sc, investitie a unui producator de materiale de constructii

Liste de prețuri în documentația de atribuire

Tot în cazul contractelor de proiectare și execuție lucrări, unde prețul total are la bază defalcarea pe sume forfetare, documentația de atribuire trebuie să includă:

* liste de prețuri care vor reflecta principalele elemente componente ale construcției care trebuie proiectate, executate, instalate, testate și puse în funcțiune

* orice alte activități și servicii pe care trebuie să le realizeze antreprenorul

* o defalcare rezonabilă a fiecărei componente.

Aceste elemente componente vor fi, însă, dimensionate de către antreprenor la momentul elaborării proiectului tehnic, care va stabili forma, dimensiunea, capacitățile acestora, fluxul tehnologic în funcție de tehnologia și echipamentele pe care Antreprenorul dorește să le propună.

Graficul de eșalonare a plăților

Corelarea graficului de eșalonare a plăților cu listele de prețuri este foarte importantă și trebuie să urmărească cel puțin următoarele elemente:
* detalierea lucrărilor, activităților și serviciilor care sunt incluse în cadrul fiecărei linii/ categorii de buget din cadrul listelor de prețuri;
* fiecare din lucrările, activitățile și serviciile cuprinse în listele de prețuri au prevăzute în cadrul graficului de eșalonare a plăților cel puțin condițiile în care prețurile respective pot fi plătite.

* valoarea/procentul din prețul respectivei lucrări/activități/serviciu ce urmează a fi plătit;
* valoarea plăților corespunde cât mai bine valorii progresului fizic al lucrărilor/ activităților.

Ce recomandă ANAP
În elaborarea documentațiilor de atribuire aferente contractelor de proiectare și execuție lucrări, ANAP recomandă autorităților și entităților contractante să aibă în vedere următoarele:
* Propunerea financiară va fi realizată pe bază de sume forfetare

În acest scop, formularul de propunere financiară trebuie să includă o listă a principalelor componente ale construcției (liste de prețuri) care trebuie proiectate, executate, instalate, testate și puse în funcțiune, împreună cu o defalcare rezonabilă a fiecărei componente.

Listele de prețuri reprezintă baza formularului de propunere financiară inclus în documentația de atribuire, ofertanții trebuind să furnizeze prețuri forfetare pentru fiecare element, în conformitate cu nivelurile de defalcare.

Odată ce contractul este semnat, listele de prețuri asumate de ofertantul câștigător vor deveni bază pentru implementarea/aplicarea graficul de eșalonare a plăților;
* Listele de prețuri trebuie însoțite de/să conțină un grafic de eșalonare a plăților care să fie corelat cu structura listelor de prețuri, tipul și natura activităților/ serviciilor/ lucrărilor, precum și cu prevederile caietului de sarcini și condițiile contractuale privind recepția și plățile.

Astfel, pentru fiecare din lucrările, activitățile și serviciile cuprinse în listele de prețuri trebuie să fie prevăzute în cadrul graficului de eșalonare a plăților, cel puțin condițiile în care prețurile respective urmează a fi plătite (documentele ce trebuie prezentate, testele/ inspecțiile ce trebuie efectuate și parametri ce trebuie îndepliniți conform caietului de sarcini etc.), precum și valoarea sau procentul din prețul respectivei lucrări/ activități/  serviciu ce urmează a fi plătit;

* Lipsa unor liste de prețuri, sau liste de prețuri prea sumar defalcate drept cerință de structurare a propunerii financiare, nu este recomandată deoarece compararea ofertelor, precum și identificarea ofertelor cu preț neobișnuit de scăzut (în considerarea elementelor componente) va fi dificilă.

Nu se poate accepta justificarea autorității contractante că un proiect este prea complex sau/și inovator pentru a evita identificarea componentelor principale ale acestuia, acestea din urmă putându-se identifica pe baza elementelor din SF/DALI;
* Orice prevedere care obligă ofertanții să-și realizeze propunerea financiară pe baza unor liste de articole de lucrări cu cantități/liste de cantități furnizate de AC/EC anulează posibilitatea Antreprenorului de a-și utiliza propriul concept de proiectare

Din acest motiv, în cazul contractelor de proiectare și execuție lucrări, nu se recomandă ca autoritățile contractante să pună la dispoziția operatorilor economici listelele de cantități din devizele elaborate la faza SD/DALI decât dacă se specifică în mod explicit că acestea au un titlu orientativ, iar autoritatea contractantă nu-și asumă nicio răspundere privind exactitatea/ corectitudinea acestor liste de cantități.

În caz contrar riscul aferent insuficienței cantităților de lucrări va reveni autorității contractante.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus