Solplanet x AeroFix

Declaratie unica privind impozitul pe venit pentru acest an

Noul formular 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (atașat la finalul articolului), publicat în Monitorul Oficial,  va fi utilizat de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2020, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021.

Declarația se depune astfel:

* până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat și stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;

* până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;

* până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil.

Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/ încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Rectificarea declarației

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative.

Declarația rectificativă se întocmește pe același formular, bifându-se cu X căsuța/căsuțele „Declarație rectificativă privind capitolul I” și/sau „Declarație rectificativă privind capitolul II”, completându-se, după caz, capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul . . . . . . . . . .” și/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate pentru anul . . . . . . . . . .”.

Declarația se utilizează pentru:

* corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice;

* modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;

* modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau nivelul acestora, potrivit legii;

* modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate;

* corectarea altor informații prevăzute de formular.

Depunerea declarației

Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

De asemenea, declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Cine trebuie să depună formularul 212

Pe lângă persoanele fizice, declarația se depune și de către următoarele categorii de contribuabili:

* profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, care au beneficiat de:

-indemnizația prevăzută la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020;

– indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020;

*  avocați și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020.

 

Descărcați aici Ordinul ANAF

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus