Oferte locuri de munca top

Cum va fi acordat ajutorul de garantare a creditelor comerciale

Urmează să fie stabilite normele de aplicare a Programului IMM Factor, prin care sunt garantate credite comerciale. Printre prevederi se numără criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor și modul de implementare a programului.

Normele vor fi instituite prin Hotărâre de Guvern, în prezent acestea fiind în consultare publică.

Prin IMM Factor, întreprinderile mici și mijlocii au acces la finanțare, prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt, pentru finanțarea creditului comercial. Finanțările sunt acordate de băncile înscrise în program, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat.

Schema de garantare a creditului comercial va putea fi accesată până la 30 iunie 2021.

Pentru anul 2021, plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi acordate în cadrul Programului este de 1 miliard de lei.

Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului

Pentru obținerea facilității de factoring, beneficiarul poate prezenta facturi pentru debitorii cedați persoane fizice sau juridice înregistrate în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute în normele interne ale finanțatorului.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul Programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepția vinului și berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Implementarea Programului

Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se va realiza pe baza unor Convenţii de garantare şi plată a granturilor încheiate între FNGCIMM şi finantatorii participanți în Program.

Finanțatorul va transmite FNGCIMM, direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanţiei de stat, după aprobarea creditului de către structurile sale competente, prin intermediul aplicaţiei web https://plafon.garantare.ro.

FNGCIMM va analiza solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de finanțator și va comunica finanțatorului decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor.

FNGCIMM va transmite finanțatorului contractul de garantare şi acordul de finanţare semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale.

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, finanțatorul şi beneficiarul semnează contractul de garantare şi acordul de finanţare.

Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului se efectuează de beneficiar după înscrierea ipotecilor în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate.

Plafonul de garantare

Valoarea maximă a plafonului de garantare este 5.000.000 lei pentru un beneficiar al Programului, iar cuantumul total al unei facilități de factoring nu trebuie să depășească:

* dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;

sau

* 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

sau

* o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţiile, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Întreprinderile mici și mijlocii care contractează finanțări garantate în cadrul Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea integrală a comisionului de risc, și a celui de administrare şi din valoarea rezultată prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

Perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de finanțare este de 8 luni de la data acordării finanțării, iar perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de garantare este de maxim 12 luni, de la data acordării garanției.

 

Descărcați aici Norme metodologice IMM Factor – proiect

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus