Oferte locuri de munca top

Cum se face controlul exante in atribuirea contractelor publice

A intrat în vigoare metodologia de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor privind controlul ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Aceasta ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Ordinului ANAP nr. 941/2018

Astfel, personalul structurii responsabile cu control ex ante se desemnează prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în calitate de agent constatator în vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor,  după cum urmează:

a) la momentul alocării spre verificare a procedurilor selectate în eșantionul de verificat, conform metodologiei de selecție, pentru constatarea contravențiilor și pentru aplicarea sancțiunilor;

b) în cazul în care ANAP ia la cunoștință prin orice mijloace de încălcarea prevederilor acesteia, pentru constatarea contravențiilor și pentru aplicarea sancțiunilor.

În vederea constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor se utilizează formularul tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, denumit în continuare Proces-verbal.

Modelul formularului tipizat al Procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 1 la noul ordin.

Procesul-verbal se întocmește în trei exemplare, dintre care unul pentru contravenient, unul pentru organul fiscal cu atribuții în executarea contravenției, în conformitate cu prevederile legale incidente, și unul pentru ANAP.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale Procesului-verbal sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Procesul-verbal poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 180/2002, coroborate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017.

În vederea punerii în executare a sancțiunii amenzii contravenționale, Direcția generală control ex ante din cadrul ANAP, prin grija agenților constatatori desemnați să constate contravențiile și să aplice sancțiuni, transmite procesele-verbale autorității contractante sancționate și organului fiscal cu atribuții în executarea contravenției pentru a proceda în conformitate cu prevederile legale privind regimul juridic al contravențiilor.

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.6/sept 2018

Sus