Oferte locuri de munca top

Cum se calculeaza chiria spatiilor de cazare folosite in carantina

Modul de calcul al chiriilor cu titlu de despăgubire pentru spațiile de cazare hoteliere ce au fost folosite pentru carantinare urmează să fie aprobat astăzi de Guvern.

Primăriile care au luat în primire astfel de spații vor plăti chiria aferentă, după împlinirea termenelor sau la încetarea cauzelor care au determinat rechiziția.

De asemenea, chiriile vor fi plătie la încetarea stării de urgență sau dacă nu au mai fost identificate noi persoane infectate cu Covid-19 care să facă obiectul carantinei instituționalizate.

Plata chiriei va fi efectuată lunar pentru toată perioada în care a operat rechiziționarea, fără a se depăși un termen de 3 luni de la data semnării procesului-verbal de restituire a bunurilor.

Chiria acordată ca despăgubire reprezintă cuantumul lunar necesar a se plăti pentru a acoperi lipsa de folosinţă a respectivelor spaţii de către proprietarii sau deţinătorii legali pentru toată perioada în care a operat rechiziționarea.

Chiria pentru imobilele nou înființate sau construite se determină prin raportare ipotetică la media încasărilor imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare din clădirile rechiziţionate similare de pe raza unității administrativ-teritoriale sau din proximitate ori, după caz, la nivel național, ținând cont de clasificarea acestora și de numărul de camere rechiziționate.

Astfel, chiria acordată ca despăgubire urmează a se calcula printr-o formulă stabilite în funcție de:

– nivelul mediu al încasărilor din anul calendaristic anterior efectuării rechiziţiei

– nivelul mediu de ocupare din anul calendaristic anterior efectuării rechiziţiei;

– numărul total de camere ale imobilului necesar pentru cartiruire sau cazare;

– suma/nivelul costurilor serviciilor/utilităților oferite de imobilul necesar pentru

cartiruire sau cazare: costuri cu colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor

periculoase, cu dezinfecţia imobilelor rezultate din activitatea de cartiruire sau cazare;

– numărul de zile din lună ocupate ca urmare a rechiziționării imobilului necesar

pentru cartiruire sau cazare;

– numărul total de zile din lună;

– numărul de camere rechiziționate ale imobilului necesar pentru cazare/cartiruire.

Proprietarul bunului rechiziționat va prezenta datele necesare aplicării modalității de calcul pe bază de documente certificate conform cu originalul. Documentele pot fi transmise și în format electronic, cu semnătură electronică calificată sau avansată.

 

Descărcați aici Proiectul HG

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus