Solplanet x AeroFix

Cum primesc scolile bani europeni pentru eficienta energetica

Reabilitarea izolației termice, modernizarea instalațiilor de încălzire și răcire, precum și utilizarea resurselor regenerabile de energie vor fi putea fi realizate în unitățile de învățământ cu finanțare din fonduri europene.

Cum pot fi accesați bani este detaliat în Ghidul de finanțare intrat ieri în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial.

Astfel, în cadrul unei sesiuni de finanțare, suma maximă care poate fi solicitată este de 1,5 milioane lei pentru UAT-urile cu o populație de până la 5.000 de locuitori și de 3 milioane lei pentru UAT-urile cu o populație de peste 5.001 locuitori.

Prin Program vor fi finanțate activități și acțiuni precum:

* îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre și uși, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitorilor; precum și a altor elemente de anvelopă care închid spațiul climatizat al clădirii;

* introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată;

* utilizarea surselor regenerabile de energie;

* implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);

* înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie LED, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice.

Finanțarea programului

Programul va fi finanțat din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.

Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.

Ce cheltuieli sunt eligibile

Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli:

* proiectare și asistență tehnică și studii, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;

* consultanța, în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;

* investiția propusă;

* elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție și elaborarea raportului de implementare după intervenție, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat; autoritatea finanțează pentru toate aceste cheltuieli până la 4.000 lei, inclusiv TVA;

* expertizarea tehnică a clădirii/ansamblului de clădiri conform reglementărilor în vigoare, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic; autoritatea finanțează pentru toate aceste cheltuieli până la 10.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare clădire;

* TVA aferentă proiectului, în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale.

Etapele sesiunii de finanțare

Etapele sesiunii de finanțare sunt următoarele:

* publicarea pe pagina de internet a Administrației Fondului pentru Mediu a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare;

* înscrierea datelor tehnice în aplicația informatică pe baza auditului energetic și DALI;

* centralizarea, în ordinea descrescătoare a punctajelor asumate, a obiectivelor pentru care s-au înscris datele tehnice, de către potențialii solicitanți, în aplicația informatică;

* publicarea listelor centralizate;

* depunerea dosarelor de finanțare;

* analiza conformității administrative a documentelor depuse, a eligibilității solicitantului, proiectului și a cheltuielilor;

* publicarea pe pagina de internet a AFM a rezultatelor analizei dosarelor de finanțare;

* depunerea și soluționarea contestațiilor;

* încheierea contractelor pentru finanțare nerambursabilă;

* implementarea proiectelor/obiectivelor;

* monitorizarea proiectelor/obiectivelor;

* raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a cantității de CO2 diminuată prin implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, conform indicatorului calculat.

 

Descărcați aici Ghidul de Finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus