Oferte locuri de munca top

Controale ISC la Timisoara

Emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire în Timișoara este afectată de faptul că Planul Urbanistic al municipiului este momentan suspendat. Aceasta ca urmare a introducerii acțiunii în contenciosul administrativ, formulată de către Instituția Prefectului Județul Timiș.

Prefectura a cerut anularea HCL 619 din 23.11.2018, ca urmare a constatării de către Inspectoratul Regional în Construcții Vest a aprobării prelungirii Planului Urbanistic General în lipsa avizului MDRAP, aviz obligatoriu, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Noul PUG al municipiului Timişoara este în lucru din anul 2010.

Referitor la PUG-ul actual, Nelu Stelea Inspector General ISC menţionează că, încă din anul 2016, ISC, prin procesele verbale de control întocmite, a atras atenția asupra obligativității obținerii avizului MDRAP pentru promovarea unei Hotărâri de Consiliul în vederea prelungirii acestuia, conform art. 46 alin. (13), (17) şi (18) lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Mai mult, Inspector General ISC spune că a adus la cunoștința primarului municipiului Timişoara, Consiliului Local al municipiului Timișoara şi arhitectului șef, prevederile art. 46, respectiv (18), care precizează că „Propunerea justificată de actualizare sau de prelungire a valabilității documentației de urbanism se realizează în baza analizei informaţiilor statistice disponibile privind dinamica economică, socială și teritorială, în baza studiilor de specialitate existente, precum și în raport cu strategiile și programele de dezvoltare de la nivel local, judeţean și/sau naţional aprobate şi se avizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru municipii și pentru unităţile administrativ – teritoriale din zonele funcţionale ale acestora”.

Totodată, MDRAP a transmis atât Primăriei municipiului Timișoara, cât și Inspectoratului de Stat în Construcții că “în vederea emiterii HCL nr. 613/2018 de aprobare a prelungirii Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, era necesar avizul MDRAP”.

Inspectoratul de Stat în Construcții a derulat activități de control la UAT Timișoara și ca urmare a sesizărilor din partea unor instituții (Guvernul României, Instituția Prefectului Județul Timiș, Curtea de Conturi, DNA, Garda de Mediu etc.) sau persoane fizice.

Potrivit atribuțiilor legale, ISC verifică și modul în care sunt respectate prevederile actelor normative privind eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare de către primarii unităților administrativ-teritoriale. ISC dispune sancţionarea şi solicită instituţiei prefectului să atace autorizația de construire la instanța de contencios administrativ competentă.

“Art.7, pct. D verifică dacă sunt respectate prevederile certificatului de urbanism și ale documentaţiei de urbanism ca urmare a solicitării menţionate în certificatul de urbanism, referitoare la:

  1. regimul de aliniere al construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente;
  2. retragerile şi distanţele construcţiilor faţă de proprietăţile vecine;
  3. înălţimea maximă admisă pentru construcţiile noi, exprimată în metri şi număr de niveluri;
  4. procentul maxim de ocupare a terenului – P.O.T.;
  5. coeficientul maxim de utilizare a terenului – C.U.T.;
  6. echiparea cu utilităţile existente;
  7. circulaţia pietonilor și a autovehiculelor, accesele auto și parcajele necesare în zonă, numărul de locuri de parcare necesare investiţiei;

în cazul în care nu există un document care să reglementeze aceste prevederi se vor aplica prevederile Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Astfel, activitatea personalului cu atribuții de control la autoritățile administrației publice locale/județene se realizează în conformitate și în limitele competențelor stabilite prin dispozițiile legale în vigoare.

În aceste condiţii, toate investițiile realizate de către unităţile administrativ-teritoriale,  trebuie să fie realizate în concordanță cu prevederile legale în vigoare, pentru siguranța cetățeanului, indiferent de beneficiarul investiției.

În ceea ce privește autorizația de construire cu numărul 1131 din 21.08.2019 “Lucrări de tip d) – Lucrări de amenajare a spațiilor publice – Reamenajare intersecție P-ţa Ionel C. Brătianu (Punctele Cardinale) și str. Martin Luther zona A”, emisă de către primarul municipiului Timișoara, ISC menționează că și aceasta a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, lucrările la această investiție fiind parțial executate la data emiterii acesteia.

 

 

Citiți și:

Aproape 700 de apartamente noi se vor adauga in portofoliul unui dezvoltator

A fost autorizata prima faza a unui proiect ce va cuprinde 550 apartamente

Spatii noi de productie si depozitare, pe circa 6 mii mp suprafata construita

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus