Solplanet x AeroFix

Conditiile-cadru: Noi modificari aduse de ANRE

Noi modificări și completări urmează să fie aduse Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național.

Acestea vor fi aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

În proiectul de ordin se propune:

La articolul 3, alineatul (2), se introduce o nouă literă, litera h1, care va avea următorul cuprins:

„h1) PLC – Power Line Communication – tehnologie de comunicație care utilizează reţeaua de energie electrică existentă pentru transmisia de date;”

După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, care va avea următorul cuprins:

„Art. 91 – (1) Implementarea SMI se realizează numai în rețele modernizate, retehnologizate sau aflate într-o stare tehnică suficient de bună, care permite realizarea comunicației de date prin tehnologia PLC la un nivel de acuratețe și fiabilitate astfel încât să se asigure realizarea funcționalităților prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentele condiţii-cadru şi încadrarea indicatorilor de performanţă a implementării SMI în limitele prevăzute de prezentele condiţii-cadru.

(2) Introducerea în planurile de investiţii a lucrărilor de implementare SMI este condiţionată de verificarea de către OD a condiţiilor tehnice în care se află reţelele şi, dacă este cazul, de efectuarea lucrărilor necesare, astfel încât starea tehnică a rețelelor în care se implementează SMI să îndeplinească cerințele prevăzute la alineatul (1).”

La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), care va avea următorul cuprins:

„(21) Rapoartele prevăzute la alin. (1) sunt însoțite de o analiză în care se detaliază, dacă este cazul, cauzele și condițiile care au condus la rezultatele înregistrate în perioada de raportare, problemele și dificultățile întâmpinate în procesul de implementare SMI în perioada de raportare, concluziile şi măsurile care urmează să fie aplicate în perioada următoare pentru ajustarea/corectarea deficiențelor/problemelor întâmpinate.”

Se introduce un nou articol, articolul 181, care va avea următorul cuprins:

„Art. 181  – (1) Orice utilizator care are instalat la locul său de consum/de producere și consum un contor integrat în SMI poate solicita OD, online, acces la datele de măsurare nevalidate, în timp aproape real, pentru sine sau pentru un terț pe care utilizatorul l-a împuternicit să aibă acces la aceste date în numele său.

(2) OD are obligația să informeze utilizatorii cu privire la posibilitatea efectuării unei solicitări conform alin. (1), cu indicarea modalităţii exacte de transmitere/formulare a solicitării şi să asigure utilizatorului accesul la date conform solicitării în termen de maxim 30 de zile de la transmiterea/efectuarea acesteia.

(3) La stabilirea modalității de asigurare a accesului local la datele de măsurare nevalidate, în timp aproape real, OD se asigură că soluția tehnică implementată:

  1. a) este fiabilă și robustă (în principal în raport cu eventuale perturbații induse de echipamente aflate în proximitatea subsistemelor de măsurare și de comunicații integrate în SMI);
  2. b) asigură securitatea subsistemului de măsurare prin separarea căii de acces pentru configurarea/parametrizarea contorului, de calea pentru extragerea locală a datelor de consum/de producere și consum nevalidate, în timp aproape real;
  3. c) asigură condiții de interoperabilitate pentru transferul de date din subsistemul de măsurare al locului de consum/de producere și consum, către echipamentele utilizatorului sau unui terț împuternicit de acesta.

(4) Pentru tratarea solicitărilor prevăzute la alin. (1) OD elaborează și aprobă, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, o procedură internă pe care o face publică pe pagina proprie de internet, în secțiunea dedicată sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.

(5) OD au obligația ca, odată cu publicarea procedurii prevăzute la alin. (4) să publice și o fișă tehnică cu date tehnice și detalii privind soluția tehnică prin care asigură utilizatorilor accesul local la datele de măsurare nevalidate, în timp aproape real. ”

Operatorii de distribuție concesionari și furnizorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iulie-august2024

Revista Arena Constructiilor iulie-august 2024

Sus