Oferte locuri de munca top

Concesionarii vor trebui să îşi asume riscul de operare a lucrărilor

IMG_3194Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care se reglementează concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii din România, parte a pachetului legislativ privind achizițiile publice, în vederea asigurării transpunerii celor mai recente norme europene în domeniu.

Proiectul de lege are în vedere stabilirea unor reguli proprii domeniului contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii. Conform proiectului, se stabilește, în mod specific, faptul că un contract de concesiune presupune în mod necesar transferul către operatorul economic concesionar a unei părţi semnificative a riscului de operare a lucrărilor/ serviciilor ce fac obiectul concesiunii.

Astfel, având în vedere asumarea acestui risc de către concesionar, sunt definite reguli separate şi mult mai flexibile pentru autorităţile contractante şi entitățile contractante, față de cele aplicabile în domeniul achizițiilor clasice sau al achiziţiilor sectoriale.

Proiectul de act normativ reglementează procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii de către autorităţile contractante sau entitățile contractante, în cazul în care valoarea estimată este mai mare decât pragul reglementat de Directiva 2014/23/UE, respectiv 22.908.118 lei.

Raportarea concesiunilor de lucrări sau de servicii la acest prag se face la valoarea fără TVA.

Condiţiile şi procedurile simplificate de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii a căror valoare este mai mică decât acest prag valoric vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a proiectului de lege.

Durata contractelor de concesiune va fi limitată, în scopul evitării denaturării concurenței. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă estimează durata concesiunii pe baza lucrărilor sau serviciilor solicitate.

Potrivit proiectului de lege, pentru concesiunile de lucrări sau de servicii a căror durată estimată este mai mare de cinci ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăși timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor inițiale, a costurilor efectuate în legătură cu executarea contractului și a unui profit rezonabil.

 

Proiectul de act normativ stabilește obligația de realizare a unui studiu de fundamentare atunci când o autoritate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii. Studiul de fundamentare va trebui să dovedească necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod.

Un astfel de studiu se va realiza și în cazul în care proiectul pe termen lung va presupune crearea unei societăți având ca acționari operatorul economic, pe de o parte, și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, pe de altă parte. Studiul de fundamentare se va baza pe un studiu de fezabilitate în cazul proiectelor ce implică executarea de lucrări.

Proiectul de lege reglementează două proceduri de atribuire: licitaţia deschisă în cadrul căreia există posibilitatea de a organiza o etapă de negociere, şi, respectiv, dialogul competitiv. Indiferent de procedura aleasă, criteriile de atribuire și cerințele minime nu se modifică în cursul negocierilor.

Criteriul unic de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii va fi oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În stabilirea ofertei câştigătoare, la baza criteriului unic trebuie să existe criterii obiective care garantează evaluarea ofertelor în condiții de concurență reală. Criteriile obiective au legătură cu obiectul concesiunii și pot include, printre altele, criterii de mediu și sociale. În documentele concesiunii, criteriile sunt enumerate în ordinea descrescătoare a importanței.

Proiectul de act normativ stabilește condiţiile în care un contract de concesiune poate fi modificat pe durata executării acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, precum și unele cazuri în care se poate ajunge la denunţarea unilaterală a unui contract de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii.

Proiectul de lege privind concesiunile de lucrări şi de servicii este parte a noului pachet legislativ privind achizițiile publice, supus unui amplu proces de consultare publică.

Sus